The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Daughter of Grace


Administrator
Joined Jun 27 2010
Actions
General Info

FEMALE
Netherland
Site Memberships

Ik ben de Roos van Saron en de Lelie van Dalen

About Me

4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd,

dit zoek ik:

te verblijven in het huis des HEREN

al de dagen van mijn leven,

om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen,

en om te onderzoeken in zijn tempel.


Psalmen 27:4


Wat is stille tijd? 

"De verborgen omgang’ met God zoeken"

his_bride.jpg (438×720)


PhotobucketPhotobucket

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

10 Comments

Reply Daughter of Grace
2:35 AM on November 28, 2010 
Dagelijkse Overdenking

De levende kracht van het Woord

GEBOREN UIT HET WOORD

"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." 1 Petrus 1:23(SV)

De verandering van het hart, waardoor wij kinderen van God worden, wordt in de Bijbel vergeleken met de geboorte van een kind. Het wordt ook wel vergeleken met het ontkiemen van het goede zaad, dat door de landman gezaaid werd... Zo worden er beelden uit het dagelijkse leven of uit de natuur gebruikt om de verborgen waarheden van het geestelijke leven beter te kunnen begrijpen. Alle kennis en alle kundigheid van de mens is niet bij machte leven te scheppen in het geringste voorwerp in de natuur. Alleen het leven dat God Zelf schenkt, zorgt ervoor dat zowel plant als dier kan leven. Evenzo wordt alleen door het leven uit God geestelijk leven in de harten van de mensen gewekt.

Wanneer de waarheid een blijvend beginsel wordt in het leven, dan is de ziel wedergeboren; niet uit verderfelijk zaad, maar uit onverderfelijk zaad, door het Woord van God, dat leeft en eeuwig blijft. De nieuwe geboorte is het gevolg daarvan, dat Christus wordt ontvangen in het hart als het Woord van God. Dan zal de Heilige Geest goddelijke waarheden in het hart griffen, nieuwe begrippen doen ontwaken en krachten die tot zover nog sliepen, opwekken om samen te werken met God. Christus was Degene, Die de waarheid aan de wereld openbaarde. Door Hem werd het onverderfelijke zaad - het Woord van God - gezaaid in de harten van de mensen.

Het Woord doet de natuurlijke aardse aanleg teniet en schenkt een nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt tot de ziel als een Trooster. Door de vernieuwende werking van Zijn genade wordt de gelijkenis van God gezien in Zijn navolgers. Zij worden een nieuw schepsel. Liefde stelt zich op de plaats waar haat was en het hart wordt naar het goddelijk Voorbeeld gelijk gemaakt.

Van nu af aan bent u niet meer van uzelf; u bent gekocht voor een prijs. "Wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt... maar door het dierbaar bloed van Christus" (1 Petrus 1:18,19). Door deze eenvoudige daad van in God te geloven, heeft de Heilige Geest een nieuw leven in uw hart gewekt. U bent geboren als een kind te midden van Gods gezin en Hij heeft u lief zoals Hij Zijn Zoon liefheeft.
Reply Daughter of Grace
2:51 AM on July 15, 2010 
We moeten alles zien door het fundament ...
Jezus Christus

Gen 26:19
Een opspringende bron met gezond en fris drinkbaar water.

Lev 14:6, 50, 51, 15:13, Num 19:17
Hier wordt gesproken over reininging.

Psalm 42:1
Dorstend naar God.

Isaiah 55:1
(En naar gerechtigheid)

Wat kunnen we zeggen over levend water?
Levend water stroomt als een beek; het stroomt voortdurend.
Het is gezond, fris en drinkbaar, het is bruikbaar en het reiningd.

Wanneer dit niet het geval is, is het dood water, het staat stil en is niet drinkbaar. Het is niet bruikbaar en het reinigd niet.

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom!
En die dorst heeft, Kome. En die wil, neme het water des levens om niet.
Reply Daughter of Grace
4:08 AM on July 12, 2010 
In desperation Lord I come to you
All my tears and sorrows
I bring it to You
You are the only one who can comfort me
You see my tears inside me
Hidden from the outside
A smile that isn't a smile
The pain inside me
I can only bring it to You
Lord, There is a cry insight me
I cry to You for help
I don't no what to do
everything hurts inside me
Lord, take this pain and all the sorrow and burdens

How long Lord
How long must I wait

My eyes are fix on You alone
you are always there

Lord I give it to You
The on forgiveness I have in my heart

There is a stubbornness inside me to give up
To let everything go

But you know me better than I know myself
Lord I am tired to fight
I am tired to go on
Lord, how long must I go on

I have lost all hope
Lord I am desperate

And though my heart is torn
I will praise You in this storm

I lift my eyes onto the hills
where does my help come from?
My help comes from the Lord, the maker of heaven and earthLord I am desperate for You. What can I do without Your presence in my life? Only You can see me through to the other side and I am determined to go all the way with You.
So, empty me of myself and fill me to overflowing with Your self.I am desperate for You, O Lord. Please transform me from this level of glory to the next.

AMEN

@Your Beloved daughter Silvia
Reply Daughter of Grace
4:06 AM on July 12, 2010 
Letter from ~ Jewel Diamond Taylor

Dear Silvia,

You have an influence on people around you.Something you said or something you did or did not dos haped and influenced someone's life. Some one remembers something you said years ago.You are making a difference in people's lives who may never let you know how you impacted or impressed them.

(i.e. family, co-workers, a stranger,a customer, friends, your grandchildren, hospital patient,enlisted soldier far away from home, the homeless, a teenat risk, foster child, cancer patient, AIDs patient, leadersin your community, a baby, your roommate, a prisoner,a taxi driver or waitress serving you)You are powerful.

People measure and watch what you do.People respond to you. People around you believewhat you say. You have left either a mark or a stain.Yes, your words and deeds have made a difference insome one else's life. The question is whether it was positive or negative, helpful or hurtful, truth or deception.Your words have either been a healing balm or a bombof destruction, criticism or discouragement.Your words and deeds have left some heartprints and some footprints.

Be careful. Someone is following your lead. Some one around you is on the edge and your words could bring them back from the brink of giving up and despair. Be discerning. Once your words are released, you can't take them back. Your words,hugs, smile, wisdom and presence inspires some one as you are doing the work of the angels.
Continue being a positive light in the midst of confusion,drama, pain and poverty of spirit.
Thank you for makinga difference in your part of the world.

~ Jewel Diamond Taylor
Reply Daughter of Grace
1:58 AM on July 6, 2010 
Jezus Christus is de grootste overwinnaar die er maar is, laten we voor Hem juichen, Hem alle lof en eer brengen die Hem toekomt.
Jezus leeft!!! Hij bracht die overwinning aan het kruis ook voor jou!!


Verklaar iedere morgen:
dit wordt een geweldige dag, this is the day..., Zijn gunst is op mijn leven, zijn heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven (Ps 23: 6), ik ben vol verwachting over deze dag!

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vr ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
(Romeinen 8: 31-39)

?Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
(1Johannes 5:4-5).
Reply Daughter of Grace
11:44 AM on July 4, 2010 
DON'T YOU KNOW WHO YOU ARE?!!!

1 John 4:4 (Amplified Bible)

4Little children, you are of God [you belong to Him] and have [already] defeated and overcome them [the agents of the antichrist], because He Who lives in you is greater (mightier) than he who is in the world.


Woman Arise! Don't you know WHO you are?
Daughter of the King, Princess, Shining Star!

Stop walking around moping, rejected, defeated and lost!
How soon we forget what Jesus did on that cross!

Woman get up! GET UP out that pit!
Satan just doesn't know who he is dealing with!

You have the VERY Spirit of GOD living on the inside of you!
Why do you act as if you don't know what to do?!!

What then are you afraid of-Sis whom is it you fear?
YOU'VE GOT GOD INSIDE OF YOU-grasp this truth my dear!

Woman STAND UP, and hang up that phone!
Stop complaining to your friends and go sit at the THRONE!

Ask Him to give you a deeper revelation of the power contained within
And when Satan comes back, you won't fall for it again!

Woman ARISE, stand firm, don't you dare even quit!
The voice of the enemy, don't even listen to it!

Use your authority-the authority given to you in Christ
Woman RISE UP, time to take back your LIFE!

You have GOT to understand just WHO you are!
Daughter of the King, Princess...Shining STAR!

@LaTanya Scott
Reply Daughter of Grace
2:34 AM on July 3, 2010 
Help Them To Know

Help them to know the closeness of me
The fragrance of my being,
To consume them.

Turn not your face,
From the kiss of life,
But hold fast to the One,
Who longs to hold you.

I am your hiding place,
The strength of My arms,
Will quiet your fears.

Behold not another,
For no truer love will you find.

I am a jealous God,
I have captured your heart,
For all eternity.
I?ll not take ?no? for an answer,
For I am your bridegroom, and you are my bride.

You honor me with your desire,
For this King of Kings and Lord of Lords.

Only an eternity would be,
Long enough to look upon your face,
As you seek mine.

One day, you?ll understand,
The magnitude of my love for you,
For when I hold you,
Nothing else exists,
Just you and Me
Lost in a love that cannot be explained,
Just experienced.


God Bless You
Written by Carla Curry
Reply Daughter of Grace
5:21 PM on July 2, 2010 
Gedragen door Gods liefde

Als je je weet gedragen door Gods liefde
Waarom aarzel je dan?

Als je je weet gesteund door de kracht van de mensen om je heen
Wat weerhoud je dan?

Op te komen voor hen wiens rechten met voeten worden getreden
Gastvrijheid te bieden aan hen die geen dak boven hun hoofd hebben
Warmte te geven aan hen die de liefde van een medemens ontberen
Perspectief te bieden aan hen die de toekomst niet onder ogen kunnen zien.

Gods liefde en de kracht van mensen spannen samen
Om deze droom waar te laten zijn.

Ga, wandel, handel, laat n velen worden
En het visioen zal werkelijkheid worden.
Reply Daughter of Grace
1:59 AM on June 28, 2010 
Reinheid ...

Hoe zal een man zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar Uw woord. (1)

Schep in mij een rein hart, o God
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig ... (2)
Was mij schoon van alle schuld,
Reinig mij van mijn zonden (3)

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen,
Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4)
als mijn oog mij verleidt tot zonde
dan ruk ik het nog liever uit ... (5)

als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde;
en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6)
ik vlucht weg van hoererij, (7) en kies voor het leven,
voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)

Mijn lichaam is een tempel van
de Heilige Geest, die in mij woont.
Ik ben niet van mijzelf,
maar door U gekocht en betaald. (9)

Doorgrondt mij o God, en kent mijn hart
Toets mij en ken mijn gedachten,
Zie of bij mij een heiloze weg is
En leidt mij op de eeuwige weg. (10)


1. Naar Psalm 119: 9 en 11 (NBG en NBV) 6. Jacobus 1: 15
2. Psalm 51: 12 (NBV) 7. 1 Kor. 6: 18
3. Psalm 51: 4 8. Deut. 30: 19
4. Job 31: 1 (NBV) 9. 1 Kor. 6: 19
5. Naar Matt. 18: 9 10. Psalm 139: 23 - 24

DPM Nederland ...
Opbouw van binnenuit
Reply Daughter of Grace
12:29 PM on June 27, 2010 
Wat je zaait zal je oogsten

Diep in je ziel
ligt een akker
verborgen
die je dagelijks
mag verzorgen

Plant het zaad
van je hoop
daaron
dan ontkiemt
een nieuw begin

Bewerk de akker
met het goede van God
dan kun je ruimschoots
water schenken

Bloei als een roos
die de akker
verfraait
en je zult oogsten
wat je zaait

@onbekend

Recent Videos

2116 views - 0 comments
2454 views - 0 comments
3219 views - 1 comment