The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Verliefde zijn ...

 

 

 

Vanaf het moment dat ik s'morgen wakker word

Tot het moment dat ik ga slapen

Zelfs in mijn dromen

Gaat mijn liefde voor U zo diep

 

Het is dieper dan de zee

Het is dieper dan de oceanen

Elke dag dat ik U zou moeten missen

Heer, ik kan gewoon niet leven zonder U

 

Al neemt het mijn hele leven in beslag

Tot de dag dat U mij tot U zult nemen

Wil ik maken

dat U blij en tevreden met mij bent

Als het kan iedere dag

 

Want als die dag mag komen

dat ik U zal zien van aangezicht tot aangezicht

Zal ik   mij storten in Uw armen

en U nooit meer willen loslaten

Op die mooie dag

 

De dag dat U mijn thuis roept

Zal ik niet weten wat te doen

Maar een ding weet ik wel

Dan zal ik nog steeds

heel erg diep verliefd zijn op U

 

@Silvia

 

 

 

HAAST U, MIJN GELIEFDE

 

Haast u, mijn geliefde
naar een geheime Plaats
die u en IK
als we samen zijn
kunnen vinden

Haast u, mijn geliefde
Haast u, mijn geliefde

Mijn liefde   voor jou is
dieper   dan   de oceaan,
hoger dan   de   bergen

Kom ga mee met MIJ ...
de Eeuwige Liefde
die altijd blijft

Haast u, mijn geliefde
Haast u, mijn geliefde

Ik zal je brengen
naar een plaats
waar je geen spijt van zult hebben
Laat mij je om armen
Ik hou je vast

Haast u, mijn geliefde

Haast u, mijn geliefde 

 

 

 

Ik wil weggaan met U
Mijn Geliefde

Ik zal mij uitstrekken naar U
U gehoorzamen
en luisteren wat U zegt

Ik zal mij uitstrekken naar U
Hier ben ik, Heer

Uw liefde is dieper dan de oceanen
Uw liefde is hoger dan de bergen
Het reikt veel verder
dan de verste mijlen

Kom mijn Geliefde
Kom mijn Geliefde

Ik ga met U mee
naar Uw geheime plaats
om samen met U te zijn

Hier ben ik,
Heer

 

 

 

@Silvia 

LUISTER EN KOM NAAR "MIJ"

 

Luister Mijn Liefste

Mijn ogen zijn op jou gericht

Luister Mijn Liefste

Mijn hart behoort jou toe

Jij bent niet het probleem

Luister Mijn Liefste

 

Ik zie dat je verwondert, vragend van

wat er verkeert is met jou

Verwondering, afvragend van

of je iets verkeerd heb gedaan

 

Zoekend naar genezing

maar genezing bleef uit

Verwonderend, vragend van

of de schuld was bij jou

 

Luister mijn liefste

Mijn hart behoord jou toe

Luister Mijn Liefste

Jij bent niet het probleem

Jij bent   niet schuldig

Luister Mijn uitverkorene

 

Onder het gewicht van onderdrukking

Zoals   iemand   een hand op jou mond drukt

Werd jou het zwijgen op gelegt

 

Maar ik heb je geroepen

om te proclameren

Want ik heb je veel geven

om uit te delen

Luister niet naar religie

Luister niet naar hen

 

Luister Mijn liefste

Je had het gevoel

alsof je was gevangen

Geen weg uit

dan alleen te sterven aan jezelf

En in nederigheid gaf je het beste

en ik heb het ontvangen

En ik zal een deur voor je openen

 

Je bent geschapen om te vliegen

Je bent geschapen om te zweven

Je zal vliegen

Je zal zweven

 

Luister en Kom naar MIJ

 


 

@Silvia

 

De Voorhang is gescheurd

 

De voorhang is gescheurd van boven naar beneden;
de weg naar God is vrij, men kan naar binnen gaan,
want op dit uur is Jezus' leed geleden.
Gods Paaslam is geslacht, God neemt Zijn volk weer aan.
 
Vrijmoedig mogen wij tot God de Vader komen,
de zee van Gods verbolgenheid ligt vlak en stil.
Het offer van Zijn Zoon werd door Hem aangenomen,
God reikt ons weer de hand - om Jezus Christus' wil. 
 
 
 
 
‘En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem: Vader in uw handen beveel Ik mijn geest.’
Luc. 23:45, 46 
 
 
 
De voorhang is gescheurd van boven naar beneden;
de weg naar God is vrij, men kan naar binnen gaan,
want op dit uur is Jezus' leed geleden.
Gods Paaslam is geslacht, God neemt Zijn volk weer aan.
Vrijmoedig mogen wij tot God de Vader komen,
de zee van Gods verbolgenheid ligt vlak en stil.

Het offer van Zijn Zoon werd door Hem aangenomen

 

Iedere Gelovige is een Priester

 

 

  
Iedere gelovige is een priester.
 
In tegenstelling met de Oude Testament kent het Nieuwe Testament geen “aangestelde” priesters maar is iedere christen een priester met als Hogepriester de Heer Jezus Christus. Op grond van de Bijbel mogen wij dus stellen dat elke gelovige gelijk is voor de Here Jezus. En als dit het geval is mogen wij ook stellen dat een “aangestelde predikant” welke zou mogendopen en het avondmaal bedienen nergens in de Bijbel kan worden gevonden. Elke christen mag het Woord verkondigen, de doop uitvoeren en het avondmaal (de tafel van de Here) bedienen. Een christen zal de Bijbel, en niet de kerkleer of kerkenorde, als norm moeten nemen. Nergens leert de Bijbel een aangestelde voorgander of predikant, dit zijn menselijke bedenkingen die boven het Woord van de Here willen staan!
 
Openb. 1:6 “en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden!
Amen”.
 
1 Petr. 2:5 “en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen
van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”.
 
1 Petr. 2:9 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”
 
2. Ons voorrecht, het nieuwe verbond.
 
Sleutelteksten:
Jer. 31:31 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van
Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal”.
Luk. 22:20 “Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt”.
 
Hebr. 8:13 “Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.”
 
a. Door dit verbond mogen wij het heiligdom binnen gaan:
Hebr. 10:19 “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus”. (NBG)
 
“Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom”. (NBV)
 
Onder de wet, de Oud Testamentische priesterdienst, mocht de Hogepriester één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnengaan met het bloed van de stier:
Leviticus 16:11-17;
 
Dan zal Aäron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis; hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten. En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des HEREN nemen en zijn handen vullen met fijngestoten welriekend reukwerk en dat alles brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het
reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des HEREN, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt, bedekt, opdat hij niet sterve. Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel, aan de voorzijde; en vóór het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. Dan zal hij de bok van het zondoffer, voor het volk bestemd, slachten en zijn bloed naar binnen, achter het voorhangsel brengen, en met dat bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft: hij zal het op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij doen met de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, wanneer hij daar binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls.
 
Na het offer van de Heer Jezus Christus op het kruishout van Golgotha werd dat geheel anders, sindsdien mag elke wedergeboren gelovige pleiten op Zijn volmaakte en volkomen offer. De gelovige mag elke dag pleiten op zijn verzoenend bloed:
 
Hebr. 10:19 “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus”
 
 23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.
Galaten 3:23-25 
 
Galaten 3:23-25 
 
  
De weg naar de Here God werd door Zijn sterven geopend:
Matth. 27:50-52
50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 
 
“Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.
 
3. De offers van de gelovige. (Priester)
Rom. 12:1 “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst”.
 
Het lichaam van de gelovige is niet van zichzelf, hij/zij kan daar geen claim op leggen en rechten aan ontlenen zoals wij dit in de volgende verzen zien. Het kán zelfs voor komen dat wij onze lichamen moeten opofferen, moeten sterven om Zijn Naam:
 
Fil. 2:17 “Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen”.
 
Fil. 2:17 “Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen”. (NBV)
 
1 Joh. 3:16 “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten”. (NBG)
 
“Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en
zusters”.
 
In de bovenstaande teksten wordt gesproken over “opofferende” liefde van de gelovige, zowel in de richting van de Heer Jezus Christus, als ook naar medebroeders en zusters. Deel uitmaken van het lichaam van Christus wil daarom ook zeggen dat een gelovige zichzelf zal moeten willen verloochenen en oprecht dienstbaar moet zijn.
 
Hebr. 13:15 “Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden”.
 
Vaak denken gelovigen hierbij aan het zingen van liederen, een zangdienst, in een samenkomst. Maar dit gaat veel verder, dit moet ons gehele leven beheersen, zowel in lofprijs en zang maar óók leven en spreken tot getuigenis van Zijn naam
 
Hebr. 13:16 “En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen”.
 
Alle gelovigen zijn priesters, en hen offeranden hebben niets met zonden uit te staan maar zijn tot eer en glorie van de Here God.
 
4. Voorbidden als een Priester.
 
Het Nieuw Testamentische priesterschap heeft de Heer Jezus Christus als Hogepriester welke met Zijn éénmalige offer als volmaakt “Lam” voor de zonden van de mensheid geofferd is.
 
Wie dit offer accepteert in geloof is door de eenmalige daad van de Heer Jezus Christus voor eeuwig behouden. In het Oude Testament was er een dagelijkse offerdienst en een jaarlijkse verzoening noodzakelijk, nu is dat anders, volmaakt:
 
Hebr. 10:10-13 “Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voorts staat elke priester
dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die
nimmer de zonden kunnen wegnemen; deze echter is, na één offer
voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de
rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt
worden tot een voetbank voor zijn voeten.
 
De tempeldienst was op het moment van schrijven van deze brief nog volop in bedrijf, de Joden waren er mee doorgegaan ondanks het gescheurde voorhang.
(Mattheus 27:50-52)
 
De Heer Jezus Christus is de “voorbidder” voor hen die in Hem geloven:
Hebr. 7:23-26 “doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
 
Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven”
 
In navolging van de Heer Jezus Christus worden de gelovigen geacht te bidden voor alle mensen, en dan speciaal voor hen die bijzondere bijstand nodig hebben:
 
1 Tim. 2:1 “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen”
 
Kol. 4:12 “Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil”.
 

  

Lofprijs voor de Koning

Aanbidding

Through the Veil

 

 

 

Through the veil there’s a new and living way

Through the curtain welcome to the Holy Place

Though we once were separated, we are now invited in

Through the veil, through the blood, come to Him

Through the veil, through the blood, enter in

 

The Holy Place is open, come and worship

The Lamb for Sinner’s slain is King of all

We praise and glorify the Lord before His mighty throne

Through the veil, through the blood, come to Him

Through the veil, through the blood, enter in

 

 

In Through the Veil

 
Ik kom in uw heiligdom binnen
’t voorhangels ga ik voorbij.
 ‘k Breng U mijn offer, een zoet geur,
 Vrucht van wat U deed in mij
 Mijn mond brengt
 een offer van lof, Heer
 ’t Gaat nu alleen om uw eer
 ’t Reukwerk van mijn lofgezang
 Stijgt op in uw woning.
 Ik kniel voor de troon van Mijn Koning.
 Samen met mijn stem hef ik
 Ook mijn handen op naar U,
 ’t loflied komt die uit mijn hart.
 Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 Komen U toe, God van ’t heelal
voor eeuwig.
 Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 Komen U toe, God van ’t heelal.
 
In through the veil now we enter
Boldly approaching Your throne
Bearing a sacrifice of fragrance sweet
The fruit of some seeds You have sown
From our lips we offer these praises
May You be blessed as we sing
Lord, we adore You, like incense before You
Our worship ascends to the King
Welling up within our hearts
Is a song of praise to You
We lift up our hands with our voice
Blessings and honour
Glory and power be unto You
Let us rejoice, rejoice
Blessings and honour
Glory and power be unto You
Let us rejoice
 

@Words and Music by Bruce Clewett  

 

 

Ik kom in uw heiligdom binnen
’t voorhangels ga ik voorbij.
 ‘k Breng U mijn offer, een zoet geur,
 Vrucht van wat U deed in mij
 Mijn mond brengt
 een offer van lof, Heer
 ’t Gaat nu alleen om uw eer
 ’t Reukwerk van mijn lofgezang
 Stijgt op in uw woning.
 Ik kniel voor de troon van Mijn Koning.
 Samen met mijn stem hef ik
 Ook mijn handen op naar U,
 ’t loflied komt die uit mijn hart.
 Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 Komen U toe, God van ’t heelal
voor eeuwig.
 Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 Komen U toe, God van ’t heelal.

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment