The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Als een geknakte bloem

Posted by Silvia on July 15, 2010 at 3:39 AM Comments comments (3)Als een geknakte bloem

 

Stel...je loopt in een bloemenzaak, en je ziet prachtige boeketten staan en er staan er ook bij, waarvan de bloemen geknakt zijn, wat doe je dan?


Nou, nogal simpel, denk je misschien, die keus is niet al te moeilijk!

Je laat natuurlijk die geknakte bloemen staan en je neemt het mooiste boeket dat er staat mee naar huis.


Nu staat er iemand naast je, die tegen de bloemenverkoper zegt: "Mijnheer, mag ik

die geknakte bloemen van u?"


Nou, ik denk, dat je dan bij jezelf denkt: die is niet goed wijs, wie koopt er nu geknakte bloemen?


Wáárom zou hij ze gaan kopen? Misschien wel voor een speciaal doel?

Ja, hij had ze nodig voor een speciaal doel, hij wilde ze gebruiken om er iets héél moois van te maken.


Stel je nu eens voor, dat wij allemaal zo'n mooie bloem zijn, prachtige bloemen, schitterend van kleur, gelukkig en stralend van een gezegend leven en er staan tussen die bloemen ook geknakte bloemen, geknakt door de zorgen en het verdriet in hun leven.

Geknakt door mensen die er te zwaar op leunden, geknakt door mensen die er op trapten.


Geknakt doordat ze overgoten werden met water van gal, waardoor zij gingen rotten.

Geknakt, afgedankt, waardeloos om weggegooid te worden!


En nu komt Jezus in die winkel. Hij zoekt al die geknakte bloemen op en raap ze één voor één bij elkaar en maakt er een bosje van en neemt ze mee.

Weet je wat Hij er mee doet?


Hij maakt er een doornenkroon van. Al die geknakte bloemen neemt Hij mee naar het kruis.


Al die bloemen die door mensen afgedankt zijn kan Hij gebruiken, om er iets moois uit voort te laten komen.

Al dat verdriet, al die zorgen, al die vertrappingen en al dat gal kwam op Zijn hoofd terecht.


Hij heeft dat alles voor jou, die zo geknakt is gedragen.

Het ging met Hem ten onder, om als een prachtige bloem weer op te staan!

Hij verwisselde de doornenkroon met al die geknakte bloemen, in een Levenskroon!

Aan die kroon zal geen bloem meer vertrapt worden en afgedankt worden, maar Hij zal eeuwig bloeien.


Dan zullen alle bloemen verzameld zijn en zal er geen geknakte bloem meer tussen staan, maar het zal schitteren als een krans, zo mooi, zo vol van kleur, zo groen en fris, ja, zó volmaakt!


Wat een vooruitzicht voor hen die nu nog geknakt zijn!

Houd moed!


Jezus is onderweg om zijn krans te volmaken!


@Bron onbekendGOD ROEPT, WIE WIL LUISTEREN?

Posted by Silvia on July 8, 2010 at 3:10 AM Comments comments (1)

God roept, wie wil luisteren?


@Door David Sörensen

www.real-life.nl


 

God laat een indringende waarschuwing horen voor zijn volk,

om niet mee te gaan met de vloedgolf van demonische invloed

in de wereld en de kerk. Er is een storm bezig die mensen,

meestal zonder dat ze het beseffen, systematisch beïnvloedt

met demonische krachten, via films, boeken, muziek, spelletjes, enz.


 

Dat klinkt voor sommigen wildoverdreven. Maar de Bijbel is er

meer dan duidelijk over, dat het uitermate dwaas is,

om de macht van de duisternis te onderschatten.

Satan is geen sprookjesfiguur. Volgens de Bijbel

is hij een macht die de hele wereld beheerst.

 

“...de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht,

de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn.”

(Efeze 2:2)


 

Geen verzinsel dus, waar je oppervlakkig mee om kunt gaan.

Niet voor niets roept onze hemelse Vader ons op,

vanuit zijn diepe liefde en wijsheid:


 

“Wees nuchter en waakzaam!

Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,

op zoek naar iemand die hij kan verslinden.”

(2 Petrus 5:8)


 

“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed,

maar tegen de overheden, de machten

en de heersers van deze duistere wereld,

tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.”

(Efeze 6:12)

 

God laat ons in de Bijbel zien dat er in de geestelijke wereld

meerdere niveaus zijn van kracht en invloed. Hun aanvoerder, Satan,

wordt door Jezus Christus de vader van de leugen genoemd:

 

“De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,

want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”

(Johannes 8:44)


 

Hij is de bron, de oorsprong, de gever van elke vorm van leugen.

Net zoals waarheid uit Jezus Christus voortkomt, komt leugen in essentie

altijd voort uit Satan. Hij zaait het zaad van onwaarheid.

 

Als meesterleugenaar weet hij beter dan wie ook,

hoe hij zelfs de meest ervaren christenen kan misleiden.

 

Als ultieme leugenaar kan hij de waarheid op zo’n gewiekste wijze

vermengen met de duisternis, dat zelfs volwassen christenen erin kunnen trappen,

als ze niet waakzaam zijn. Onderschat daarom alsjeblieft de vernuftige opzetten niet

van deze macht, die als hoofddoel heeft: Gods volk in zijn greep krijgen!

 

Iemand schreef eens: Satan komt zelden als een olifant, die je al van ver hoort stampen.

De Bijbel symboliseert hem als een slang. Slangen sluipen geruisloos over de grond,

buiten je zicht, verborgen door het gras. Dat is een beeld waarin God ons

de aard van Satan laat zien. Sluw, listig, vals, subtiel, onopgemerkt en dodelijk.

 

Als je weet dat deze leugenachtige macht de wereld beheerst,

dan hoef je geen profeet te zijn, om te weten dat elk compromis

met het vermaak van de wereld en elke verslapping van je waakzaamheid

ernstige gevolgen kan hebben. Voor je het weet is er een subtiele leugen

in je leven binnengeslopen, die je geestelijk zicht belemmert,

waardoor je steeds minder helder kunt zien.

 

De oproep in de Bijbel om nuchter en waakzaam te zijn, is geen holle leus.

Het is Gods hartekreet die zijn geliefde kinderen wil behoeden.

 

Vader wil dat we, in plaats van misleid te worden,

juist overwinnaars worden, door stand te houden in de zuivere waarheid.

 

“Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken

van de duisternis maar ontmasker die juist.

(...)


Let dus goed op welke weg u bewandelt,

gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.

Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Wees niet onverstandig,

maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.”

(Efeze 5:11 15)


 

Het grote gevaar van echte misleiding is, dat diegene die misleidt is,

het zelf absoluut niet ziet. Hij is beetje bij beetje onder een macht gekomen,

die de ogen vertroebelt en het besef verduistert. Dat is een typische

werking van Satan. Lees maar wat de Bijbel hierover openbaart:

 

“Zij geloven niet omdat de god van deze wereld hun geest heeft verblind.”

(1 Korinthe 4:4)


 

“Niemand van u mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden.”

(Hebr. 3:13)


 

Gehoorzaamheid brengt leven

 

God wil een volk dat gehoorzaamt aan zijn roep tot zuivering.

Hij is niet de slome sukkel die zijn ogen steeds weer sluit

voor onze koppige ongehoorzaamheid.

 

“Let er dus op, broeders en zusters,

dat niemand van u door een slechte gezindheid

ontrouw wordt aan de levende God en hem de rug toekeert.

(...)

Als u vandaag zijn stem hoort,

wees dan niet koppig.”

(Hebr. 3:12, 15)


 

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord heeft grote gevolgen.

Bijvoorbeeld dat je nooit in Gods ware zegen en vrede kunt ingaan,

hoe christelijk je ook probeert te zijn, in eigen ogen.

Het is gehoorzaamheid die zegen brengt, niet je eigen drukke ‘geestelijkheid’!

 

“Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid?

Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers,

volgzaamheid is beter dan het vet van rammen.”

(1 Samuel 15:22)


 

“Aan wie heeft hij onder ede de toegang tot zijn rustplaats ontzegd?

Waren zij dat niet die hem gehoorzaamheid weigerden?

Ze konden er niet binnen, omdat ze ontrouw waren, dat is duidelijk.”

(Hebr. 3:18, 19)


 

Het is zo makkelijk om Gods Woord af te wimpelen als overdreven of extreem.

Het is makkelijk om je oren te sluiten voor waarschuwingen.

Je doet gewoon het artikel weg. Klaar. En je gaat doen waar je zelf zin in hebt.

Maar de verantwoordelijkheid is er wel.

 

God wil zuiverheid, mensen. Hij is een heilige Vader,

die kinderen geroepen heeft om in zijn onbesmette licht te wandelen.

 

Er is werkelijk geen gemeenschap tussen de machten van duisternis

en de God van het licht. Er is geen enkele eenheid tussen onze Vader

en de macht die de wereld en de hele entertainment industrie beheerst.

God roept je om je af te zonderen. Om je te heiligen.

Om je apart te zetten.

 

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.”

(1 Tess. 4:7)


 

“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging,

zonder welke niemand de Here zal zien.”

(Hebr. 12:14)


 

Belangrijke les uit het verleden


 

 

In de Bijbel zie je steeds en steeds weer dezelfde situatie:

God spreekt op een scherpe manier door een profeet,

omdat Hij het volk wil redden van demonische besmetting.

Maar de meesten sluiten hun oren ervoor tot hun eigen nadeel.

Het volk Israël leefde als een buurland van landen die zich inlieten

met afgoderij (andere geesten dan de heilige Geest die God geeft).

God zei heel nadrukkelijk: blijf er ver van. Jullie behoren Mij toe.

Jullie zijn een apart gezet, een heilig land, een land dat mijn eigendom is.

 

Als jij jezelf hebt toegewijd aan Jezus Christus, dan ben je betaald

met zijn bloed. Dan ben je Gods kind. Gods geliefde.

Dan zegt God ook tegen jou: “Hou je ver van de toverij

en de werkingen van de macht van het kwaad, die je ziet bij je buren.”

Of concreet: kijk niet naar films die je besmetten met gedachten

en gevoelens die uit het rijk van demonen afkomstig zijn.

Luister niet naar muziek die je innerlijk volgiet met onreinheid en lust.

Lees geen boeken die door andere machten ingegeven zijn

dan de macht van Gods Geest.


 

Wees heilig. Zuiver je innerlijk. Wordt onbesmet.

 

Toch lees je ook in de Bijbel dat de mensen die God toebehoorden,

steeds weer Gods woorden naast zich neerlegden.

God heeft daar veel verdriet over. Want het roept zijn oordeel over hen af.

 

“Laat u door niemand met loze woorden misleiden;

want om zulke dingen wordt God vertoornd

op de mensen die niet willen gehoorzamen.”

(Efeze 5:6)


 

“Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël:

zie, Ik breng over deze stad en al haar steden

al de rampspoed die Ik tegen haar heb uitgesproken,

omdat zij hun nek hebben verhard

om niet naar mijn woorden te horen.”

(Jeremia 19:15)


 

Als God spreekt en oproept tot radicale bekering en je negeert het

(misschien zelfs met zeer geestelijk klinkende argumenten!),

dan zul je gegarandeerd Gods oordeel ervaren. Want onze Vader

is geen zwakkeling, die zich laat bespotten door onze hoogmoedige,

eigenzinnige tongen. Hij is geen domoor die zich zomaar laat afwimpelen.

 

HIJ IS JE MAKER!!!


 

“Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten.

Een mens oogst wat hij zaait.

Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal er verderf van oogsten.

Maar wie zaait op de akker van de Geest,

zal daarvan eeuwig leven oogsten.”

(Galaten 6:7, 8)


 

Als God spreekt in de Bijbel, dan is het opdat de mensheid zou luisteren.

Want Hij spreekt altijd alleen maar om ons voor komend onheil

en drama’s te behoeden en ons juist te kunnen overstelpen

met zijn buitengewone goedheid en liefde. Dat is de hartekreet

die in de Bijbel helaas door het grootste deel van de mensheid

steeds weer bespot werd.


 

Slechts weinigen horen werkelijk het vaderhart van God,

die wil zegenen en beschermen.

 

Ze beschuldigen de boodschapper van allerlei onwaarheden,

zoals negativiteit of onruststokerij, terwijl het juist de Vader is

die zijn geliefde kinderen niet in ellende wil zien terechtkomen.

Hij wil ze namelijk in zijn rijke zegen brengen.

Maar wie wil er dat erkennen?


 

“Luister aandachtig naar de Heer, je God,

en breng alle geboden die ik jullie vandaag opleg,

nauwgezet in praktijk.

Dan zal hij je verheffen boven alle andere volken.

Ja, als je naar hem luistert, zul je al zijn zegeningen ervaren.”

(Deuteronomium 28:1, 2)


 

De vraag die ik je vandaag wil stellen is:

 

Ben jij bereid te luisteren naar wat God tot jou zegt,

doorheen de Bijbel? Zelfs als het zeer hard en scherp lijkt te zijn?

 

Ben je bereid je leven te reinigen van elke invloed

die niet van Gods Geest komt? Gods Geest die heilig apart gezet is?

 

Ben jij bereid je af te zonderen van de invloed uit deze wereld?

Zelfs als het je alles kost? Al je geld? Al je vrienden? Al je vermaak?

 

Durf jij erop vertrouwen dat wat je Vader zal geven,

duizend maal beter zal zijn?


 

Veel mensen zijn sterk geneigd om steeds weer slimme excuses te verzinnen.

Zelfs zeer christelijk klinkende excuses, om toch maar te kunnen snoepen

van de tafel van de goddeloze wereld. De mens is heel goed

in het bedenken van gedachten die het geweten en Gods stem sussen.

“O, maar er zit in die film toch ook een goede boodschap!

Je kunt er heel wat van leren.” “Zie je wel! Er is een duidelijke parallel

tussen dat verhaal en de Bijbel.”


 

Maar God ziet ons hart. Hij weet precies wat we denken en voelen.

Hij weet wat er in ons innerlijk omgaat, wat onze ware verlangens zijn.

Hij wil een volk dat afrekent met de leugens in hun hart.

Hij wil mensen die niet langer beheersd worden door smoesjes en hypocresie.

Hij wil mensen die op hun gezicht gaan voor Hem, in oprechte liefde

en werkelijk ontzag. Mensen die niet alleen de woorden over God hebben,

maar die met heel hun hart God liefhebben.

 

“Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel.

Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid,

of wat heeft licht uit te staan met duisternis?

Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan,

of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige?


 

Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden?


Wij zijn de tempel van de levende God!

 

Want hij heeft zelf gezegd:

 

Ik zal bij hen wonen

en altijd en overal met hen meegaan.

Ik zal hun God zijn

en zij zullen mijn volk zijn.

Daarom zegt de Heer:

Trek uit hun midden weg,

scheid u van hen af

en raak niets aan wat onrein is.

Dan zal ik u aannemen;

ik zal uw vader zijn

en u zult mijn zonen en dochters zijn,

zegt de Heer die alles in zijn macht heeft.”

 

(2 Kor. 6:14 18)


 

De mens wil altijd water bij de wijn doen.

Maar Jezus doet het anders. Hij verandert het water weer in wijn...

Wil jij water bij Gods sterke wijn doen?

Zodat het minder scherp is om te drinken?

Minder bedreigend voor je gemakzucht en compromis?

 

Of wil je dat je slappe watertjes veranderd worden

in wijn, door Jezus Christus?


 

De keuze is aan jou.
1 Kronieken 9:22-33

Posted by Daughter of Grace on July 7, 2010 at 3:03 AM Comments comments (0)

22 Het gehele getal van hen die uitgekozen waren tot poortwachters bij de dorpels, was tweehonderd twaalf. In hun dorpen zijn zij in het register opgenomen; David en Samuël, de ziener, hadden hen in hun ambt gesteld.

23 Zij en hun zonen hielden tot bewaking toezicht op de poorten van het huis des HEREN, de tentwoning.


24 Naar de vier windstreken waren de poortwachters opgesteld: naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden.

25 En hun broeders, in hun dorpen, moesten op bepaalde tijden voor zeven dagen met hen dienst doen, 26 want in dit ambt waren zij de vier voornaamste poortwachters; zij waren Levieten.

Zij hadden ook het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods; 27 en rondom het huis Gods overnachtten zij, want de bewaking rustte op hen, en ook moesten zij elke morgen openen.


28 En sommigen van hen hadden de zorg voor wat bij de dienst nodig was; zij telden dat, als zij het naar binnen brachten en als zij het weer naar buiten brachten.

29 En anderen van hen waren aangesteld over het gerei, namelijk over al de heilige voorwerpen, en over het fijn meel, de wijn, de olie, de wierook, en de specerijen. 30 Maar priesters bereidden de specerijen tot zalf.

31 En Mattitja, een van de Levieten, – hij was de eerstgeborene van de Korachiet Sallum – had ambtshalve het toezicht op de bereiding van het bakwerk, 32 en enige van de Kehatieten, hun broeders, hadden tot taak, elke sabbat het toonbrood neer te leggen.


33 Maar de zangers, die in de vertrekken vertoefden, – familiehoofden der Levieten – dezen waren vrij van andere dienst; het was hun opgedragen dag en nacht met hun werk bezig te zijn.