The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

view:  full / summary

Als een geknakte bloem

Posted by Silvia on July 15, 2010 at 3:39 AM Comments comments (3)Als een geknakte bloem

 

Stel...je loopt in een bloemenzaak, en je ziet prachtige boeketten staan en er staan er ook bij, waarvan de bloemen geknakt zijn, wat doe je dan?


Nou, nogal simpel, denk je misschien, die keus is niet al te moeilijk!

Je laat natuurlijk die geknakte bloemen staan en je neemt het mooiste boeket dat er staat mee naar huis.


Nu staat er iemand naast je, die tegen de bloemenverkoper zegt: "Mijnheer, mag ik

die geknakte bloemen van u?"


Nou, ik denk, dat je dan bij jezelf denkt: die is niet goed wijs, wie koopt er nu geknakte bloemen?


Wáárom zou hij ze gaan kopen? Misschien wel voor een speciaal doel?

Ja, hij had ze nodig voor een speciaal doel, hij wilde ze gebruiken om er iets héél moois van te maken.


Stel je nu eens voor, dat wij allemaal zo'n mooie bloem zijn, prachtige bloemen, schitterend van kleur, gelukkig en stralend van een gezegend leven en er staan tussen die bloemen ook geknakte bloemen, geknakt door de zorgen en het verdriet in hun leven.

Geknakt door mensen die er te zwaar op leunden, geknakt door mensen die er op trapten.


Geknakt doordat ze overgoten werden met water van gal, waardoor zij gingen rotten.

Geknakt, afgedankt, waardeloos om weggegooid te worden!


En nu komt Jezus in die winkel. Hij zoekt al die geknakte bloemen op en raap ze één voor één bij elkaar en maakt er een bosje van en neemt ze mee.

Weet je wat Hij er mee doet?


Hij maakt er een doornenkroon van. Al die geknakte bloemen neemt Hij mee naar het kruis.


Al die bloemen die door mensen afgedankt zijn kan Hij gebruiken, om er iets moois uit voort te laten komen.

Al dat verdriet, al die zorgen, al die vertrappingen en al dat gal kwam op Zijn hoofd terecht.


Hij heeft dat alles voor jou, die zo geknakt is gedragen.

Het ging met Hem ten onder, om als een prachtige bloem weer op te staan!

Hij verwisselde de doornenkroon met al die geknakte bloemen, in een Levenskroon!

Aan die kroon zal geen bloem meer vertrapt worden en afgedankt worden, maar Hij zal eeuwig bloeien.


Dan zullen alle bloemen verzameld zijn en zal er geen geknakte bloem meer tussen staan, maar het zal schitteren als een krans, zo mooi, zo vol van kleur, zo groen en fris, ja, zó volmaakt!


Wat een vooruitzicht voor hen die nu nog geknakt zijn!

Houd moed!


Jezus is onderweg om zijn krans te volmaken!


@Bron onbekendHet geschenk van God

Posted by Silvia on July 9, 2010 at 5:18 AM Comments comments (2)

Kingdom Faith Cursus

Het geschenk van God

Colin Urquhart


 

Onze lichamen - een plaats waar God woont.


Prijs God, onze wonderbaarlijke Vader ! Ik vertrouw erop, dat je sinds onze laatste samenkomst dicht bij Hem bent geweest ,als je Vader, en dat je tot Hem gebeden hebt als je Vader. Daarbij heb je dieper en vollediger kunnen genieten van de relatie, die God jou gegeven heeft. Vergeet dat nooit; het is een door God gegeven relatie. We kunnen die relatie nooit verdienen, we kunnen er geen aanspraak op maken, we kunnen het nooit scheppen, we kunnen er nooit naartoe groeien. Het is iets wat God aan ons geeft.

Hij maakt ons Zijn kinderen, Hij neemt ons aan als Zijn kinderen en vervolgens groeien wij in de relatie die Hij ons geeft.


Een fout die veel mensen maken, is dat wanneer je bepaalde dingen doet, zoals naar de kerk gaan, je bijbel lezen en je gebeden opzeggen, dat je dan langzamerhand in een relatie met God zult groeien. Dat is echter niet waar ! God geeft ons die relatie. Hij maakt ons Zijn zonen, wanneer we onze levens aan Hem toewijden. Als we Hem dan lofprijzen, we bidden en lezen Zijn Woord, en als we leven in de kracht van de Heilige Geest, dan groeien we in de relatie die Hij ons heeft gegeven. Het is triest genoeg, dat er nogal wat mensen zijn, die deel uitmaken van een lofprijzende gemeente, maar die nog nooit die persoonlijke relatie met God de Vader gekend hebben. Dat is niet Gods wil en dat is ook de reden waarom we het eerste deel van deze cassette-cursus besteed hebben aan het bevestigen van onze verbintenis met de Here Jezus Christus en opnieuw bevestigd hebben dat Hij -door de kracht en het leven van de Geest in ons- bij ons bekend is als Vader.


Deze maand bekijken we naar iets van het werk van de Heilige Geest in onze levens. Laten we de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers, hoofdstuk 6, eens lezen: "Weet U niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest ? Van de Geest die God U heeft gegeven en die nu in U woont ? U bent niet van uzelf ! God heeft U tegen de allerhoogste prijs gekocht ! Gebruik daarom ieder deel van Uw lichaam om God eer te geven. "


(1 Korinthiers 6:19-20)

In vers 19 doet Paulus een belangrijke uitspraak:

" U bent de tempel van de Heilige Geest." Jouw lichaam is een huis voor Gods aanwezigheid. Wanneer je zegt dat God jouw leven gevuld heeft met Zijn Heilige Geest, is tegelijkertijd erkennen dat God nu in jou leeft. Hij is in jouw leven komen wonen.


Tijdens het laatste avondmaal deed Jezus de volgende belofte aan Zijn leerlingen: "De Vader en ik zullen bij jullie komen wonen." Dat is wat het feitelijk betekent: dat God in ons leeft door de kracht van Zijn Geest; God maakt in ons Zijn standplaats.


Als dat waar is, heeft dat duidelijk nogal vergaande consequenties over de wijze waarop we ons lichaam behandelen. Jouw lichaam huisvest jouw ziel, jouw persoonlijkheid, jouw Geest. God komt in jou leven als een persoon, en daarom is Hij betrokken bij elk onderdeel van jouw leven: met jouw fysieke lichaam, jouw persoonlijkheid, jouw wil, jouw voorkeuren, jouw geld, jouw middelen - alles. Waarom ? Omdat jij bij God hoort. Paulus zegt dat als volgt: "U bent niet van Uzelf." God gaat niet leven in iemand, door de kracht van de Heilige Geest, totdat die persoon tot de erkenning komt dat zijn levenwerkelijk aan God toebehoort; dat God de prijs betaald heeft. Paulus schrijft daarover: "God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht." Omdat jij van God vervreemd en gescheiden was, moest Hij Zijn Zoon sturen, zodat die voor jou kon sterven - dat is de prijs die God betaald heeft, waardoor jij bij Hem kunt horen. Hij moest die prijs betalen, voordat Zijn wens en doel -om in jou te kunnen leven - in vervulling konden gaan. Niet zodat Hij jou vanuit de hemel in de gaten kon houden, maar zodat Hij jou kon vullen met Zijn leven, Zijn liefde en Zijn kracht. Dan kan Zijn leven tot uiting komen door jouw leven. Zelfs jouw lichaam zal uitdrukking geven aan de liefde, de vreugde, de vrede, het geloof en al die andere vruchten van de Geest in jouw leven. Met andere woorden: Door de kracht van de Heilige Geest komt God in jou wonen. Paulus noemt dat : "Om Christus in jou te vormen."


Het is de wens van elke christen om net als Jezus te zijn. Maar hoe hard we ook ons best doen, op eigen kracht zullen we nooit als Hem worden.. Dat zullen we nooit zelfstandig kunnen bereiken. De enige persoon die ons meer op Jezus kan doen lijken, is God zelf, door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Meer liefhebbende, meer trouwe, meer oprechte, meer gulle gevende mensen, die vrede en tevredenheid uitstralen zullen hiervan het resultaat zijn.


God wil ons -nu Zijn Geest in ons is komen wonen- de volgende waarheid laten begrijpen: Hijzelf woont nu in ons, en Hij wil stromen van levend water uit ons zien vloeien. Nu is het niet zo dat we meteen op Jezus lijken, wanneer we de Heilige Geest ontvangen. Het zou heel leuk zijn, als dat wel zo was, maar God zet op dat moment een proces in werking, waarvan Hij weet, dat het ons verdere aardse bestaan zal blijven doorwerken. Wij moeten leven in de Heilige Geest, in de kracht die God ons gegeven heeft, zodat de vrucht van de Geest in onze levens gezien zal worden, door wie we zijn , door wat we doen, door wat we zeggen en door onze houding. Zo kun je jezelf niet maken, dus God besluit het volgende: "Ik zal leven in jou en ik zal je veranderen van glorie tot glorie."


God wil een ieder van ons veranderen; maar Zijn veranderingen zijn wel verbeteringen. Het zijn glorieuze verbeteringen. Je straalt de volheid van God nog niet uit, niemand van ons trouwens, maar God is ons aan het veranderen, als we tenminste open zijn voor Zijn wil en Zijn plan. Het woord verandering heeft voor vele christenen een dreigende klank. Er zijn nogal wat kerken, die helemaal niet willen veranderen, maar God wil dat wel.


Jazeker, God acepteert ons zoals we zijn. Hij is bereid ons te vergeven voor wat we geweest zijn, maar Hij wil ons niet zo laten. Hij wil niet, dat we in de toekomst op dezelfde manier doorgaan als in het verleden. Nee ! Hij vult ons met de Heilige Geest, opdat Zijn proces van verandering zich in ons leven kan voortzetten. Maar God Laat ons onze vrijheid en onafhankelijkheid behouden. Hij maakt geen robots van ons. Als wij de keuze maken, om niet in de Geest te leven, als we onze eigen weg willen gaan en het ons een zorg zal zijn wat God voor ons wil, dan is er altijd de mogelijkheid om dat te doen. God zal onze vrije wil nooit van ons afnemen. In 1 Korintiërs, richtte Paulus zich tot een aantal ongehoorzame christenen. In de volgende verzen zegt hij:


"Laat u niet in met sexuele immoraliteit. Alle andere zonden die een man begaat, zijn buiten zijn lichaam, maar wie sexuele zonden begaat, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ?"


Zelfs al woont God in ons door de kracht van de Heilige Geest en wil Hij onze daden en de dingen die wij doen in de hand houden, toch is het mogelijk dat wij zondigen. Het is voor ons nog steeds mogelijk te doen waar we zin in hebben, zelfs als dat sexuele immoraliteit inhoudt. Elke keer, als zoiets in het leven van een christen gebeurt, is er sprake van een schandaal. En niet ten onrechte, omdat wij heel goed kunnen zien, dat het zo niet hoort te zijn. Soms gebeurt het omdat wij vleselijk zwak zijn en daardoor heel simpel aan onze sexuele begeerten toegeven, waardoor we keer op keer God bedroeven.


Toch heb ik het nu niet alleen maar over sexuele immoraliteit; in principe geldt dit voor alle gebieden van ons dagelijks leven, geldt het voor alle verleidingen die onszelf voor God en voor anderen plaatsen. Het geldt voor alle verleidingen, die een centrale plaats in ons leven innemen. God zegt het volgende tegen ons: "Kijk, ik heb een fantastisch en wonderbaarlijk iets gedaan: Ik ben gekomen om in jou te leven. Dat heb ik gedaan, omdat jij bij mij hoort. Jij bent mijn kind. Ik ben jouw vader. Jij bent een van mijn speciale mensen." Heilig, noemt het nieuwe testament dat. Jazeker, wij zijn heilig; de Heilige Geest woont in ons. Het woord HEILIG betekent in de diepste zin APART GEZET VOOR GOD.


Wij zijn apart gezet voor Zijn plan om zo te leven, dat Hij daardoor de Glorie en de eer krijgt. Om zo te leven dat Hij de kans krijgt ons te leiden en onze gids te zijn op de weg, die Hij voor ons bedoeld heeft. Alleen wanneer een christen voortdurend bidt dat de Heilige Geest hem zal leiden, dat de stem van Gods aanwezigheid hem zal onderwijzen en vertellen wat hij moet doen, dat de stem van God hem ertoe zal zetten Gods wil te doen en niet zijn eigen wil door te drijven, dan pas zal God vreugde in hem vinden.


Een christelijke gemeente laat zich pas echt leiden door de wil van God, wanneer de voltallige gemeente open is voor het leven en de kracht van de Heilige Geest, wanneer ze Gods woord zoeken onder leiding van Zijn Geest. Onder diezelfde leiding zoeken ze dan naar Gods wil voor wat ze moeten doen, omdat het besef leeft dat elk van onze lichamen een tempel is van de Heilige Geest.


Deze waarheid heeft ook een gemeenschappelijke kant. Wij zijn mannen en vrouwen van de Heilige Geest, in wie God leeft; gezamenlijk zijn wij het Lichaam van Christus, het lichaam van mensen in wie God leeft, het lichaam van mensen, die bij God horen. God weet heel goed, dat niemand van ons als eenling de volheid van het leven van Jezus openbaar kan maken. De Heilige Geest zal een toenemende openbaring van de aanwezigheid van Jezus in ons leven teweeg brengen, maar pas wanneer wij liefhebbend met elkaar omgaan in het lichaam van Christus, zal de wereld geconfronteerd worden met een openbaring van Jezus die niemand zal kunnen ontkennen.


Helaas ziet de wereld daar op dit moment niet zoveel van. En daar zal niet veel verandering inkomen, tenzij mensen binnen die kerk persoonlijk beginnen te leven naar de volgende waarheid: "Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ? U behoort uzelf niet toe; u bent gekocht en betaald. Eer God dan ook met uw lichaam."


God is nu jouw Vader, jij bent nu Zijn kind en Zijn Heilige Geest woont nu in jou. Laat Hij jou op dit moment zien dat er dingen in je leven zijn die Hem niet de glorie geven ? Is er iets in jouw leven wat moet veranderden ? Een relatie ? Of misschien heeft u wel een relatie, die er niet hoort te zijn, en wil God dat je daaraan iets doet. Misschien is er bitterheid, irritatie in een relatie - God zegt daarover: "Dit eert mij niet."


Mogelijk moeten sommigen hun houding ten opzichte van hun werk, hun zakenleven, hun werkhouding veranderen.


Misschien is het voor sommigen zo,dat God meer geëerd moet worden in ons huwelijk, in de relatie met onze kinderen, in onze houding tegenover anderen in de gemeente waarvan we deel uitmaken. Misschien moeten we ons geld, onze financiële middelen en onze tijd beter gebruiken.


Er zijn zoveel verschillende dingen, maar je hebt de Heilige Geest in je wonen. En Hij kan je alles laten zien, waarvan God wil dat je je afkeert, zodat je Hem meer en meer de glorie kunt geven in jouw lichaam. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen.


Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.ullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen. Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.
GOD ROEPT, WIE WIL LUISTEREN?

Posted by Silvia on July 8, 2010 at 3:10 AM Comments comments (1)

God roept, wie wil luisteren?


@Door David Sörensen

www.real-life.nl


 

God laat een indringende waarschuwing horen voor zijn volk,

om niet mee te gaan met de vloedgolf van demonische invloed

in de wereld en de kerk. Er is een storm bezig die mensen,

meestal zonder dat ze het beseffen, systematisch beïnvloedt

met demonische krachten, via films, boeken, muziek, spelletjes, enz.


 

Dat klinkt voor sommigen wildoverdreven. Maar de Bijbel is er

meer dan duidelijk over, dat het uitermate dwaas is,

om de macht van de duisternis te onderschatten.

Satan is geen sprookjesfiguur. Volgens de Bijbel

is hij een macht die de hele wereld beheerst.

 

“...de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht,

de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn.”

(Efeze 2:2)


 

Geen verzinsel dus, waar je oppervlakkig mee om kunt gaan.

Niet voor niets roept onze hemelse Vader ons op,

vanuit zijn diepe liefde en wijsheid:


 

“Wees nuchter en waakzaam!

Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,

op zoek naar iemand die hij kan verslinden.”

(2 Petrus 5:8)


 

“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed,

maar tegen de overheden, de machten

en de heersers van deze duistere wereld,

tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.”

(Efeze 6:12)

 

God laat ons in de Bijbel zien dat er in de geestelijke wereld

meerdere niveaus zijn van kracht en invloed. Hun aanvoerder, Satan,

wordt door Jezus Christus de vader van de leugen genoemd:

 

“De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,

want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”

(Johannes 8:44)


 

Hij is de bron, de oorsprong, de gever van elke vorm van leugen.

Net zoals waarheid uit Jezus Christus voortkomt, komt leugen in essentie

altijd voort uit Satan. Hij zaait het zaad van onwaarheid.

 

Als meesterleugenaar weet hij beter dan wie ook,

hoe hij zelfs de meest ervaren christenen kan misleiden.

 

Als ultieme leugenaar kan hij de waarheid op zo’n gewiekste wijze

vermengen met de duisternis, dat zelfs volwassen christenen erin kunnen trappen,

als ze niet waakzaam zijn. Onderschat daarom alsjeblieft de vernuftige opzetten niet

van deze macht, die als hoofddoel heeft: Gods volk in zijn greep krijgen!

 

Iemand schreef eens: Satan komt zelden als een olifant, die je al van ver hoort stampen.

De Bijbel symboliseert hem als een slang. Slangen sluipen geruisloos over de grond,

buiten je zicht, verborgen door het gras. Dat is een beeld waarin God ons

de aard van Satan laat zien. Sluw, listig, vals, subtiel, onopgemerkt en dodelijk.

 

Als je weet dat deze leugenachtige macht de wereld beheerst,

dan hoef je geen profeet te zijn, om te weten dat elk compromis

met het vermaak van de wereld en elke verslapping van je waakzaamheid

ernstige gevolgen kan hebben. Voor je het weet is er een subtiele leugen

in je leven binnengeslopen, die je geestelijk zicht belemmert,

waardoor je steeds minder helder kunt zien.

 

De oproep in de Bijbel om nuchter en waakzaam te zijn, is geen holle leus.

Het is Gods hartekreet die zijn geliefde kinderen wil behoeden.

 

Vader wil dat we, in plaats van misleid te worden,

juist overwinnaars worden, door stand te houden in de zuivere waarheid.

 

“Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken

van de duisternis maar ontmasker die juist.

(...)


Let dus goed op welke weg u bewandelt,

gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.

Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Wees niet onverstandig,

maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.”

(Efeze 5:11 15)


 

Het grote gevaar van echte misleiding is, dat diegene die misleidt is,

het zelf absoluut niet ziet. Hij is beetje bij beetje onder een macht gekomen,

die de ogen vertroebelt en het besef verduistert. Dat is een typische

werking van Satan. Lees maar wat de Bijbel hierover openbaart:

 

“Zij geloven niet omdat de god van deze wereld hun geest heeft verblind.”

(1 Korinthe 4:4)


 

“Niemand van u mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden.”

(Hebr. 3:13)


 

Gehoorzaamheid brengt leven

 

God wil een volk dat gehoorzaamt aan zijn roep tot zuivering.

Hij is niet de slome sukkel die zijn ogen steeds weer sluit

voor onze koppige ongehoorzaamheid.

 

“Let er dus op, broeders en zusters,

dat niemand van u door een slechte gezindheid

ontrouw wordt aan de levende God en hem de rug toekeert.

(...)

Als u vandaag zijn stem hoort,

wees dan niet koppig.”

(Hebr. 3:12, 15)


 

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord heeft grote gevolgen.

Bijvoorbeeld dat je nooit in Gods ware zegen en vrede kunt ingaan,

hoe christelijk je ook probeert te zijn, in eigen ogen.

Het is gehoorzaamheid die zegen brengt, niet je eigen drukke ‘geestelijkheid’!

 

“Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid?

Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers,

volgzaamheid is beter dan het vet van rammen.”

(1 Samuel 15:22)


 

“Aan wie heeft hij onder ede de toegang tot zijn rustplaats ontzegd?

Waren zij dat niet die hem gehoorzaamheid weigerden?

Ze konden er niet binnen, omdat ze ontrouw waren, dat is duidelijk.”

(Hebr. 3:18, 19)


 

Het is zo makkelijk om Gods Woord af te wimpelen als overdreven of extreem.

Het is makkelijk om je oren te sluiten voor waarschuwingen.

Je doet gewoon het artikel weg. Klaar. En je gaat doen waar je zelf zin in hebt.

Maar de verantwoordelijkheid is er wel.

 

God wil zuiverheid, mensen. Hij is een heilige Vader,

die kinderen geroepen heeft om in zijn onbesmette licht te wandelen.

 

Er is werkelijk geen gemeenschap tussen de machten van duisternis

en de God van het licht. Er is geen enkele eenheid tussen onze Vader

en de macht die de wereld en de hele entertainment industrie beheerst.

God roept je om je af te zonderen. Om je te heiligen.

Om je apart te zetten.

 

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.”

(1 Tess. 4:7)


 

“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging,

zonder welke niemand de Here zal zien.”

(Hebr. 12:14)


 

Belangrijke les uit het verleden


 

 

In de Bijbel zie je steeds en steeds weer dezelfde situatie:

God spreekt op een scherpe manier door een profeet,

omdat Hij het volk wil redden van demonische besmetting.

Maar de meesten sluiten hun oren ervoor tot hun eigen nadeel.

Het volk Israël leefde als een buurland van landen die zich inlieten

met afgoderij (andere geesten dan de heilige Geest die God geeft).

God zei heel nadrukkelijk: blijf er ver van. Jullie behoren Mij toe.

Jullie zijn een apart gezet, een heilig land, een land dat mijn eigendom is.

 

Als jij jezelf hebt toegewijd aan Jezus Christus, dan ben je betaald

met zijn bloed. Dan ben je Gods kind. Gods geliefde.

Dan zegt God ook tegen jou: “Hou je ver van de toverij

en de werkingen van de macht van het kwaad, die je ziet bij je buren.”

Of concreet: kijk niet naar films die je besmetten met gedachten

en gevoelens die uit het rijk van demonen afkomstig zijn.

Luister niet naar muziek die je innerlijk volgiet met onreinheid en lust.

Lees geen boeken die door andere machten ingegeven zijn

dan de macht van Gods Geest.


 

Wees heilig. Zuiver je innerlijk. Wordt onbesmet.

 

Toch lees je ook in de Bijbel dat de mensen die God toebehoorden,

steeds weer Gods woorden naast zich neerlegden.

God heeft daar veel verdriet over. Want het roept zijn oordeel over hen af.

 

“Laat u door niemand met loze woorden misleiden;

want om zulke dingen wordt God vertoornd

op de mensen die niet willen gehoorzamen.”

(Efeze 5:6)


 

“Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël:

zie, Ik breng over deze stad en al haar steden

al de rampspoed die Ik tegen haar heb uitgesproken,

omdat zij hun nek hebben verhard

om niet naar mijn woorden te horen.”

(Jeremia 19:15)


 

Als God spreekt en oproept tot radicale bekering en je negeert het

(misschien zelfs met zeer geestelijk klinkende argumenten!),

dan zul je gegarandeerd Gods oordeel ervaren. Want onze Vader

is geen zwakkeling, die zich laat bespotten door onze hoogmoedige,

eigenzinnige tongen. Hij is geen domoor die zich zomaar laat afwimpelen.

 

HIJ IS JE MAKER!!!


 

“Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten.

Een mens oogst wat hij zaait.

Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal er verderf van oogsten.

Maar wie zaait op de akker van de Geest,

zal daarvan eeuwig leven oogsten.”

(Galaten 6:7, 8)


 

Als God spreekt in de Bijbel, dan is het opdat de mensheid zou luisteren.

Want Hij spreekt altijd alleen maar om ons voor komend onheil

en drama’s te behoeden en ons juist te kunnen overstelpen

met zijn buitengewone goedheid en liefde. Dat is de hartekreet

die in de Bijbel helaas door het grootste deel van de mensheid

steeds weer bespot werd.


 

Slechts weinigen horen werkelijk het vaderhart van God,

die wil zegenen en beschermen.

 

Ze beschuldigen de boodschapper van allerlei onwaarheden,

zoals negativiteit of onruststokerij, terwijl het juist de Vader is

die zijn geliefde kinderen niet in ellende wil zien terechtkomen.

Hij wil ze namelijk in zijn rijke zegen brengen.

Maar wie wil er dat erkennen?


 

“Luister aandachtig naar de Heer, je God,

en breng alle geboden die ik jullie vandaag opleg,

nauwgezet in praktijk.

Dan zal hij je verheffen boven alle andere volken.

Ja, als je naar hem luistert, zul je al zijn zegeningen ervaren.”

(Deuteronomium 28:1, 2)


 

De vraag die ik je vandaag wil stellen is:

 

Ben jij bereid te luisteren naar wat God tot jou zegt,

doorheen de Bijbel? Zelfs als het zeer hard en scherp lijkt te zijn?

 

Ben je bereid je leven te reinigen van elke invloed

die niet van Gods Geest komt? Gods Geest die heilig apart gezet is?

 

Ben jij bereid je af te zonderen van de invloed uit deze wereld?

Zelfs als het je alles kost? Al je geld? Al je vrienden? Al je vermaak?

 

Durf jij erop vertrouwen dat wat je Vader zal geven,

duizend maal beter zal zijn?


 

Veel mensen zijn sterk geneigd om steeds weer slimme excuses te verzinnen.

Zelfs zeer christelijk klinkende excuses, om toch maar te kunnen snoepen

van de tafel van de goddeloze wereld. De mens is heel goed

in het bedenken van gedachten die het geweten en Gods stem sussen.

“O, maar er zit in die film toch ook een goede boodschap!

Je kunt er heel wat van leren.” “Zie je wel! Er is een duidelijke parallel

tussen dat verhaal en de Bijbel.”


 

Maar God ziet ons hart. Hij weet precies wat we denken en voelen.

Hij weet wat er in ons innerlijk omgaat, wat onze ware verlangens zijn.

Hij wil een volk dat afrekent met de leugens in hun hart.

Hij wil mensen die niet langer beheersd worden door smoesjes en hypocresie.

Hij wil mensen die op hun gezicht gaan voor Hem, in oprechte liefde

en werkelijk ontzag. Mensen die niet alleen de woorden over God hebben,

maar die met heel hun hart God liefhebben.

 

“Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel.

Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid,

of wat heeft licht uit te staan met duisternis?

Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan,

of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige?


 

Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden?


Wij zijn de tempel van de levende God!

 

Want hij heeft zelf gezegd:

 

Ik zal bij hen wonen

en altijd en overal met hen meegaan.

Ik zal hun God zijn

en zij zullen mijn volk zijn.

Daarom zegt de Heer:

Trek uit hun midden weg,

scheid u van hen af

en raak niets aan wat onrein is.

Dan zal ik u aannemen;

ik zal uw vader zijn

en u zult mijn zonen en dochters zijn,

zegt de Heer die alles in zijn macht heeft.”

 

(2 Kor. 6:14 18)


 

De mens wil altijd water bij de wijn doen.

Maar Jezus doet het anders. Hij verandert het water weer in wijn...

Wil jij water bij Gods sterke wijn doen?

Zodat het minder scherp is om te drinken?

Minder bedreigend voor je gemakzucht en compromis?

 

Of wil je dat je slappe watertjes veranderd worden

in wijn, door Jezus Christus?


 

De keuze is aan jou.
Een Visioen: Ware en Valse Opwekkingen

Posted by Silvia on July 8, 2010 at 2:32 AM Comments comments (1)

Ik kreeg dit per email van iemand.


Een Visioen


Door: Patrick Ersig


Hier een verslag van een visioen die ik kreeg van God omtrent ware en valse opwekkingen. Dit visioen overkwam mij op 4 maart 2006, om even duidelijk te maken dat het een visioen was en geen droom. Ik was volledig wakker en in het visioen leek het alsof het mijn vrouw overkwam. Het visioen is ook gesproken op 18 maart op een bijeenkomst in Kansas, niet woord voor woord maar zoals het toen kwam door de Heilige Geest.


Het visioen


Alles was zwart en duister en ik zag een persoon in een behoorlijk tempo lopen. Niet snelwandelen, maar toch wel iets sneller als normaal wandelen, hij liep met een doel. Deze persoon wandelde recht en zeker, rechtop en sterk, plechtig en serieus, als een revolutionair, een strijder. Ik zag toen meer mensen, en dan nog meer in de verte en zij staken helder en glanzend af tegenover de duisternis die rond allen was. Ze liepen allemaal op dezelfde plechtige en ernstige manier. De Heer sprak en zei, "Dit is de rest die wandelt in heiligheid, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, gebrokenheid en volledige overgave aan MIJN WIL" let goed op wat ik doe Patrick.


Toen zag ik de individuele mensen zichzelf samenvoegen in kleine groepen van 2 of 3 mensen in het begin. En toen later kwamen er meer en de groep groeide uit tot 5 en later zelfs 10, en het licht nam steeds verder toe. Het was prachtig als een zonsondergang boven de bergen of een zonsopkomst boven een oceaan, een roos in volle bloei.

 

Wat ik daarna zag maakte dat ik uitbarstte in huilen tot het punt kwam dat ik niet meer kom omschrijven wat ik allemaal zag. Mijn vrouw bleef vragen "Wat!? Wat is het, wat zie je?!". Na een aantal minuten was het huilen verminderd zodat ik kon uitleggen wat ik zag. Terwijl de Heer deze rest in kleine groepjes leidde kwam de kracht van God naar beneden zoals in het boek Handelingen. De verlamden konden weer lopen, de blinden konden zien, de doven konden weer horen (letterlijk en figuurlijk) en de vervolging stookte het vuur alleen maar op!


 

Deze eindtijd trekken er heilige en rechtvaardige resten van de ernstige en plechtige strijders en revolutionaries in de duisternis van Amerika (vertaler: mogelijk zelfs breder dan Amerika) en haar achterover gevallen en lauwe, in slaap gewiegde kerk, met een glorie en kracht zoals die sinds de tijd van handelingen niet meer gezien is om het ware evangelie van Jezus Christus te verkondigen! Berouw en bekering, bevrijding van zonde en heiligheid!


 

De Heer sprak en zei "Dit is de opwekking die IK aan het brengen ben, het begint bij de individuele die door mij persoonlijk geroepen zijn, en die recht en zeker lopen, rechtop en sterk, plechtig en ernstig als revolutionairen, strijd. Mijn rest zal wandelen in heiligheid, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, gebrokenheid en volledige overgave naar MIJN WIL en IK zal hen samenbrengen.


 

Toen veranderde de visie


Nu zag ik iets wat op een slecht belichte film leek. Ik zag clips van mensen die aan het dansen en het schudden en trillen waren. Ik zag mensen vallen, schreeuwen, springen en zingen. Er waren grote menigtes in plaats van de weinigen, velen kwamen in grote groepen en vulden stadions en auditoria in plaats van de kleine groepen en individuele mensen die door God samengebracht werden. Zelfs enkelen van de mensen die een helder en glanzend licht afstraalden werden er in meegenomen. Ik zag dansen en klappen, trillen, schreeuwen, sterke en krachtige emoties en sensatiezucht. Vlezige geesten beweerden de Heilige Geest te zijn, er gebeurde grote wonderen en tekenen! De mensen proclameerden, "dit is de opwekking waarop we gewacht en voor gebeden hebben!! Dit is de opwekking waarover geprofeteerd is!! Dit is een uitstoring van de Heilige Geest, een grote beweging van God!!". Maar de Heer sprak en zei, Patrick dit is niet van mij dit is van satan, het is bedrog!! Velen zullen meegesleurd worden door deze slimme misleiding van de vijand.


Nadat ik dit visioen gehad had surfte ik uren over het internet, op zoek naar plaatsen die ik in die clips zag. Ik keek naar verschillende websites van kerken en foto’s van kerkgebouwen, want ik zou direct herkennen wat ik gezien heb, de plaats in het visioen stond me nog helder voor de geest. Ik heb deze plaats nooit gevonden maar ik wist dat ik het in de toekomst zeker een keer zou zien. Die tijd kwam in Mei 2008 toen ik videoclips bekeek van de opwekking in Lakeland, Florida. Ik viel zowat van mijn stoel toen ik onverwacht iets zag op Godtube wat ik ook zag in het visioen.


Op dat moment kreeg ik een ander visioen


Nu zag ik beide visioenen naast elkaar, een split-screen zeg maar. Ze groeiden beide in intensiteit en in een gelijke mate - terwijl de Ware opwekking groeide in kracht, groeide de valse in aantallen. En als de ware opwekking groeide in aantallen, groeide de valse in wonderen en tekenen. De Heer sprak en zei, Dit is geen visioen van de toekomst, het is reeds begonnen en het zal groeien als de dagen verstrijken. Ik doe dit nu en de vijand die is op hetzelfde moment ook bezig met zijn kopie.


Conclusie:


De Heer brengt een opwekking aan het einde der tijden zoals we die nog nooit gezien hebben, en deze begint bij jezelf. De Heer roept jou op voor apart zetting, heiliging en rechtvaardiging jegens de Heer en om te wandelen in gehoorzaamheid en totale overgave aan Zijn wil. Wees vrij van zonde, wees heilig want onze Vader is ook heilig, wees dood in het vlees en levend IN Christus. Wandel sober, plechtig en serieus voor de Heer, met een eerbiedige en heilige vrees voor God. Als je zoekt en wacht op een of andere grote georganiseerd uitstorting van emoties, tekenen en wonderen dan zul je de opwekking gaan missen. De opwekking start met jezelf! Zoek de Heer en ga elke dag dichter bij Hem staan. Sta het bloed en de genade van Jezus toe om alle bindingen in het vlees te doorbreken opdat je een heilige en rechtvaardige wandel zult hebben. Vraag de Heer om jou te tonen wat het is in jou leven dat jou weerhoud om heilig te zijn, ongeacht hoe klein of pijnlijk het zal zijn. Vraag de Heer om alles te openbaren dat jou ervan weerhoud om dichter bij Hem te komen en breng Hem eer en glorie en heb berouw over alles dat Hij jou zál tonen.


 

Leef je leven als een levend offer, levend water dat uitgeschonken wordt voor de eer en glorie van God. Er zijn veel dingen zowel cultureel, sociaal en religieus die ons weg bij God houden en weg van een wandel met Hem. Bid God om deze dingen aan het licht te brengen en maak die dingen krijgsgevangen hoe moeilijk het ook is. Als jij je niet realiseert dat de opwekking bij jou persoonlijk begint, dan zul je hem missen! De Heer roept jou vandaag, bekeer je uit je comfortzone en van je lauwe houding ten opzichte van de zonde in je leven en van hen om je heen die zichzelf dagelijks de dood in werken. De Heer roept jou vandaag om het bloed en de genade van Jezus toe te staan in je leven zodat je het zout mag zijn in een wereld die compleet uit elkaar stort, om rivieren van levend water uit je binnenste te laten stromen. Wat ga je nou doen?


 

De Heer roept je op om op DIT moment een keuze te maken om Hem lief te hebben met je hele hart, gedachte, en kracht. Om je kruis op je te nemen, aan jezelf te sterven en om HEM te volgen, laat alles achter je en zoek het bij Hem met alles wat je hebt. Kom uit waar je nu ben en wees apart gezet in een heilig, rechtvaardige gehoorzaamheid naar God!


 

LET OP! WEES NIET misleid door al het sensuele, emotionele bedrog die er zijn en zullen zijn die door mensen een opwekking genoemd worden. HET IS EEN TRUC VAN DE VIJAND! Als je hoort dat er een opwekking is uitgebroken in het dorp in de buurt, of misschien in je buurprovincie of misschien zelfs in je eigen stad onthoud dan deze waarschuwing. Er zal veel gezongen, gedanst en geschreeuwd worden, en veel dingen zullen echt wel waar klinken. Er zullen grote stromen van emotie komen die mensen aanzetten om te gaan vallen, springen, schreeuwen, huilen en janken maar het is niet van God. Velen zullen huilen van blijdschap "Vrede, vrede". Maar Gods dienstknechten zullen onderscheiding hoger achten dan welke gift dan ook, en zijn eerder bereid te sterven dan om te liegen, ongeacht de toename van wonderen en tekenen van al deze valse bewegingen die op dit moment rondgaan.


 

Als de "opwekking" waar jij in zit niet serieus, ernstig, eerbiedig heilig en rechtvaardig is, en de Liefde en de eerbiedige vrees voor God is niet alles wat je ziet, REN DAN VOOR JE LEVEN en waarschuw iedereen die je kent. Deze geesten zijn sterk en extreem krachtig, ga dat gebouw uit zo snel als je kunt en wees niet misleid door de wonderen en tekenen. Alsjeblieft ik smeek je om deze woorden te onthouden, er zullen er VELEN misleid worden en zelfs (als mogelijk) worden weg getrokken van het ware naar de valse kopie. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die deze waarschuwing lezen en het onthouden en gespaard zullen worden.


 

Het leger van de ware opwekking zal lijken op een klein groepje revolutionairen, of de Special Forces (Vertaler: navy seals, commando's of wat elite eenheid dan ook) met een eindtijd missie om af te ronden en satans kopie zal lijken op een bende wilde indianen, of een tribal krijgers die dansen en schreeuwend strijden. Het leger van de ware opwekking zullen deze vijand aanvallen in hun bolwerk, hun missie zal de zielen van mensen zijn door de kracht van de Heilige Geest, ze krijgen op hun hart om mensen vrij te zetten uit de binding van zonde door de boodschap van het kruis, en ze zullen de bolwerken van zonde zien vallen.


 

Satan je wordt in de gaten gehouden! God is een opwekkingsleger aan het oprichting en jou bolwerken zullen afgebroken worden. God roept uit naar jou beste lezer, maak een beslissing, wat ga je doen?


 

Vertaald door: Eduard Wustenveld
1 Kronieken 9:22-33

Posted by Daughter of Grace on July 7, 2010 at 3:03 AM Comments comments (0)

22 Het gehele getal van hen die uitgekozen waren tot poortwachters bij de dorpels, was tweehonderd twaalf. In hun dorpen zijn zij in het register opgenomen; David en Samuël, de ziener, hadden hen in hun ambt gesteld.

23 Zij en hun zonen hielden tot bewaking toezicht op de poorten van het huis des HEREN, de tentwoning.


24 Naar de vier windstreken waren de poortwachters opgesteld: naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden.

25 En hun broeders, in hun dorpen, moesten op bepaalde tijden voor zeven dagen met hen dienst doen, 26 want in dit ambt waren zij de vier voornaamste poortwachters; zij waren Levieten.

Zij hadden ook het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods; 27 en rondom het huis Gods overnachtten zij, want de bewaking rustte op hen, en ook moesten zij elke morgen openen.


28 En sommigen van hen hadden de zorg voor wat bij de dienst nodig was; zij telden dat, als zij het naar binnen brachten en als zij het weer naar buiten brachten.

29 En anderen van hen waren aangesteld over het gerei, namelijk over al de heilige voorwerpen, en over het fijn meel, de wijn, de olie, de wierook, en de specerijen. 30 Maar priesters bereidden de specerijen tot zalf.

31 En Mattitja, een van de Levieten, – hij was de eerstgeborene van de Korachiet Sallum – had ambtshalve het toezicht op de bereiding van het bakwerk, 32 en enige van de Kehatieten, hun broeders, hadden tot taak, elke sabbat het toonbrood neer te leggen.


33 Maar de zangers, die in de vertrekken vertoefden, – familiehoofden der Levieten – dezen waren vrij van andere dienst; het was hun opgedragen dag en nacht met hun werk bezig te zijn.


Speciaal voor Jou

Posted by Daughter of Grace on July 3, 2010 at 4:29 AM Comments comments (0)

Speciaal voor jou


Wees niet wanhopig, als de hemel lijkt gesloten,

als je van ieder mens verlaten bent,

als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten

dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent,

als je verward bent in de leugen, het bedrog:

God is er toch? God is er toch?


Denk aan je doop. Toen heeft God gesproken:

“Je bent Mijn kind. En of je wilt of niet,

al heb je elke dag je woord gebroken,

toch breek Ik Mijn belofte aan jou niet.

Ik zei het tóen, Ik zeg het nu en nog:

Ik ben er toch? Ik ben er toch?


Voel op je voorhoofd: daar brand nog het water

dat teken was van mijn verbond met jou.

Dat gold voor tóen, dat geldt voor nu en later,

al ben je ontrouw, eeuwig is Mijn trouw.

Denk niet wanhopig: “God wat moet ik nog?”

Ik ben er toch? Ik ben er toch?


Ik ben er altijd. Maar je moet Mij zoeken;

Ik zal je horen, vóór je roept tot Mij;

maar róep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken,

Ik hoor je stem, Ik kom en maak je vrij.

Al is er niets, dat in je voordeel pleit

Mijn kind, Ik ben er toch. Voor jou Altijd!”


@Auteur: Nel Benschop

 


Ladder to Heaven

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 2:55 AM Comments comments (0)


"Zie ik wijs u een weg die veel verder omhoog voert .."

Dit is de weg van de Liefde ..


Ik zie een ladder die op de aarde staat en helemaal tot de hemel reikte en waar we door de Liefde werden opgetrokken omhoog naar een steeds hoger niveau .

De Liefde voerde ons op naar het Hoge Hemelse, daar waar Hij troont in alle Heerlijkheid en Luister.


Hij wil ons de Liefde leren die volmaakt en onvoorwaardelijk is en die de wereld ons niet kan geven.


Het is Zijn goddelijke Liefde, liefde die rein en zuiver is als gelouterd goud.

Deze liefde die ons ten diepste voldoening geeft en onze hoogste genot is.

Ons begeerte gaat alleen naar Hem uit en Hij wil ons kussen met de kussen van Zijn mond !


O .. Zijn liefde is heerlijker en kostlijker dan wijn, die ons meevoert naar hemelse hoogten.


Zijn liefde is als vuur, als een vuurgloed van de Heer en geen water kan die blussen en niemand kan het doven of maar wegnemen.


O. Heer leg ons als een zegel op Uw hart als een zegelring aan uw Vinger , want uw liefde is sterker dan de dood en uw hartstocht die laat ons nooit los..


Hij wil ons Liefde leren, de volmaakte onvoorwaardelijke goddelijk liefde.

Maar o, Heer wat is dat toch soms moeilijk, soms is die liefde zo benauwend en zo angstig...


Het hart schreeuwt het uit van pijn en kan het niet verdragen.

Draag ons Heer, draag ons en voert U ons naar die Hoogten ..

O, God help ons, wij roepen uw Naam aan, laat uw aanschijn over ons lichten en verlos ons.


Laat ons uw Liefde leren en laat ons U die zelf de Liefde bent uitdragen vanuit ons hart.

Heer laat uw liefde tot ons komen en slecht al ons eigen muren rondom ons hart die muren die ons zelf beschermen, wilt U de muur zijn van ons hart ..

Wij willen U kussen Pappa, wij kussen Uw Zoon ..


Heer wij zijn van U en U bent van ons .. naar U gaat ons begeerte uit.

O, Heer hoe mooi is de liefde, ja Heer het heerlijkste wat wij ooit kunnen verlangen … wij strekken onze harten naar U uit … en laten ons met Uw Liefde meevoeren naar Uw goddelijke Hoogten ...
Brief van de Koning

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:42 AM Comments comments (0)

Mijn dierbaar kind,

dochter waar mijn behagen op is,

Mijn wegen zijn wonderbaar, onvergelijkbaar, niet bevattelijk, geniaal en scheppend. Geen mens staat aan Mij gelijk. Onovertroffen schoonheid heb Ik gegeven aan de mens. Gelijkend op Mijn beeld. Weerspiegeling van Mijn Wezen. Nu, geroofd, beschadigd, geplunderd, weggetrokken bij Mij vandaan.

 

Nooit kan een mens zonder Mij tot schoonheid komen, want Ik ben schoonheid. Als je niet bij Mij bent, kun je Mij niet weerspiegelen.


Schoonheid is niet iets van binnen. Schoonheid komt van buiten en bestaat los van de mens.


De mens weerspiegelt iets van wat ver boven hem uitgaat. De enige manier om tot werkelijke schoonheid te komen, is door je leven af te leggen en het in Christus weer te ontvangen.


De enige weg naar een glorieus lichaam is te drinken van de Bron van Levend Water en te nemen van het Verbroken Lichaam.


Eet en wordt sterk, krachtig, stevig, standvastig, schoon van uiterlijk, schoon van gelaat, schoon van lichaam, schoon in je hele houding, schoon in je relaties met mensen.

Schoonheid is niet te creeren, ook al zoekt de mens dat meer dan ooit.

 

Geniet van Mij dan ben Ik jouw schoonheid. Laat Mij zien aan anderen, dan zie je schoonheid voor je ogen openbloeien. 

Your Beloved

 

Bron: http://www.mybeloved.nl/In Stil Vertrouwen

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:37 AM Comments comments (0)

 

In stil vertrouwen


Stel je geest in stil vertrouwen

nu maar open voor de kracht,

die God ook aan jou wil geven

als je biddend op Hem wacht.


Ga niet af op je gevoelens,

strijd niet stug je eigen strijd,

maar probeer tot rust te komen

in Gods tegenwoordigheid.


Leg je twijfel en je onmacht

maar eenvoudig in zijn hand,

dan zal Hij de weg wel banen:

God staat immers aan jouw kant!


Al beperkt je eigen kleinheid

dikwijls je geloofsterrein,

waag het maar met de belofte

dat Hij er voor jou wil zijn!


En al durf je met die waarheid

soms haast niet in zee te gaan,

omdat jij als mens zijn leiding

lang niet altijd kunt verstaan,


blijf dan toch maar hoopvol uitzien

naar de doorbraak van zijn plan,

want Hij rust niet voor zijn heil zich

ook aan jou voltrekken kan.


In de glans van die beleving

vind je hoe dan ook de moed

om het leven aan te kunnen.

Zo alleen maakt Hij het goed!


 

 

Uit: “In stil vertrouwen”

@van Truus van der Roest


Woord ter Bemoediging

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:25 AM Comments comments (1)

Profetische woord ter bemoediging

Geschreven door Robin Prijs


Mijn geliefde en kostbare kind,


Normaal gesproken eindigen mensen een schrijven aan een geliefde met de woorden “Ik hou van je”. Maar Ik wil met deze woorden beginnen, want je bent zo enorm kostbaar voor Mij. Mijn hart gaat naar je uit, iedere dag opnieuw! Iedere dag wacht Ik tot je bij Me komt. Iedere dag kijk Ik naar je met Mijn ogen vol liefde. Ik verlang er zo naar dat je komt om aan Mijn voeten te zitten. Ik verlang er zo naar om je hart te vullen met Mijn liefde, vrede en rust. Ik ben zo bereid om je onder te dompelen in Mijn liefde. Ik wil dat je je realiseert hoe enorm veel ik van je hou!


Ik zie de jukken waar je onder gebukt gaat en ik zie hoe je eronder lijd. Dat doet me echt enorm veel pijn. Je bent nooit gemaakt voor die jukken! Je bent nooit gemaakt om daaronder te lijden. Ik heb die jukken al voor je gedragen! Maar boven alles zie ik ook hoe de twijfel in je hart begint toe te nemen. En dat is wat me nog het meeste zeer doet, wanneer Ik zie hoe je geloof afneemt en de twijfel het beetje bij beetje overneemt. Weet je dan niet dat twijfel alles ruïneert wat in geloof in opgebouwd? Realiseer je je dan niet dat geloof alles in beweging zet?


 

Mijn geliefde, er is zoveel meer dan het oog kan zien. Op dit moment is er een enorme strijd gaande! De reden? Zielen! Ik ben niet voor slechts een aantal zielen gestorven, Ik ben voor alle zielen gestorven! Het is oorlog in de hemelse gewesten! De tijd om voor eens en voor altijd met satan, zijn engelen en de demonen af te rekenen is nabij. En dat weet hij! Hij weet dat zijn tijd kort is. Dat is ook waarom hij alles probeert te verwoesten dat ik voor je heb voorbereid.


 

Dit is de tijd van voorbereiding, om aan mijn voeten te rusten en om te ontvangen vanuit Mijn hart. Je zult de grootste oogt ooit zien. Het zal de op een na laatste oogst zijn en ik wil dat jij aan arbeider in die oogst zult zijn. Ik wil dat je Mij vertrouwd en in Mij gelooft! Als je je moet bekeren van twijfel, doe dat dan, maar wees gereed en richt je op Mij. Ik ben meer dan bereid om je te vergeven en te herstellen, maar jij moet je bekeren van iedere vorm van rebellie en twijfel. Houd je ogen op Mij gericht. Proclameer het woord van God want het zal ook precies zo gebeuren als Ik het heb gezegd. Heb Ik je niet gezegd dat leven en dood in de macht van de tong zijn? Wees waakzaam wat er je mond uitgaat. Let op! Geef de vijand geen open deur, want hij zal werkelijk geen kans onbenut laten om je leven te verwoesten. Je moet je bekeren van alle woorden die je vanuit ongeloof hebt gesproken en van alle woorden die verkeerd waren. Je moet deze woorden als zonde beleiden en als je dat doet, dan zal Ik je daarvoor vergeven. Je moet ook proclameren dat je al die woorden weer verbreekt in Mijn naam en ze zullen over je leven zijn verbroken. Ik wil dat je vanaf dit moment alleen nog maar vanuit geloof spreekt. Proclameer de woorden die Ik tot je heb gesproeken in Mijn woord en door Mijn profeten. Mijn kostbare kind, Ik wil alleen het beste voor jou! Alles minder dan dat vind ik niet acceptabel. Maar je moet Mij tijd geven om dit te doen. Weet je dan niet meer dat Daniel drie weken moest wachten voordat de engel hem kon bereiken? De huidige wereld is een stuk erger dan deze toen was. Als Daniel toen al drie weken moest wachten, hoe groot denk je dat de strijd op dit moment dan is? Mijn Vader, de Heere der Heerscharen, de Aanvoerder van de hemelse legers, heeft het historische woord “Genoeg!” gesproken toen Hij opstond om jou te gaan verdedigen en om voor jou te gaan vechten. Deze strijd behoort jou niet toe, het behoort Mijn Vader toe. Hij zal overwinnen!


 

Er is zoveel meer dat ik je wil vertellen, maar dat wil ik je persoonlijk zeggen. Ik wil dat je aan Mijn voeten komt zitten en de tijd voor Mij neemt, om te aanbidden in geest en in waarheid. Dat is de plaats waar Ik tot jouw hart wil spreken. Ren niet weg voor je roeping! Ik heb je geroepen om een oogster te zijn in dit oogst seizoen. Ja Ik wil jou gebruiken en nee, je hebt Mijn stem niet verkeerd begrepen. Je weet precies hoe je Mijn stem moet verstaan en begrijpen. Laat je niet misleiden door de vijand.


 

Sta op! Sta op jullie profeten, apostelen, evangelisten, onderwijzers en herders! Sta op in geloof en blijf staan! Jullie taken zullen spoedig van start gaan! Geef geen aandacht aan jullie financiele situatie of aan de roddel en laster. Negeer het en houd je ogen op Mij gericht en op Mij alleen. Ik zal je rust geven. Ik zal je door deze tijd van voorbereiding heen helpen. Mijn VUUR is onderweg. Voorwaar, Ik kom werkelijk spoedig! Je bent de Mijne en Ik ben de jouwe. Voor nu en voor altijd. Ik hou van je.


 

Jezus Christus.


 Rss_feed