The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Het geschenk van God

Posted by Silvia on July 9, 2010 at 5:18 AM Comments comments (2)

Kingdom Faith Cursus

Het geschenk van God

Colin Urquhart


 

Onze lichamen - een plaats waar God woont.


Prijs God, onze wonderbaarlijke Vader ! Ik vertrouw erop, dat je sinds onze laatste samenkomst dicht bij Hem bent geweest ,als je Vader, en dat je tot Hem gebeden hebt als je Vader. Daarbij heb je dieper en vollediger kunnen genieten van de relatie, die God jou gegeven heeft. Vergeet dat nooit; het is een door God gegeven relatie. We kunnen die relatie nooit verdienen, we kunnen er geen aanspraak op maken, we kunnen het nooit scheppen, we kunnen er nooit naartoe groeien. Het is iets wat God aan ons geeft.

Hij maakt ons Zijn kinderen, Hij neemt ons aan als Zijn kinderen en vervolgens groeien wij in de relatie die Hij ons geeft.


Een fout die veel mensen maken, is dat wanneer je bepaalde dingen doet, zoals naar de kerk gaan, je bijbel lezen en je gebeden opzeggen, dat je dan langzamerhand in een relatie met God zult groeien. Dat is echter niet waar ! God geeft ons die relatie. Hij maakt ons Zijn zonen, wanneer we onze levens aan Hem toewijden. Als we Hem dan lofprijzen, we bidden en lezen Zijn Woord, en als we leven in de kracht van de Heilige Geest, dan groeien we in de relatie die Hij ons heeft gegeven. Het is triest genoeg, dat er nogal wat mensen zijn, die deel uitmaken van een lofprijzende gemeente, maar die nog nooit die persoonlijke relatie met God de Vader gekend hebben. Dat is niet Gods wil en dat is ook de reden waarom we het eerste deel van deze cassette-cursus besteed hebben aan het bevestigen van onze verbintenis met de Here Jezus Christus en opnieuw bevestigd hebben dat Hij -door de kracht en het leven van de Geest in ons- bij ons bekend is als Vader.


Deze maand bekijken we naar iets van het werk van de Heilige Geest in onze levens. Laten we de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers, hoofdstuk 6, eens lezen: "Weet U niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest ? Van de Geest die God U heeft gegeven en die nu in U woont ? U bent niet van uzelf ! God heeft U tegen de allerhoogste prijs gekocht ! Gebruik daarom ieder deel van Uw lichaam om God eer te geven. "


(1 Korinthiers 6:19-20)

In vers 19 doet Paulus een belangrijke uitspraak:

" U bent de tempel van de Heilige Geest." Jouw lichaam is een huis voor Gods aanwezigheid. Wanneer je zegt dat God jouw leven gevuld heeft met Zijn Heilige Geest, is tegelijkertijd erkennen dat God nu in jou leeft. Hij is in jouw leven komen wonen.


Tijdens het laatste avondmaal deed Jezus de volgende belofte aan Zijn leerlingen: "De Vader en ik zullen bij jullie komen wonen." Dat is wat het feitelijk betekent: dat God in ons leeft door de kracht van Zijn Geest; God maakt in ons Zijn standplaats.


Als dat waar is, heeft dat duidelijk nogal vergaande consequenties over de wijze waarop we ons lichaam behandelen. Jouw lichaam huisvest jouw ziel, jouw persoonlijkheid, jouw Geest. God komt in jou leven als een persoon, en daarom is Hij betrokken bij elk onderdeel van jouw leven: met jouw fysieke lichaam, jouw persoonlijkheid, jouw wil, jouw voorkeuren, jouw geld, jouw middelen - alles. Waarom ? Omdat jij bij God hoort. Paulus zegt dat als volgt: "U bent niet van Uzelf." God gaat niet leven in iemand, door de kracht van de Heilige Geest, totdat die persoon tot de erkenning komt dat zijn levenwerkelijk aan God toebehoort; dat God de prijs betaald heeft. Paulus schrijft daarover: "God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht." Omdat jij van God vervreemd en gescheiden was, moest Hij Zijn Zoon sturen, zodat die voor jou kon sterven - dat is de prijs die God betaald heeft, waardoor jij bij Hem kunt horen. Hij moest die prijs betalen, voordat Zijn wens en doel -om in jou te kunnen leven - in vervulling konden gaan. Niet zodat Hij jou vanuit de hemel in de gaten kon houden, maar zodat Hij jou kon vullen met Zijn leven, Zijn liefde en Zijn kracht. Dan kan Zijn leven tot uiting komen door jouw leven. Zelfs jouw lichaam zal uitdrukking geven aan de liefde, de vreugde, de vrede, het geloof en al die andere vruchten van de Geest in jouw leven. Met andere woorden: Door de kracht van de Heilige Geest komt God in jou wonen. Paulus noemt dat : "Om Christus in jou te vormen."


Het is de wens van elke christen om net als Jezus te zijn. Maar hoe hard we ook ons best doen, op eigen kracht zullen we nooit als Hem worden.. Dat zullen we nooit zelfstandig kunnen bereiken. De enige persoon die ons meer op Jezus kan doen lijken, is God zelf, door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Meer liefhebbende, meer trouwe, meer oprechte, meer gulle gevende mensen, die vrede en tevredenheid uitstralen zullen hiervan het resultaat zijn.


God wil ons -nu Zijn Geest in ons is komen wonen- de volgende waarheid laten begrijpen: Hijzelf woont nu in ons, en Hij wil stromen van levend water uit ons zien vloeien. Nu is het niet zo dat we meteen op Jezus lijken, wanneer we de Heilige Geest ontvangen. Het zou heel leuk zijn, als dat wel zo was, maar God zet op dat moment een proces in werking, waarvan Hij weet, dat het ons verdere aardse bestaan zal blijven doorwerken. Wij moeten leven in de Heilige Geest, in de kracht die God ons gegeven heeft, zodat de vrucht van de Geest in onze levens gezien zal worden, door wie we zijn , door wat we doen, door wat we zeggen en door onze houding. Zo kun je jezelf niet maken, dus God besluit het volgende: "Ik zal leven in jou en ik zal je veranderen van glorie tot glorie."


God wil een ieder van ons veranderen; maar Zijn veranderingen zijn wel verbeteringen. Het zijn glorieuze verbeteringen. Je straalt de volheid van God nog niet uit, niemand van ons trouwens, maar God is ons aan het veranderen, als we tenminste open zijn voor Zijn wil en Zijn plan. Het woord verandering heeft voor vele christenen een dreigende klank. Er zijn nogal wat kerken, die helemaal niet willen veranderen, maar God wil dat wel.


Jazeker, God acepteert ons zoals we zijn. Hij is bereid ons te vergeven voor wat we geweest zijn, maar Hij wil ons niet zo laten. Hij wil niet, dat we in de toekomst op dezelfde manier doorgaan als in het verleden. Nee ! Hij vult ons met de Heilige Geest, opdat Zijn proces van verandering zich in ons leven kan voortzetten. Maar God Laat ons onze vrijheid en onafhankelijkheid behouden. Hij maakt geen robots van ons. Als wij de keuze maken, om niet in de Geest te leven, als we onze eigen weg willen gaan en het ons een zorg zal zijn wat God voor ons wil, dan is er altijd de mogelijkheid om dat te doen. God zal onze vrije wil nooit van ons afnemen. In 1 Korintiërs, richtte Paulus zich tot een aantal ongehoorzame christenen. In de volgende verzen zegt hij:


"Laat u niet in met sexuele immoraliteit. Alle andere zonden die een man begaat, zijn buiten zijn lichaam, maar wie sexuele zonden begaat, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ?"


Zelfs al woont God in ons door de kracht van de Heilige Geest en wil Hij onze daden en de dingen die wij doen in de hand houden, toch is het mogelijk dat wij zondigen. Het is voor ons nog steeds mogelijk te doen waar we zin in hebben, zelfs als dat sexuele immoraliteit inhoudt. Elke keer, als zoiets in het leven van een christen gebeurt, is er sprake van een schandaal. En niet ten onrechte, omdat wij heel goed kunnen zien, dat het zo niet hoort te zijn. Soms gebeurt het omdat wij vleselijk zwak zijn en daardoor heel simpel aan onze sexuele begeerten toegeven, waardoor we keer op keer God bedroeven.


Toch heb ik het nu niet alleen maar over sexuele immoraliteit; in principe geldt dit voor alle gebieden van ons dagelijks leven, geldt het voor alle verleidingen die onszelf voor God en voor anderen plaatsen. Het geldt voor alle verleidingen, die een centrale plaats in ons leven innemen. God zegt het volgende tegen ons: "Kijk, ik heb een fantastisch en wonderbaarlijk iets gedaan: Ik ben gekomen om in jou te leven. Dat heb ik gedaan, omdat jij bij mij hoort. Jij bent mijn kind. Ik ben jouw vader. Jij bent een van mijn speciale mensen." Heilig, noemt het nieuwe testament dat. Jazeker, wij zijn heilig; de Heilige Geest woont in ons. Het woord HEILIG betekent in de diepste zin APART GEZET VOOR GOD.


Wij zijn apart gezet voor Zijn plan om zo te leven, dat Hij daardoor de Glorie en de eer krijgt. Om zo te leven dat Hij de kans krijgt ons te leiden en onze gids te zijn op de weg, die Hij voor ons bedoeld heeft. Alleen wanneer een christen voortdurend bidt dat de Heilige Geest hem zal leiden, dat de stem van Gods aanwezigheid hem zal onderwijzen en vertellen wat hij moet doen, dat de stem van God hem ertoe zal zetten Gods wil te doen en niet zijn eigen wil door te drijven, dan pas zal God vreugde in hem vinden.


Een christelijke gemeente laat zich pas echt leiden door de wil van God, wanneer de voltallige gemeente open is voor het leven en de kracht van de Heilige Geest, wanneer ze Gods woord zoeken onder leiding van Zijn Geest. Onder diezelfde leiding zoeken ze dan naar Gods wil voor wat ze moeten doen, omdat het besef leeft dat elk van onze lichamen een tempel is van de Heilige Geest.


Deze waarheid heeft ook een gemeenschappelijke kant. Wij zijn mannen en vrouwen van de Heilige Geest, in wie God leeft; gezamenlijk zijn wij het Lichaam van Christus, het lichaam van mensen in wie God leeft, het lichaam van mensen, die bij God horen. God weet heel goed, dat niemand van ons als eenling de volheid van het leven van Jezus openbaar kan maken. De Heilige Geest zal een toenemende openbaring van de aanwezigheid van Jezus in ons leven teweeg brengen, maar pas wanneer wij liefhebbend met elkaar omgaan in het lichaam van Christus, zal de wereld geconfronteerd worden met een openbaring van Jezus die niemand zal kunnen ontkennen.


Helaas ziet de wereld daar op dit moment niet zoveel van. En daar zal niet veel verandering inkomen, tenzij mensen binnen die kerk persoonlijk beginnen te leven naar de volgende waarheid: "Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ? U behoort uzelf niet toe; u bent gekocht en betaald. Eer God dan ook met uw lichaam."


God is nu jouw Vader, jij bent nu Zijn kind en Zijn Heilige Geest woont nu in jou. Laat Hij jou op dit moment zien dat er dingen in je leven zijn die Hem niet de glorie geven ? Is er iets in jouw leven wat moet veranderden ? Een relatie ? Of misschien heeft u wel een relatie, die er niet hoort te zijn, en wil God dat je daaraan iets doet. Misschien is er bitterheid, irritatie in een relatie - God zegt daarover: "Dit eert mij niet."


Mogelijk moeten sommigen hun houding ten opzichte van hun werk, hun zakenleven, hun werkhouding veranderen.


Misschien is het voor sommigen zo,dat God meer geëerd moet worden in ons huwelijk, in de relatie met onze kinderen, in onze houding tegenover anderen in de gemeente waarvan we deel uitmaken. Misschien moeten we ons geld, onze financiële middelen en onze tijd beter gebruiken.


Er zijn zoveel verschillende dingen, maar je hebt de Heilige Geest in je wonen. En Hij kan je alles laten zien, waarvan God wil dat je je afkeert, zodat je Hem meer en meer de glorie kunt geven in jouw lichaam. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen.


Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.ullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen. Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.
Ladder to Heaven

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 2:55 AM Comments comments (0)


"Zie ik wijs u een weg die veel verder omhoog voert .."

Dit is de weg van de Liefde ..


Ik zie een ladder die op de aarde staat en helemaal tot de hemel reikte en waar we door de Liefde werden opgetrokken omhoog naar een steeds hoger niveau .

De Liefde voerde ons op naar het Hoge Hemelse, daar waar Hij troont in alle Heerlijkheid en Luister.


Hij wil ons de Liefde leren die volmaakt en onvoorwaardelijk is en die de wereld ons niet kan geven.


Het is Zijn goddelijke Liefde, liefde die rein en zuiver is als gelouterd goud.

Deze liefde die ons ten diepste voldoening geeft en onze hoogste genot is.

Ons begeerte gaat alleen naar Hem uit en Hij wil ons kussen met de kussen van Zijn mond !


O .. Zijn liefde is heerlijker en kostlijker dan wijn, die ons meevoert naar hemelse hoogten.


Zijn liefde is als vuur, als een vuurgloed van de Heer en geen water kan die blussen en niemand kan het doven of maar wegnemen.


O. Heer leg ons als een zegel op Uw hart als een zegelring aan uw Vinger , want uw liefde is sterker dan de dood en uw hartstocht die laat ons nooit los..


Hij wil ons Liefde leren, de volmaakte onvoorwaardelijke goddelijk liefde.

Maar o, Heer wat is dat toch soms moeilijk, soms is die liefde zo benauwend en zo angstig...


Het hart schreeuwt het uit van pijn en kan het niet verdragen.

Draag ons Heer, draag ons en voert U ons naar die Hoogten ..

O, God help ons, wij roepen uw Naam aan, laat uw aanschijn over ons lichten en verlos ons.


Laat ons uw Liefde leren en laat ons U die zelf de Liefde bent uitdragen vanuit ons hart.

Heer laat uw liefde tot ons komen en slecht al ons eigen muren rondom ons hart die muren die ons zelf beschermen, wilt U de muur zijn van ons hart ..

Wij willen U kussen Pappa, wij kussen Uw Zoon ..


Heer wij zijn van U en U bent van ons .. naar U gaat ons begeerte uit.

O, Heer hoe mooi is de liefde, ja Heer het heerlijkste wat wij ooit kunnen verlangen … wij strekken onze harten naar U uit … en laten ons met Uw Liefde meevoeren naar Uw goddelijke Hoogten ...
Brief van de Koning

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:42 AM Comments comments (0)

Mijn dierbaar kind,

dochter waar mijn behagen op is,

Mijn wegen zijn wonderbaar, onvergelijkbaar, niet bevattelijk, geniaal en scheppend. Geen mens staat aan Mij gelijk. Onovertroffen schoonheid heb Ik gegeven aan de mens. Gelijkend op Mijn beeld. Weerspiegeling van Mijn Wezen. Nu, geroofd, beschadigd, geplunderd, weggetrokken bij Mij vandaan.

 

Nooit kan een mens zonder Mij tot schoonheid komen, want Ik ben schoonheid. Als je niet bij Mij bent, kun je Mij niet weerspiegelen.


Schoonheid is niet iets van binnen. Schoonheid komt van buiten en bestaat los van de mens.


De mens weerspiegelt iets van wat ver boven hem uitgaat. De enige manier om tot werkelijke schoonheid te komen, is door je leven af te leggen en het in Christus weer te ontvangen.


De enige weg naar een glorieus lichaam is te drinken van de Bron van Levend Water en te nemen van het Verbroken Lichaam.


Eet en wordt sterk, krachtig, stevig, standvastig, schoon van uiterlijk, schoon van gelaat, schoon van lichaam, schoon in je hele houding, schoon in je relaties met mensen.

Schoonheid is niet te creeren, ook al zoekt de mens dat meer dan ooit.

 

Geniet van Mij dan ben Ik jouw schoonheid. Laat Mij zien aan anderen, dan zie je schoonheid voor je ogen openbloeien. 

Your Beloved

 

Bron: http://www.mybeloved.nl/Woord ter Bemoediging

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:25 AM Comments comments (1)

Profetische woord ter bemoediging

Geschreven door Robin Prijs


Mijn geliefde en kostbare kind,


Normaal gesproken eindigen mensen een schrijven aan een geliefde met de woorden “Ik hou van je”. Maar Ik wil met deze woorden beginnen, want je bent zo enorm kostbaar voor Mij. Mijn hart gaat naar je uit, iedere dag opnieuw! Iedere dag wacht Ik tot je bij Me komt. Iedere dag kijk Ik naar je met Mijn ogen vol liefde. Ik verlang er zo naar dat je komt om aan Mijn voeten te zitten. Ik verlang er zo naar om je hart te vullen met Mijn liefde, vrede en rust. Ik ben zo bereid om je onder te dompelen in Mijn liefde. Ik wil dat je je realiseert hoe enorm veel ik van je hou!


Ik zie de jukken waar je onder gebukt gaat en ik zie hoe je eronder lijd. Dat doet me echt enorm veel pijn. Je bent nooit gemaakt voor die jukken! Je bent nooit gemaakt om daaronder te lijden. Ik heb die jukken al voor je gedragen! Maar boven alles zie ik ook hoe de twijfel in je hart begint toe te nemen. En dat is wat me nog het meeste zeer doet, wanneer Ik zie hoe je geloof afneemt en de twijfel het beetje bij beetje overneemt. Weet je dan niet dat twijfel alles ruïneert wat in geloof in opgebouwd? Realiseer je je dan niet dat geloof alles in beweging zet?


 

Mijn geliefde, er is zoveel meer dan het oog kan zien. Op dit moment is er een enorme strijd gaande! De reden? Zielen! Ik ben niet voor slechts een aantal zielen gestorven, Ik ben voor alle zielen gestorven! Het is oorlog in de hemelse gewesten! De tijd om voor eens en voor altijd met satan, zijn engelen en de demonen af te rekenen is nabij. En dat weet hij! Hij weet dat zijn tijd kort is. Dat is ook waarom hij alles probeert te verwoesten dat ik voor je heb voorbereid.


 

Dit is de tijd van voorbereiding, om aan mijn voeten te rusten en om te ontvangen vanuit Mijn hart. Je zult de grootste oogt ooit zien. Het zal de op een na laatste oogst zijn en ik wil dat jij aan arbeider in die oogst zult zijn. Ik wil dat je Mij vertrouwd en in Mij gelooft! Als je je moet bekeren van twijfel, doe dat dan, maar wees gereed en richt je op Mij. Ik ben meer dan bereid om je te vergeven en te herstellen, maar jij moet je bekeren van iedere vorm van rebellie en twijfel. Houd je ogen op Mij gericht. Proclameer het woord van God want het zal ook precies zo gebeuren als Ik het heb gezegd. Heb Ik je niet gezegd dat leven en dood in de macht van de tong zijn? Wees waakzaam wat er je mond uitgaat. Let op! Geef de vijand geen open deur, want hij zal werkelijk geen kans onbenut laten om je leven te verwoesten. Je moet je bekeren van alle woorden die je vanuit ongeloof hebt gesproken en van alle woorden die verkeerd waren. Je moet deze woorden als zonde beleiden en als je dat doet, dan zal Ik je daarvoor vergeven. Je moet ook proclameren dat je al die woorden weer verbreekt in Mijn naam en ze zullen over je leven zijn verbroken. Ik wil dat je vanaf dit moment alleen nog maar vanuit geloof spreekt. Proclameer de woorden die Ik tot je heb gesproeken in Mijn woord en door Mijn profeten. Mijn kostbare kind, Ik wil alleen het beste voor jou! Alles minder dan dat vind ik niet acceptabel. Maar je moet Mij tijd geven om dit te doen. Weet je dan niet meer dat Daniel drie weken moest wachten voordat de engel hem kon bereiken? De huidige wereld is een stuk erger dan deze toen was. Als Daniel toen al drie weken moest wachten, hoe groot denk je dat de strijd op dit moment dan is? Mijn Vader, de Heere der Heerscharen, de Aanvoerder van de hemelse legers, heeft het historische woord “Genoeg!” gesproken toen Hij opstond om jou te gaan verdedigen en om voor jou te gaan vechten. Deze strijd behoort jou niet toe, het behoort Mijn Vader toe. Hij zal overwinnen!


 

Er is zoveel meer dat ik je wil vertellen, maar dat wil ik je persoonlijk zeggen. Ik wil dat je aan Mijn voeten komt zitten en de tijd voor Mij neemt, om te aanbidden in geest en in waarheid. Dat is de plaats waar Ik tot jouw hart wil spreken. Ren niet weg voor je roeping! Ik heb je geroepen om een oogster te zijn in dit oogst seizoen. Ja Ik wil jou gebruiken en nee, je hebt Mijn stem niet verkeerd begrepen. Je weet precies hoe je Mijn stem moet verstaan en begrijpen. Laat je niet misleiden door de vijand.


 

Sta op! Sta op jullie profeten, apostelen, evangelisten, onderwijzers en herders! Sta op in geloof en blijf staan! Jullie taken zullen spoedig van start gaan! Geef geen aandacht aan jullie financiele situatie of aan de roddel en laster. Negeer het en houd je ogen op Mij gericht en op Mij alleen. Ik zal je rust geven. Ik zal je door deze tijd van voorbereiding heen helpen. Mijn VUUR is onderweg. Voorwaar, Ik kom werkelijk spoedig! Je bent de Mijne en Ik ben de jouwe. Voor nu en voor altijd. Ik hou van je.


 

Jezus Christus.


 


LEUN STEVIG

Posted by Silvia on June 27, 2010 at 12:41 PM Comments comments (0)


LEUN STEVIG


 

Leun stevig op Mij en Mijn Woord, zelfs nog meer dan ooit tevoren! Mijn belofte is waar. Herinner je de dingen die Ik je heb laten zien. Wees bemoedigd. Dring door, kostbare, want Ik Ben zelfs nu met je. Ik hou van je en zal je nooit verlaten.


 

Ik weet dat het moeilijk is om door deze transitie heen te gaan maar je bent precies waar je behoort te zijn! Het is geen vergissing dat je in deze plaats bent. Geboorte geven is pijnlijk en je visie is misschien vertroebeld door de tranen, maar blijf standvastig op koers want de nieuwe geboorte komt spoedig, machtig in liefde voor Mijn bestemming.

 

Blijf bij de visie die ik je heb getoond vanaf het begin van deze nieuwe weg. Ik de Heer jouw God verander niet en wat Ik gezegd heb en je hebt laten zien is nog steeds waar! Ik zal je er doorheen brengen met liefde door Mijn Woord van belofte en afmaken wat we al reeds samen zijn begonnen.


 

Ik hou van je en Ik ben verheugd om je de verlangens van je hart te geven. Ik weet hoeveel je van Mij houdt wanneer Ik alleen maar naar je hart kijk en zie dat het waarlijk voor Mij klopt, elke dag die we samen wandelen!


 

Ik weet dat je je af en toe zo eenzaam voelt wanneer Ik de weg aan het bereiden ben, maar herken de liefde in je midden wanneer Ik je tranen afveeg. De tegenstander probeert en komt tegen je op in de stilte van de nacht. Maar Ik heb Mijn engelen uitgezonden om je meer vrede te brengen en Mijn Geest van troost is altijd met en in je. Strek je gewoon naar Mij uit en geloof. Ik Ben hier.


 

Ik Ben reëler dan dat je jezelf toestaat om te bevatten. Kijk naar Mij! Focus jezelf! Mijn Koninkrijk en heerlijkheid zijn hier. Ik openbaar je iedere stap met kristalheldere richting. Luister. Je wandelt in Mijn Goddelijke bestemming. Wees geduldig!

 

Luister rustig en wacht op Mijn stem. Ik Ben spreekt zelfs nu tegen je. Mijn stem is liefde en spreekt met zachte vastheid en goddelijke orde.


 

Luister niet naar de stem van de vreemdeling. Hij probeert zelfs nu om vanuit de achtergrond op te staan. De vijand is in paniek wanneer je je Mijn kracht en de autoriteit binnen in je begint te realiseren. Hij zal proberen en je trachten over te halen met valse troost. Bied er weerstand tegen! Hij zal allerlei soorten vuile leugens tegen je roepen en schreeuwen! Bied er weerstand tegen! Sta stevig op Mijn Woord!


 

Één woord van je lippen tegen hem……… “Ga! In Jezus naam” en hij moet van je weggaan.


 

Blijf je uitstrekken naar de Liefdeshand van bestemming. Je zult meer en meer in de Waarheid zien iedere dag. Blijf deze koers gaan en houd je vertrouwen in Mij. Wanneer je niet weet wat je moet doen….. Zing lofprijs voor Mij….wat er ook voor dingen om je heen gebeuren. Het licht van Mijn heerlijkheid schijnt en Ik ben in het midden van je lofprijs. Zing, zing lofliederen naar de Heer jouw God die je bevrijdt uit de duisternis.


 

Denk aan Paulus en Silas toen ze gevangen waren omwille van Mij, ze stortten hun lofprijs en dankzegging uit, ze bleven gefocust op de belofte van die Ene die Zijn volk bevrijdt. De grond begon te schudden, de kettingen werden gebroken, de deur vloog open en iedereen die daar was werd bevrijd. Mijn licht kwam binnen en de gebondenheid werd verbroken………..


 

Ja kind, je bent vrijgezet, ga zonder reserves in vrede verder. De deur van angst en onzekerheid heb ik verzegeld gesloten. Naast je lopen Geloof, Hoop en Liefde. Vrijheid en Bevrijding volgen. Leun stevig op Mij. Ik zal je uitleiden! Ik Ben jouw God die je redt. Je bent van Mij. Je bent van Mij en ik hou van je.


 

Door Cynthia Ysasis


 

@vertaald door Jefferie Lammers"Troost, troost mijn volk"

Posted by Silvia on June 27, 2010 at 12:11 PM Comments comments (0)

Deze profetie is overgenomen uit het boekje:


 

“Troost, troost mijn volk”

 

Hij, die een oor heeft om te horen, laat hem horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dit zijn de woorden van de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam Wiens voeten zijn als gepolijst koper:


O mijn volk, waakt op en ziet welke ontzettende pijn daar is in Mijn lichaam. Het gehele lichaam is ziek van de voetzool af tot de hoofdschedel toe is er niets geheels aan hetzelfve. Maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt noch verbonden zijn. Gij verbijt elkander, gij leden van mijn lichaam gekocht met de prijs van Mijn bloed. Gij hebt geen liefde voor elkander doch met twijfel en met boze blik ziet ge elkander aan. Gij hebt uzelf laten inschrijven onder verschillende kerkelijke benamingen en genootschappen gij hebt uzelf naar deze genoemd opdat gij niet meer één zoudt zijn.

 


Zelfs zij die meer licht hebben door het woord, hebben zichzelf verborgen in hun stal zich inbeeldend dat zij het gezonde deel van het lichaam zijn. Of zelfs dat zij de enige groep of kring zijn, die 't recht heeft om zich het lichaam te noemen. En hierdoor kunt gij geen gemeenschap met elkander hebben. Doch Wee ook u, want gij hebt geen liefde. Haat en jaloersheid ! Noemt gij dat liefde? Gij hebt alleen hen lief die met u samen vergaderen en als gij elkander ontmoet dan schept gij er een behagen in om kwaad te spreken over u broeder.


 

Daarom, gebroken en verdeeld is Mijn lichaam. Het kreunt en zucht want haar leden hebben meer liefde tot de wereld dan tot elkander. Zij hebben meer woorden tot kwaadspreken dan voor raad en vertroosting. O Mijn lichaam Mijn lichaam ! Hoe verdeeld zijt gij in vele secten en genootschappen. De hand en de voet bestrijden elkaar, waneer de voet dieper in het woord wenst te blijven, laat de hand haar greep op traditionele gebruiken niet los, en daarom word er geen voortgang gemaakt. Vervloekt is de hand die het werk van de Heer bedriegelijk doet en zijn zwaard van bloed terug houdt. Mijn Woord is het tweesnijdend zwaard van de Geest, dat niet snijdt zonder bloed ! Doch ook de voet, die geschoeid is met de bereidheid van het evangelie Des Vredes zal vervloekt worden . Het is nutteloos om te stappen, want gij zet uw voetstappen niet in de Mijne. Alleen de voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie Des Vredes staan op Mijn Woord en zijn in staat om haar onveranderlijke kracht te ervaren.

 


O, Mijn volk, Hoe bijziend zijn uw ogen geworden, en met uw horen kunt gij maar bezwaarlijk horen. Gij dwaalt omdat gij de schriften niet kent, noch de kracht Gods. Daarom zijt gij zwak en gij hebt geen geloof, want geloof komt door het horen naar Mijn Woord ! Zelfs uw ruggegraat is jammerlijk verdraaid en uw lendenen zijn gezwollen. Daar zijn velen in de kerk onder de leiders en in de plaats van de ouderlingen die zich grote mannen wanen en gezag uitoefenen hoewel hun lendenen nog nimmer aangegord zijn geweest met de gordel der waarheid.


 

O Mijn lichaam, Mijn lichaam wat zal ik tot u zeggen ? U maag is gezwollen en uw hersens zijn suf. Gebed en vasten worden verwaarloosd! De buik is bij velen hun god, hun geest is gedegenereerd (ontaarden verbasteren) en ze zijn beroofd van de waarheid zich inbeeldend dat godzaligheid een middel tot winstbejag is. O, Mijn volk ziet gij niet hoe verkeerd gij zijt? Zelfs u verstand funcioneerd niet meer, het gehele lichaam is verdraaid de bloedsomloop staat bijna stil. want er zijn velen die geloven in een witbleek Evangelie. Mijn bloed dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel is de enige redding voor uw stervende ledematen. O Mijn lichaam ! Daarom laat het hart slaan laat het sneller slaan in de borst van Mijn stervend lichaam.

 


Gij biddende groep, weet gij niet dat het uw voorrecht is om de bloedsomloop in heel het lichaam in beweging te houden? O, hart waarom zijt gij zo vet en zwaar van gang geworden? Weet gij niet dat gij lijdend zijt aan astma? De kanalen van uw gebedsleven zijn verstopt. Opent uw hart laat de Heilige Geest binnenstromen, en gij zult van hartzwakte bevrijd worden . Waakt op, waakt op Mijn volk, gij hebt geen liefde ! Gij hebt geen liefde noch bewogenheid voor het heil van zielen.


 

Gij verhaast de dag van mijn komst niet, doch gij zijt ijdel en zelfzuchtig besteed gij uw tijd aan liefhebberij. Doch gij zijt u zeer weinig bewust dat uw connectie met het hoofd bijna is afgesneden. Gij zijt een groot gezwel vol van etter. Gij weet niet wat gij moet doen of hoe gij uw wonden moet verbinden. Gij tracht uw toestand te corrigeren door het rangschikken van de vertrekken in de verschillende delen van het lichaam, doch inmiddels wordt uw kwaal steeds erger.


 

Gij zijt Mijn lichaam dat verdeeld is in vele afdelingen bezig te verenigen in een wereldwijde organisatie, terwijl het hechte verband zelfs in de plaatselijke gemeente ontbreekt. En dit is het geval , omdat gij de weg naar de ware gemeenschap in de Geest niet kent, gij tracht het steeds te doen met uw eigen kracht en wijsheid. Waar is de wapenuitrusting van gerechtigheid en liefde? Waar is het schild van Geloof? Of zijt gij strijdend met de arm van het vlees ?


 

Waarom vraagt gij niet naar de raadgeving van het Hoofd? Waarom probeerd gij voort te gaan , terwijl gij machteloos zijt in uw eigen kracht? Weet gij niet dat de satan uw ogen betoverd en verblind heeft? En daarom uw arbeid is als van iemand die zich inspand zonder hersens, omdat gij het hoofd niet toelaat in en door u te handelen. Waakt op, koopt van Mij zalf om uw ogen te zalven, opdat gij zien moogt. De Heilige Geest is de Ware remedie voor uw miserabele toestand. Daarom, Waakt op, waakt op, O Sion trekt aan de klederen des Heils, Mijn volk want zeker Ik kom spoedig, voegt u tesamen tot één front voor de laatste strijd. De tijd is kort, het oordeel Gods komt spoedig over heel de aarde. O, Mijn volk ik waarschuw U, maak haast, wees ijverig en bekeert u ! Bekeert u in stof en as, uw lamp is zonder olie. Gij zijt een dwaze maagd, hoort naar de stem van uw bruidegom en keert uw inderhaast tot Hem. Opent wijd en ruim uw harten en ontvangt olie, want alleen zij die olie in hun vaten en lampen hebben zijn waardig om met Mij te zijn aan het bruiloftsmaal. Maak Haast ! Kom tesamen in eensgezindheid in het gebed en wordt tot één voor God en mensen, zoek mijn aangezicht en ziet, ik ben niet ver doch zeer dichtbij, en Ik beloof u dat Ik Mijn Geest zal uitgieten, Mijn volk zal zegenen.


 

Heb elkander lief. Slaat en bijt elkander toch niet, doch hebt waarlijk lief. Maak een waarachtige bekering in stof en as en ziet, Ik zal Mijn Geest op U uitstorten en Mijn Woord bevestigen door tekenen en wonderen zoals het was in de eerste gemeente. Want Ik Ben dezelfde. Waakt, waakt en bidt! ziet, Ik Kom spoedig, zeer snel ! En Ik zal mijn volk redden van het uur der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Zeker Ik kom snel


 

Amen


 

E C van Petegem - Fey

 

Onder redaktie van Dr K.J Kraan

J.c v.d Leek en Ds W.W Verhoef

Uitgegeven door Hoenderloo's uitgeverij

en drukkerij te Hoenderloo - 1963

in samenwerking met de stichting Vuur