The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Het geschenk van God

Posted by Silvia on July 9, 2010 at 5:18 AM

Kingdom Faith Cursus

Het geschenk van God

Colin Urquhart


 

Onze lichamen - een plaats waar God woont.


Prijs God, onze wonderbaarlijke Vader ! Ik vertrouw erop, dat je sinds onze laatste samenkomst dicht bij Hem bent geweest ,als je Vader, en dat je tot Hem gebeden hebt als je Vader. Daarbij heb je dieper en vollediger kunnen genieten van de relatie, die God jou gegeven heeft. Vergeet dat nooit; het is een door God gegeven relatie. We kunnen die relatie nooit verdienen, we kunnen er geen aanspraak op maken, we kunnen het nooit scheppen, we kunnen er nooit naartoe groeien. Het is iets wat God aan ons geeft.

Hij maakt ons Zijn kinderen, Hij neemt ons aan als Zijn kinderen en vervolgens groeien wij in de relatie die Hij ons geeft.


Een fout die veel mensen maken, is dat wanneer je bepaalde dingen doet, zoals naar de kerk gaan, je bijbel lezen en je gebeden opzeggen, dat je dan langzamerhand in een relatie met God zult groeien. Dat is echter niet waar ! God geeft ons die relatie. Hij maakt ons Zijn zonen, wanneer we onze levens aan Hem toewijden. Als we Hem dan lofprijzen, we bidden en lezen Zijn Woord, en als we leven in de kracht van de Heilige Geest, dan groeien we in de relatie die Hij ons heeft gegeven. Het is triest genoeg, dat er nogal wat mensen zijn, die deel uitmaken van een lofprijzende gemeente, maar die nog nooit die persoonlijke relatie met God de Vader gekend hebben. Dat is niet Gods wil en dat is ook de reden waarom we het eerste deel van deze cassette-cursus besteed hebben aan het bevestigen van onze verbintenis met de Here Jezus Christus en opnieuw bevestigd hebben dat Hij -door de kracht en het leven van de Geest in ons- bij ons bekend is als Vader.


Deze maand bekijken we naar iets van het werk van de Heilige Geest in onze levens. Laten we de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers, hoofdstuk 6, eens lezen: "Weet U niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest ? Van de Geest die God U heeft gegeven en die nu in U woont ? U bent niet van uzelf ! God heeft U tegen de allerhoogste prijs gekocht ! Gebruik daarom ieder deel van Uw lichaam om God eer te geven. "


(1 Korinthiers 6:19-20)

In vers 19 doet Paulus een belangrijke uitspraak:

" U bent de tempel van de Heilige Geest." Jouw lichaam is een huis voor Gods aanwezigheid. Wanneer je zegt dat God jouw leven gevuld heeft met Zijn Heilige Geest, is tegelijkertijd erkennen dat God nu in jou leeft. Hij is in jouw leven komen wonen.


Tijdens het laatste avondmaal deed Jezus de volgende belofte aan Zijn leerlingen: "De Vader en ik zullen bij jullie komen wonen." Dat is wat het feitelijk betekent: dat God in ons leeft door de kracht van Zijn Geest; God maakt in ons Zijn standplaats.


Als dat waar is, heeft dat duidelijk nogal vergaande consequenties over de wijze waarop we ons lichaam behandelen. Jouw lichaam huisvest jouw ziel, jouw persoonlijkheid, jouw Geest. God komt in jou leven als een persoon, en daarom is Hij betrokken bij elk onderdeel van jouw leven: met jouw fysieke lichaam, jouw persoonlijkheid, jouw wil, jouw voorkeuren, jouw geld, jouw middelen - alles. Waarom ? Omdat jij bij God hoort. Paulus zegt dat als volgt: "U bent niet van Uzelf." God gaat niet leven in iemand, door de kracht van de Heilige Geest, totdat die persoon tot de erkenning komt dat zijn levenwerkelijk aan God toebehoort; dat God de prijs betaald heeft. Paulus schrijft daarover: "God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht." Omdat jij van God vervreemd en gescheiden was, moest Hij Zijn Zoon sturen, zodat die voor jou kon sterven - dat is de prijs die God betaald heeft, waardoor jij bij Hem kunt horen. Hij moest die prijs betalen, voordat Zijn wens en doel -om in jou te kunnen leven - in vervulling konden gaan. Niet zodat Hij jou vanuit de hemel in de gaten kon houden, maar zodat Hij jou kon vullen met Zijn leven, Zijn liefde en Zijn kracht. Dan kan Zijn leven tot uiting komen door jouw leven. Zelfs jouw lichaam zal uitdrukking geven aan de liefde, de vreugde, de vrede, het geloof en al die andere vruchten van de Geest in jouw leven. Met andere woorden: Door de kracht van de Heilige Geest komt God in jou wonen. Paulus noemt dat : "Om Christus in jou te vormen."


Het is de wens van elke christen om net als Jezus te zijn. Maar hoe hard we ook ons best doen, op eigen kracht zullen we nooit als Hem worden.. Dat zullen we nooit zelfstandig kunnen bereiken. De enige persoon die ons meer op Jezus kan doen lijken, is God zelf, door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Meer liefhebbende, meer trouwe, meer oprechte, meer gulle gevende mensen, die vrede en tevredenheid uitstralen zullen hiervan het resultaat zijn.


God wil ons -nu Zijn Geest in ons is komen wonen- de volgende waarheid laten begrijpen: Hijzelf woont nu in ons, en Hij wil stromen van levend water uit ons zien vloeien. Nu is het niet zo dat we meteen op Jezus lijken, wanneer we de Heilige Geest ontvangen. Het zou heel leuk zijn, als dat wel zo was, maar God zet op dat moment een proces in werking, waarvan Hij weet, dat het ons verdere aardse bestaan zal blijven doorwerken. Wij moeten leven in de Heilige Geest, in de kracht die God ons gegeven heeft, zodat de vrucht van de Geest in onze levens gezien zal worden, door wie we zijn , door wat we doen, door wat we zeggen en door onze houding. Zo kun je jezelf niet maken, dus God besluit het volgende: "Ik zal leven in jou en ik zal je veranderen van glorie tot glorie."


God wil een ieder van ons veranderen; maar Zijn veranderingen zijn wel verbeteringen. Het zijn glorieuze verbeteringen. Je straalt de volheid van God nog niet uit, niemand van ons trouwens, maar God is ons aan het veranderen, als we tenminste open zijn voor Zijn wil en Zijn plan. Het woord verandering heeft voor vele christenen een dreigende klank. Er zijn nogal wat kerken, die helemaal niet willen veranderen, maar God wil dat wel.


Jazeker, God acepteert ons zoals we zijn. Hij is bereid ons te vergeven voor wat we geweest zijn, maar Hij wil ons niet zo laten. Hij wil niet, dat we in de toekomst op dezelfde manier doorgaan als in het verleden. Nee ! Hij vult ons met de Heilige Geest, opdat Zijn proces van verandering zich in ons leven kan voortzetten. Maar God Laat ons onze vrijheid en onafhankelijkheid behouden. Hij maakt geen robots van ons. Als wij de keuze maken, om niet in de Geest te leven, als we onze eigen weg willen gaan en het ons een zorg zal zijn wat God voor ons wil, dan is er altijd de mogelijkheid om dat te doen. God zal onze vrije wil nooit van ons afnemen. In 1 Korintiërs, richtte Paulus zich tot een aantal ongehoorzame christenen. In de volgende verzen zegt hij:


"Laat u niet in met sexuele immoraliteit. Alle andere zonden die een man begaat, zijn buiten zijn lichaam, maar wie sexuele zonden begaat, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ?"


Zelfs al woont God in ons door de kracht van de Heilige Geest en wil Hij onze daden en de dingen die wij doen in de hand houden, toch is het mogelijk dat wij zondigen. Het is voor ons nog steeds mogelijk te doen waar we zin in hebben, zelfs als dat sexuele immoraliteit inhoudt. Elke keer, als zoiets in het leven van een christen gebeurt, is er sprake van een schandaal. En niet ten onrechte, omdat wij heel goed kunnen zien, dat het zo niet hoort te zijn. Soms gebeurt het omdat wij vleselijk zwak zijn en daardoor heel simpel aan onze sexuele begeerten toegeven, waardoor we keer op keer God bedroeven.


Toch heb ik het nu niet alleen maar over sexuele immoraliteit; in principe geldt dit voor alle gebieden van ons dagelijks leven, geldt het voor alle verleidingen die onszelf voor God en voor anderen plaatsen. Het geldt voor alle verleidingen, die een centrale plaats in ons leven innemen. God zegt het volgende tegen ons: "Kijk, ik heb een fantastisch en wonderbaarlijk iets gedaan: Ik ben gekomen om in jou te leven. Dat heb ik gedaan, omdat jij bij mij hoort. Jij bent mijn kind. Ik ben jouw vader. Jij bent een van mijn speciale mensen." Heilig, noemt het nieuwe testament dat. Jazeker, wij zijn heilig; de Heilige Geest woont in ons. Het woord HEILIG betekent in de diepste zin APART GEZET VOOR GOD.


Wij zijn apart gezet voor Zijn plan om zo te leven, dat Hij daardoor de Glorie en de eer krijgt. Om zo te leven dat Hij de kans krijgt ons te leiden en onze gids te zijn op de weg, die Hij voor ons bedoeld heeft. Alleen wanneer een christen voortdurend bidt dat de Heilige Geest hem zal leiden, dat de stem van Gods aanwezigheid hem zal onderwijzen en vertellen wat hij moet doen, dat de stem van God hem ertoe zal zetten Gods wil te doen en niet zijn eigen wil door te drijven, dan pas zal God vreugde in hem vinden.


Een christelijke gemeente laat zich pas echt leiden door de wil van God, wanneer de voltallige gemeente open is voor het leven en de kracht van de Heilige Geest, wanneer ze Gods woord zoeken onder leiding van Zijn Geest. Onder diezelfde leiding zoeken ze dan naar Gods wil voor wat ze moeten doen, omdat het besef leeft dat elk van onze lichamen een tempel is van de Heilige Geest.


Deze waarheid heeft ook een gemeenschappelijke kant. Wij zijn mannen en vrouwen van de Heilige Geest, in wie God leeft; gezamenlijk zijn wij het Lichaam van Christus, het lichaam van mensen in wie God leeft, het lichaam van mensen, die bij God horen. God weet heel goed, dat niemand van ons als eenling de volheid van het leven van Jezus openbaar kan maken. De Heilige Geest zal een toenemende openbaring van de aanwezigheid van Jezus in ons leven teweeg brengen, maar pas wanneer wij liefhebbend met elkaar omgaan in het lichaam van Christus, zal de wereld geconfronteerd worden met een openbaring van Jezus die niemand zal kunnen ontkennen.


Helaas ziet de wereld daar op dit moment niet zoveel van. En daar zal niet veel verandering inkomen, tenzij mensen binnen die kerk persoonlijk beginnen te leven naar de volgende waarheid: "Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is ? U behoort uzelf niet toe; u bent gekocht en betaald. Eer God dan ook met uw lichaam."


God is nu jouw Vader, jij bent nu Zijn kind en Zijn Heilige Geest woont nu in jou. Laat Hij jou op dit moment zien dat er dingen in je leven zijn die Hem niet de glorie geven ? Is er iets in jouw leven wat moet veranderden ? Een relatie ? Of misschien heeft u wel een relatie, die er niet hoort te zijn, en wil God dat je daaraan iets doet. Misschien is er bitterheid, irritatie in een relatie - God zegt daarover: "Dit eert mij niet."


Mogelijk moeten sommigen hun houding ten opzichte van hun werk, hun zakenleven, hun werkhouding veranderen.


Misschien is het voor sommigen zo,dat God meer geëerd moet worden in ons huwelijk, in de relatie met onze kinderen, in onze houding tegenover anderen in de gemeente waarvan we deel uitmaken. Misschien moeten we ons geld, onze financiële middelen en onze tijd beter gebruiken.


Er zijn zoveel verschillende dingen, maar je hebt de Heilige Geest in je wonen. En Hij kan je alles laten zien, waarvan God wil dat je je afkeert, zodat je Hem meer en meer de glorie kunt geven in jouw lichaam. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen.


Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.ullen in de toekomst ongetwijfeld andere dingen zijn, waar God je op zal wijzen. Weersta de stem van de Heilige Geest niet, wanneer Hij jou daarop wijst. Wees dankbaar dat God zoveel van jou houdt, dat Hij zoveel om jou geeft, dat Hij steeds meer van Zijn leven in jou wil zien.
Categories: Woord van Bemoediging

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply VaRiZXRqZ
7:40 AM on June 30, 2017 
Alternative To Typical Synthetic Supplements Is Needed, Say Experts
Whole food supplements is a topic of worldwide interest currently. A profusion of proof has recently come to light suggesting that ordinary synthetic multivitamin supplements may be hazardous to your wellbeing. Goran Bjelakovic, a reputed scientist from the University or college of Copenhagen, headed up a massive meta-study that viewed the results of 67 placebo-controlled trials previously carried out to determine the effects of vitamin and anti-oxidant supplements on longevity. In the end, the analysis mixed observations of 232 000 test topics. By using such a sizable population sample, a study can become a lot more powerful with regards to spotting large-scale developments and overcoming human bias.
The full total results of the analysis, published in the Journal of the American Medical Association, were nothing significantly less than shocking. Looking at patients with diabetes, heart disease and lung tumor, as well as healthy, normal individuals, there is no apparent benefit to taking popular fractionated supplements like Supplement A, Vitamin E, Vitamin C, Selenium, or beta-Carotene. Actually, the results proceeded to go in the opposite direction - there was a greater chance of death (16 percent) amongst Vitamin A users, a 7 percent higher death rate among beta-Carotene users, and a 4 percent mortality upsurge in Vitamin E users. Retinol and Beta-Carotene, promoted as anti-carcinogenic agents, may promote lung malignancy. That is right - pills marketed as assisting you towards a longer, healthier life are in fact correlated with a speedier demise. This study used typical supplements on the market created from synthetic vitamin supplements.
To add insult to injury, a recent research published in the Uk Journal of Nourishment under the unimaginative name of "Ascorbic Acid Supplementation Does Not Attenuate Post-Exercise Muscle Soreness Following Muscle-Damaging Exercise But May Delay The HEALING PROCESS" indicated that supplementation with anti-oxidants from synthetic sources may reverse many of the beneficial ramifications of physical training.
Now, this is not to state that vitamins or anti-oxidants are harmful to you. Definately not it - these supplements were created on the basis of solid science. Anti-oxidants are still believed to protect cells from the ravages of free radicals. The nagging problem, rather, is the idea that you can get those advantages from synthetic isolated substances. Disease and growing older are usually far more complicated than test-tube studies can take into account. Furthermore, the issue of bioavailability can be an ever-present concern. Many typical synthetic supplements include large sums of the publicized vitamin, but absence the additional substances had a need to ensure that their key elements are actually consumed by the body. Passing straight through the digestive tract, these 'miracle health treatments' often find yourself doing little beyond providing people expensive urine. To the rescue...Whole Food Supplements.
Website: herb24.space
Reply XMikoDikoX
2:03 AM on December 20, 2017 
I don't know yours language but i need to share sth with you...

All of us need to have a well-balanced eating plan for living a healthy existence. It happens to be noticed that generally, people do not use a healthy diet plan because of numerous motives frequently. Every once in awhile, the chaotic and demanding selected lifestyle causes us to disregard the body's requirements; while other times, the all-eating interest for fad foods can make it challenging for us to take a well-balanced and nutritious diet. Individuals who do not have a nutritious diet frequently turn out to be toned and drained of energy all the time... and this particular fatigue helps to keep them back in carrying out numerous day-to-day responsibilities.

The good news is a whole collection of dietary or natural supplements are for sale in the existing market, supplements that basically help most of us to keep up a far healthier and simpler standard of living. A health or dietary supplement could be explained as a health food, which complements what we consume with assorted essential nourishment including supplements, minerals, fibers, essential fatty acids and proteins that may or is probably not contained in the diet plan of an individual. To describe it much more plainly, chances are you have already been told that many doctors recommend frequent intake of calcium mineral supplements to developing youngsters, ladies and older individuals for sustaining wholesome articulations and bones. Furthermore, nowadays, numerous wellness specialists globally claim that everyone ought to ingest correct amounts of supplements to look after the chaotic life-style.

Numerous dietary or supplements providing that you can satisfy particular dietary requirements of our body can be purchased. Dependant on your own need, you either can choose a dietary dietary supplement for proteins, or natural supplements for joint disease or a dietary supplement for men and ladies health issues perhaps. Here are some of the natural supplements that concentrate on precise nutritional necessity for a much healthier lifestyle.

Dietary Supplement for FAT LOSS: These kinds of weight loss organic supplements or natural supplements have grown to be very widespread in neuro-scientific fat loss and among those who are searching for a straightforward technique to drop how much they weigh.

SUPPLEMENTS Omega 3,6 and 9: These types of Omega elements are extremely important fatty acids which have been necessary for the body to execute numerous functions. It really is utilized by folks for protecting from heart related illnesses frequently. This consists of E-DHA and EPA generally, which both support the heart features.

Nutritional supplement for osteo-arthritis: These types of natural supplements take apart the source of the ache brought on by arthritis. A specific plant based element works well for decreasing the swelling, tightness and inflammation that take place with sufferers going right through joint disease.

Health supplement for men of all ages: There are various types of natural nutritional supplements for guys, which are particularly designed for men's body. These types of natural supplements unwind them from tension and exhaustion.

Natural Supplements for Ladies: These kinds of natural supplements supply daily boost of vitamins and minerals, consistent ingredients, digestive enzymes and protection assistance supplements to ladies.

Increasing numbers of individuals are daily applying natural supplements in which to stay shape. You may also decide on the supplements befitting your necessity and transformation to a much better and more joyful life.

Website : Flexa Plus New