The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Vier vereisten voor ware aanbidders

Posted by Silvia on June 27, 2010 at 11:56 AM Comments comments (0)

Vier vereisten voor ware aanbidders


Als we het boek Hebreeën openslaan, komen we vier vereisten voor ware aanbidders tegen – oftewel, datgene wat God verwacht van aanbidders, als ze willen ontvangen wat God voor hen klaar heeft liggen.


Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. (Hebreeën 10:22)


Een oprecht hart


Wat betekent een waarachtig of ‘oprecht’ hart? Ik zal je mijn mening geven: oprechtheid, eerlijkheid, loyaal, volledig toegewijd, zonder voorwaarden. Dat is een oprecht hart.

Als ik van mijn vrouw houd met een oprecht hart, dan houd ik volledig van haar. Onder geen beding zal ik iets doen of bedenken waardoor ik niet loyaal aan haar zou zijn. Ik vind dat het woord ‘loyaal’ een van de belangrijkste woorden is die we moeten doorgronden en onthouden. Loyaliteit is een begrip dat in onze tijd veel zeggingskracht heeft verloren. Veel mensen vinden loyaliteit aan je familie of aan je land ouderwets of niet meer belangrijk.


Maar wat was het waardoor Johannes bij het kruis naast Maria stond toen alle andere discipelen op de vlucht geslagen waren? Was het zijn theologie? Geen moment. Het was loyaliteit. Wat zorgde ervoor dat Maria van Magdala al in de vroege uren van de morgen in de graftuin te vinden was? Haar leerstelling? Nee, haar loyaliteit aan Jezus. Ze besloot loyaal aan deze Man te blijven, zelfs toen Hij niet meer was dan een gewelddadig verminkt lijk. Er lijkt vandaag de dag niet veel loyaliteit meer te bestaan onder gelovigen, maar we moeten loyaal zijn naar Jezus en naar elkaar. Dat is wat de bijbel bedoelt met een oprecht hart.


Zie, U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste, in het verborgene leert U mij wijsheid. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, wis uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:7-11)


Het eerste woord ‘zie’ is dramatisch. David was al een tijdje bijzonder religieus bezig, maar nu deed hij een ontdekking: U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste, in het verborgene leert U mij wijsheid. Ik geloof dat waarheid en wijsheid samen optrekken. Je kent de verborgen wijsheid niet, tenzij je waarheid in je binnenste hebt. De openbaring van verborgen wijsheid komt niet door ons denken, maar door een oprecht, waarachtig en eerlijk hart. Als zonde zijn weg heeft gevonden in ons hart, kan dat niet opgeknapt, gerepareerd of veranderd worden. Er moet een scheppende daad van God plaatsvinden om ons weer een zuiver hart te geven. In Psalm 139 spreekt David over Gods vijanden:

Zou ik niet haten, Heer, wie U haten? Een afkeer hebben van wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een dodelijke haat, mijn eigen vijanden zijn het. (Psalm 139:21,22)


Mag een christen dit zeggen? Sommigen menen van wel, anderen van niet. David zocht raad bij een andere bron:


Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. (vers 23)

David vroeg aan God: ,,Ziet u in mij iets dat vijandig is naar God? Zie of er iets in mij is dat zich tegen U keert.” Kun jij God uitnodigen om dat te doen? Wees niet bang of beschaamd als het gaat om het belijden van zonden. Ik vertel mensen altijd dat ze niets aan God belijden wat Hij niet allang weet. (S) Hij wordt er niet door verrast. De belijdenis van zonden is in jouw belang, niet in het zijne.


Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (vers 24)

Voordat God ons op eeuwige wegen kan leiden, moeten we Hem toestaan ons te toetsen en ons hart te onderzoeken – om alle vijandschap tegen God met wortel en al uit te rukken. Laat God zien wat er in je hart is en laat Hem ermee afrekenen. Leg het open en bloot voor Hem neer.


De Heer zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is… (Jesaja 29:13).


Hier gaat het over godsdienst zonder hart. Je eert God met je lippen, maar je hart is er ver van verwijderd. De zonde van de godsdienstige mensen werd door Jezus verreweg het meest radicaal aan de kaak gesteld. Hij noemde het hypocrisie of huichelarij. Weet je wat huichelarij is? Het woord komt van het Griekse woord voor acteur. Religie is het opvoeren van een act. Het antieke toneel maakte gebruik van verschillende soorten maskers. Als een acteur in verschillende scènes moest optreden, gebruikte hij verschillende maskers. Lege godsdienst is niets anders dan het opzetten van verschillende maskers – het is een soort van acteren terwijl je in de kerk zit. Het is zelfs zo dat veel godsdienstige mensen zelfs een ander stemgeluid voortbrengen in de kerk; als ze bidden zetten ze een onechte, kunstmatige stem op.


Maar God zegt dat hij van de huichelaars de mogelijkheid om de waarheid te zien heeft weggenomen.


Daar, zie, ga Ik verder door wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. (Jesaja 29:14)


God zoekt aanbidders met een oprecht hart, geen huichelaars, geen religieuze vertoningen. Hij wil integere, loyale en echte harten. Iemand zei eens dat je geloof ook kunt vertalen met gehoorzaamheid. Ik zou willen voorstellen om geloof te vertalen met loyaliteit – loyaliteit aan Christus tegen elke prijs. Ik ben van mening dat je zult merken dat geloof en loyaliteit altijd samen gaan.


Volheid van geloof


De eerste vereiste van een echte aanbidder is dus een oprecht hart. De tweede voorwaarde is volheid van geloof. Heb jij volheid van geloof? Is dat een prestatie of een worsteling? Moet je jezelf onder handen nemen en zeggen: ,,Zit ik vol met geloof?” Nee, geloof is een beslissing. Dat is waarom ongeloof de eerste zonde is. Wat betekent het om ‘volheid van geloof’ te hebben? Laten we de Psalmen er eens op naslaan:

Daarom heb ik al uw bevelen in alles voor rechtvaardig gehouden, maar elk leugenpad heb ik gehaat. (Psalm 119:128)


Alles wat God zegt is juist, en alles wat daar tegenin gaat is verkeerd. Dit is geen gevoel of een emotie; maar een geloofsbesluit, een beslissing van mijn hart. Ik heb mij voorgenomen om in te stemmen met alles wat God zegt. Toen ik ooit in een legerbarak werd gered en gedoopt met de Heilige Geest, zonder enig benul van Nieuwtestamentische leerstellingen, hield ik mij vast aan één overtuiging: de bijbel is het boek met de antwoorden. In dit boek staat precies beschreven wat er met me gebeurd is.


Intellectuele argumenten zijn in de kern vaak een bewijs van onze onwil om een beslissing te nemen. Als je wacht tot je de hele bijbel begrijpt voor je haar gaat geloven, zul je nog even moeten wachten. Als je wacht tot je alles over Jezus begrijpt wat er te weten valt, voordat je Hem wilt aanvaarden, zul je nog lang blijven uitstellen. Geloof is een beslissing met betrekking tot Christus en de bijbel. Ik heb die beslissing genomen. Mijn denken is daardoor tot rust gekomen. Ik heb volmaakte innerlijke vrede.

Want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korinthe 10:5)


Wat dit vers beschrijft is mogelijk. In jou huist een denken dat getraind is om in discussie te gaan met God. Jouw natuur is een tegenstander van God. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God (Romeinen 8:7). Het is jouw verantwoordelijkheid om die vijand eronder te houden; weiger hem de ruimte om aan het woord te komen.


Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen (Jakobus 1:6-8).


De dubbelhartige, instabiele, besluiteloze persoon komt nergens met God.(S) Breng je denken in lijn met wat God zegt dat juist is. Dat is de volheid van geloof. Toch moet ik je nog een waarschuwing meegeven die God me heeft geleerd:


En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. (2 Thessalonicenzen 2:11,12)


Dit vers zou je moeten verbijsteren als je jezelf erin herkent. Het is heel eenvoudig. Als je de waarheid niet gelooft, geloof je dus een leugen. Dat was de keuze die Eva maakte. God vertelde haar de waarheid; satan een leugen. Ze had dus twee opties. Ze koos voor de leugen – dat is ongeloof, het geloven in een leugen. Het betekent niet dat je nergens in gelooft; iedereen gelooft ergens in. De beslissing is altijd hetzelfde – zal ik God geloven, of zal ik satan geloven? God zegt dat als je de waarheid niet gelooft, hij ervoor zal zorgen dat je in de leugen gelooft.


Je mag hier niet schipperen. Geloof niet alleen datgene wat jou het beste uitkomt terwijl je de rest laat liggen. Onvolledige gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Onvolledig geloof is ongeloof. Je kunt de waarheid ontvangen, of je kunt in de ban van een dwaling komen. Dit zijn uiteindelijk de enige twee opties die beschikbaar zijn voor Gods kinderen.

Ons hart gereinigd van een slecht geweten


De derde vereiste voor een ware aanbidder is een hart dat is gereinigd van een slecht geweten.


Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:9)


De brief aan de Romeinen leert ons dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. Rechtvaardiging is dat God jou ziet alsof je nooit gezondigd hebt. Dat is precies hoe rechtvaardig het bloed van Jezus ons maakt. Er is geen schuldig geweten meer door de zonde.


Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1a)


Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)


Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. (1 Johannes 3:21)


Als ik aan de andere kant op wat voor manier dan ook veroordeeld word in mijn hart, heb ik geen toegang tot God.


Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heer zou mij niet hebben gehoord. (Psalm 66:18)


Je moet in geloof een standpunt innemen: ,,Al mijn zonden zijn vergeven; ik heb ze allemaal beleden, en God heeft ze vergeven. Het bloed van Jezus reinigt mij van alle ongerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd alsof ik nooit gezondigd heb.” Geloof je dat? Ik wel. Ik ben daarvan overtuigd en sta mijn denken niet toe om hieraan te twijfelen. Ik geloof dat God trouw en rechtvaardig is. Ik geloof dat Hij al mijn zonden heeft vergeven en mij heeft gereinigd van alle ongerechtigheid. Ik hoef niet in elkaar te krimpen of te kruipen voor Gods aangezicht. Ik mag rechtop lopen. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan (Leviticus 26:13). In Hebreeën 10:17 staat het nog mooier:


En hun zonden en hun wetteloos leven zal Ik zeker niet meer gedenken.

God lijdt niet aan een slecht geheugen; Hij is gewoon een geweldige ‘vergeter’. Dat is een groot verschil. God onthoudt alles, behalve datgene wat Hij besluit te vergeten. Als Hij besluit om iets te vergeven, dan vergeet Hij het ook.


Onze lichamen gewassen met rein water


Wist je dat de conditie van je lichaam je toegang tot God beïnvloedt?


Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. (Hebreeën 10:22)


Wat betekent het dat je lichaam gewassen moet worden met rein water? Wat is dat zuivere water? Het is het Woord van God, en hoe reinigt Gods Woord ons?

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest… (1 Petrus 1:22)


Gods Woord reinigt ons door de bediening van de Geest en onze gehoorzaamheid.

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. (1 Johannss 3:3)

Gehoorzaam Gods Woord dat door de Geest aan je wordt bediend; daardoor word je gereinigd. Hoe rein moeten we worden? Zo rein als Jezus is. Voor God is er maar één standaard: Jezus!


Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de hoererij en dat ieder van u zijn vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. (1 Thessalonicenzen 4:3,4)

Je lichaam is het vat. En de bijbel zegt dat het Gods wil is dat je zou moeten weten hoe je dat vat moet bezitten – zuiver en heilig.


En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)


Je lichaam zou dus onberispelijk bewaard moeten worden tot de komst van de Heer. Dat is volledige heiligheid. Als je lichaam niet onberispelijk wordt bewaard, wat dat dan ook moge betekenen, dan is het niet volledig geheiligd. De wil van God is dat je moet weten hoe je dit vat weet te bewaren in heiligheid en eerbaarheid.


Het belang van het lichaam is het hoofdthema in 1 Korinthe 6. De meeste christenen hebben een houding alsof het lichaam niet echt belangrijk is. De bijbel laat echter iets anders zien. Het is niet bijbels om je lichaam te kleineren.


Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. (1 Korinthe 6:12)

Het is geoorloofd om drie Magnum-ijsjes achter elkaar te eten (S), maar het is niet nuttig. IJs, sigaretten en koffie zouden mijn leven niet moeten beheersen. Zoals Lester Sumrall ooit zei: ,,De ochtenden dat ik het gevoel heb dat ik niet zonder een kop koffie kan, zijn de ochtenden dat ik geen koffie drink.” Dat is een verstandige beslissing. Als je afhankelijk van iets wordt, raak je eraan verslaafd.


Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel die buik als dat voedsel tenietdoen.(1 Korinthe 6:13a)


Het voedsel is voor de maag en de maag is voor het voedsel, maar ze zijn beiden niet permanent. Geniet ervan zolang je ze hebt; het zal niet heel lang duren.

Het lichaam nu is niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam.(1 Korinthe 6:13b)


De meeste christenen zouden ‘amen’ zeggen op het eerste deel van dit vers, maar wat betekent het dat je lichaam voor de Heer is en de Heer voor je lichaam?

En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Korinthe 6:14, 15a)


Christus’ ledematen op aarde zijn onze lichaamsdelen. Dat zijn de gereedschappen waarmee Hij werkt.


Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verbindt is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:15b-17)


Eerder hadden we het over de eenheid tussen de menselijke geest en Gods Geest in aanbidding. Hier zien we opnieuw een directe parallel tussen de prostituee en de geestelijke relatie met de Heer. Hij die in een liefdesrelatie is verenigd met God, is één geest met Hem.


Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet gaat buiten het lichaam om, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:18-20)

Seksuele zonden bevuilen het lichaam. Je bent niet van jezelf - en dat geldt ook voor je lichaam. Je lichaam is niet van jou - je bent het eigendom van God. Het ultieme doel van jouw lichaam is dat het dient als een tempel, een woonplaats, voor de Heilige Geest. Maar de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn (Handelingen 7:48). Je kunt de mooiste kerk of kathedraal bouwen en wellicht komt Hij daar ook nog binnen als zijn kinderen er zijn, maar Hij woont in het fysieke lichaam van de verloste gelovige.


Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. (Matteüs 28:19a)


Nadat je je leven aan Christus hebt toegewijd, word je gedoopt – ondergedompeld in een reinigende en heiligende toepassing van het water. Alles wat aan God op het altaar van bloed is geofferd, moet in water gewassen worden. De doop is er niet om je lichamelijk te reinigen, maar om je heilig te maken in de ware zin: apart gezet worden voor God. Petrus zei: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden (Handelingen 2:38).

Om hoeveel mensen gaat het hier? Om iedereen! Op het moment dat je dat gedaan hebt, moet je je lichaam aanbieden als een heilig offer.


Ik roep u er dan toe op broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer. (Romeinen 12:1a)


Je lichaam is geheiligd als het op Gods altaar wordt gelegd. Dat is hoe je je lichaam in heiliging en eerbaarheid moet bezitten. Hou je lichaam op het altaar. Jezus zei tegen de Farizeeën: Jullie dwazen! Het is niet de gave die het altaar heiligt; het is het altaar dat de gave heiligt (zie Matteüs 23:18,19). Als je je lichaam op Gods altaar legt, dan zal het geheiligd zijn net zolang als het daarop blijft liggen. Maar als je het contact met het altaar verliest, verlies je je heiliging. Je lichaam is niet jouw eigendom. Het is van God.

Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12,13)


Samenvattend, je hart is gereinigd van een slecht geweten, je weet dat je zonden zijn vergeven, je weet dat je hart is gereinigd en je hebt je lichaam gewassen met rein water - het zuivere water van Gods Woord. Je reinigt jezelf door te gehoorzamen aan de waarheid die de Heilige Geest je duidelijk maakt. De eerste reinigende daad als je tot geloof gekomen bent is de doop, de doorgang door het water, het geheiligd worden voor God. Daarna leg je je lichaam, dat is geheiligd door bloed en water, op het altaar van de dienst aan God. Je biedt elk lichaamsdeel aan God aan als instrument van Hem. Daarna is je lichaam een vat voor Hem. Dat (Ons lichaam) is het enige instrument dat Jezus hier op aarde heeft, waardoor Hij zijn wil kan doen in deze tijd. Onze leden zijn leden van Christus.


 

 

(Uit: In Gods aanwezigheid, hoofdstuk 8)

 

Derek Prince, 19/08/2008