The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

I see the Lord

De Profetische Voorbidder "De Poortwachter"

 

DE PROFETISCHE VOORBIDDER

„DE POORTWACHTER"


Introductie:


En als zij zich schamen over alles wat zij bedreven hebben, maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. (Eze 43:11)


Een paar jaar geleden gaf de Heer mij deze tekst en Hij zei dat ik moest opschrijven wat Hij me liet zien in Zijn Woord over Zijn Kerk. Er zijn veel schatten verborgen in het Woord van God en die worden geopenbaard door de Heilige Geest. Paulus noemde die verborgen schatten, die verborgen wijsheid, een geheimenis. 


„ maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid." (1 Cor 2:7)


Toen de Heer mij de opdracht gaf om een studie te maken van de z.g. „Orde van David" in het eerste boek van Kronieken, toonde Hij mij dat de poortwachters een beeld waren van de profetische voorbidder. De voorbidder van de eindtijd, de tijd waarin wij nu leven. Ik schreef op wat ik gevonden had en probeerde het te delen met verschillende mensen, maar het leek toen wel of men niet begreep waar het om ging. Het was niet de juiste tijd om dit te delen en ik borg de aantekeningen op in een map. In 1994 viel het vuur van God in diverse plaatsen en mensen werden erdoor aangeraakt en het eindresultaat was dat zij een nieuwe intieme relatie met Jezus vonden. Dat gebeurde ook met mij en ik genoot van mijn nieuwe intieme relatie met Jezus en andere dingen zoals bediening en wat ik geschreven had, was in mijn ogen niet belangrijk meer. Op een dag vroeg ik de Heer of ik mijn aantekeningen maar niet eens weg moest gooien, maar de Heer zei: „Nee, deze zijn deel van de vormen en voorschriften van de tempel (de kerk in de eindtijd)."


Op 3 januari 1998 schreef John Painter (de broeder met wie ik samen het artikel over de zeven verschillende profetische zalvingen van de eindtijd, schreef) een artikel op het internet dat voor mij een bevestiging was dat het tijd werd om te spreken over de profetische voorbidder van de eindtijd. John had het over de Tabernakel van David en dat die een beeld was van de kerk in de eindtijd, en over de overgangsperiode tussen twee tabernakels, de tabernakel van Mozes en de tabernakel van David. In de Bijbel lezen wij dat de tegenwoordigheid van God de tabernakel verlaten had in de tijd dat de tabernakel van David gebouwd werd, maar dat men gewoon doorging alsof er niets veranderd was. Een tijd lang waren beide tabernakels in gebruik. En Dr. Painter zei dat ook in de eindtijd er twee tabernakels tezelfdertijd in gebruik zouden zijn.


Dat is dan de ‘kerk’met ontrouwe leiders en mensen die tevreden zijn met lege rituelen en tradities van mensen en de ware eindtijd gemeente die vol is vande tegenwoordigheid van God en die gebouwd is door Jezus en niet door de mens. Die tempel is een hemelse tempel, en wij zijn ook de tempel van God, waarin Hij woont en wij aanbidden hem in Geest en in waarheid. Dr Painter moedigt ons aan en schrijft dat het nu de tijd is om onze aandacht te bepalen, niet bij de kerk die geoordeeld gaat worden maar bij de kerk die trouw zal zijn tot aan het einde der dagen. We moeten de kerk die God’s tegenwoordigheid verloren heeft aan Jezus overlaten en ons richten op het herstel en het bouwen van de eindtijd Gemeente. En deze verandering van focus noemt hij de overgangsperiode.


Die overgangsperiode is NU en daarom is het nu ook de tijd om met u te delen wat God mij heeft laten zien over de profetische voorbidder, de ‘poortwachter’ in de tijd van koning David. Laten wij eerst eens kijken naar de Tabernakel van David.DE TABERNAKEL VAN DAVID „Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet," (Handelingen 15:16-17 NBG51) Deze woorden van de profeet Amos werden aangehaald gedurende de vergadering in Jeruzalem, waarbij werd besloten dat de heidenen die tot bekering waren gekomen niet belast zouden worden met de extra voorschriften van de Joodse wetten. Wij zien hier dat de opdracht van Jezus was, om een volk voor Zichzelf te roepen, uit de heidenen en om de vervallen hut (tabernakel) van David weer op te bouwen zodat er ook plaats voor hen zou zijn. Dit zou gebeuren in de tijd van „het overblijfsel" oftewel de eindtijd (Zach.8:12). De Orde van David is dan ook van groot belang voor ons die in deze eindtijd leven. 


In het Oude Testament functioneerde koning David als profeet toen hij de instructies voor de bouw van de tempel, van de Geest ontving en die opschreef. Het ontwerp van de Tempel was een openbaring van God aan koning David en deze gaf hij door aan zijn zoon Salomo, zodat hij de tempel kon bouwen volgens Gods plan. (1 Kron.28:12,19). De Heer openbaarde aan mij, door Zijn Geest, dat Zijn poortwachters een beeld zijn van de profetische voorbidder en dit willen wij nu eens nader bestuderen.


POORTWACHTERS/ PROFETISCHE VOORBIDDERS.


De poortwachters werden door koning David op hun plaats aangesteld. Hun roeping werd officieel bevestigd door Samuel de Ziener en koning David (1 Kron. 9:22). Koning David vertegenwoordigt hier Christus en Samuel vertegenwoordigt de Heilige Geest. Christus is de Koning, en het Hoofd van Zijn Lichaam, de Kerk. Deze bediening van de poortwachter/profetische voorbidder is dus gegeven aan het Lichaam van Christus en bekrachtigd en gezalfd door de Heilige Geest. Dit gebeurt op dezelfde manier waarop de Heilige Geest in Handelingen 13:1-4 Paul en Barnabas uitzond als apostels.


DE TAKEN VAN DE POORTWACHTER / PROFETISCHE VOORBIDDER. 


Specifieke opdracht. 

De poortwachters werden gekozen en op hun plaats aangesteld en zekere taken werden hen toebedeeld. Daardoor weten wij dat elke profetische voorbidder zijn/haar eigen specifieke opdracht van God ontvangt. De poortwachters werden geplaatst bij elke poort, de ingangen van de tent van samenkomst, in alle vier windstreken, noord, oost, west en zuid. (1Kron 9:24) Zekere voorbidders worden geroepen om te bidden voor verschillende landen in deze wereld.


De belangrijkste poortwachters werd de taak toevertrouwd om te zorgen voor de kamers en de rijkdommen in het huis van God. Deze poortwachters moesten het huis van God dag en nacht bewaken. Zij maakten elke morgen de poorten open. Ik geloof dat dit een beeld is van profetische voorbidders die speciaal geroepen zijn om te bidden voor de bedieningen in de kerk (1 Kron 9:26) of voor het geld dat nodig is om een specifiek werk te doen in het Koninkrijk van God. (2 Kron 31:14).


Sallum uit de familie, de Korachieten en sommigen van zijn broeders waren de dorpelwachters bij de tent, net zoals hun vaders bij de legerplaats des Heren bewakers van de ingang geweest waren (1 Kron.9:19). Zij moesten waken over wie er in en uit de tent der samenkomst kwamen gedurende de dag. Sommigen van hen werden aangesteld over de voorwerpen die gebruikt werden in de tempel. Anderen werden aangesteld over het meubilair of andere gebruiksvoorwerpen in het heiligdom (v.27-29). De oudste zoon van Sallum werd aangesteld over de bakkerij en andere familieleden over de toonbroden. En dan waren er ook poortwachters aangesteld en die moesten bij de poorten van de tempel waken zodat niemand die in enig opzicht onrein was, zou binnenkomen. (2 Kron 23:19)
Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest en ik geloof dat God zekere profetische voorbidders aanstelt om voor ons te bidden. Speciaal wanneer wij in de frontlinies geplaatst zijn en wij de vijand moeten bestrijden in een geestelijke strijd, is het goed wanneer er profetische voorbidders over ons aangesteld worden om voor ons te bidden en de vliegende pijlen die op ons afkomen tegen te houden met hun schild van geloof. Wist u dat het schild van geloof in Ef. 6 de vorm van een deur of poort heeft? Het is belangrijk dat alles getoest wordt bij de poort en niet binnengelaten wordt! 


DE VERBORGEN BEDIENING VAN DE VOORBIDDER.


Voordat wij verder gaan wou ik wat algemene opmerkingen maken over de bediening van de profetische voorbidder. Eerst over het bidden. U mag het misschien niet eens zijn met mij en geloven dat iedereen geroepen is om een voorbidder te zijn. Ik geloof wat het Woord van God zegt over dit onderwerp. Daarin lees ik dat mensen worden opgeroepen, op bepaalde tijden, om voorbede te doen. „En hun broeders, in hun dorpen, moesten op bepaalde tijden voor zeven dagen met hen dienst doen," (1 Kronieken 9:25 NBG51) Maar een profetische voorbidder is een roeping van God in VOLTIJD dienst, als poortwachter in Zijn Tempel. In 2 Kron 35:15 lezen wij:


„En de zangers, de Asafieten, waren op hun post overeenkomstig het gebod van David, Asaf, Heman en Jedutun, de ziener des konings; ook de poortwachters bij elke poort. Zij behoefden hun dienst niet te onderbreken, want hun broeders, de Levieten, maakten het voor hen gereed." 


De profetische voorbidder is geroepen en aangesteld door God in een voltijd bediening net zoals andere specifieke bedieningen (1 Cor. 12:5).


Jezus had het ook over deze soort bediening in het Nieuwe Testament toen Hij zijn discipelen het verhaal vertelde van een man die op reis ging.


Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de DEURWACHTER opdroeg te waken. (Marc13:34)


Jezus sprak ook over deze soort bediening toen Zijn discipelen Hem vroegen of Hij hen wilde leren bidden:


Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. (Mat 6:6)


Ik zou over deze tekst een beetje willen nadenken, in verband met het voorbidden. De bediening van profetische voorbidder is een „verborgen bediening". Ik hoorde eens een Afrikaanse spreker op een voorbidders conferentie zeggen:"de bediening van voorbidding is een bediening waarbij afval en onreinheden verwijderd worden uit het lichaam en waar geboorte plaats vindt. Dames en heren, dit is een plaats in ons lichaam, die wij normaal goed bedekt houden. (1 Cor 12:20-25).


DE PROFETISCHE BEDIENING VAN VOORBEDE.


Ik noem deze bediening van poortwachter/voorbidder een profetische bediening omdat ik geloof dat deze deel is van de bediening van de profeet uit Ef.4:11. Dat wil zeggen dat deze bediening een van de 7 soorten profetische bedieningen is. Omdat deze bediening profetisch is, is de profetische voorbidder toegerust door de Heer met het vermogen om te kunnen zien wat er in de harten van mensen omgaat. (Luc.2:35). God deelt ook Zijn hartsgeheimen met de profetische voorbidder (Amos 3:7). Hij openbaart deze dingen aan hen omdat Hij wil dat zij hierover bidden en zodat zij in Zijn wil en door de Geest geleid, kunnen bidden. Hun beloning ontvangen zij in de vorm van vreugde die zij ervaren wanneer de Heer hun gebeden voor hun ogen beantwoordt. Soms zal een profetische voorbidder gestuurd worden met een woord van God. Het is belangrijk dat de profetische voorbidder niet zomaar de hele tijd loopt te profeteren. Nogmaals, God vertrouwt hen Zijn hartsgeheimen toe en die zijn niet altijd bestemd voor iedereen. De profetische voorbidder moet ook verantwoording afleggen van wat hij zegt, net als de andere profeten. Het is goed om Jeremia 23 vanaf vers 9 goed door te lezen en ernaar te leven. In dat hoofdstuk lezen we:


Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen. (Jer 23:21-22 )


De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren. Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? Daarom zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen;" (Jer 23:28-30 )


Wanneer iemand door God gestuurd wordt om een profetisch woord te spreken, dan wordt dat woord bekrachtigd door de Heilige Geest. Het leeft en is creatief en schept ruimte in het leven van de ontvanger, zodat dat woord niet ledig terugkeert. Wanneer dat woord niet op de juiste tijd en op de juiste plaats, zoals aangegeven door de Heilige Geest, uitgesproken wordt, dan ontbreekt de scheppende kracht en in vele gevallen zal degene voor wie het woord bestemd is, het niet kunnen ontvangen. God alleen kent ons hart en Hij weet wanneer ons hart klaar is om dat woord te kunnen ontvangen. Profetische woorden die niet op de juiste tijd uitgesproken worden kunnen iemand onnodig verwonden en in Spreuken staat:


„Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht."

(Spreuken 18:19 )


Sommige voorbidders hebben, met goede bedoelingen, gesproken terwijl God hen niet gezonden heeft. Ze zien dingen die veranderd moeten worden in de Gemeente en God laat hen die zien, zodat zij er in hun binnenkamer over kunnen bidden, maar in plaats daarvan, spreken zij met anderen over wat zij gezien hebben, of zij gaan naar de voorganger en brengen hem een woord van vermaning en/of correctie. God heeft hen niet gezonden en zo worden zij de oorzaak van verdeeldheid in de gemeente en vele keren zijn de voorbidders de oorzaak van een splitsing in de gemeente. Daarom zijn vele voorgangers niet echt blij met de voorbidders in hun gemeente. Bidden mogen ze wel, maar profeteren liever niet. Het is dus belangrijk dat een voorbidder beseft wat zijn/haar taak en plaats is in de gemeente. Sommige voorgangers willen helemaal niet dat er geprofeteerd wordt in hun gemeente. Koning David ontving het woord dat de profeet Nathan hem bracht, maar koning Saul ontving niet het woord van de profeet Samuel . De profetische voorbidder zal ook vervolgd en verworpen worden net als de andere profeten. Daarom moet hij/zij ook in vergeving wandelen en deze vervolging met vreugde ontvangen. (Matt.5:12). Ze moeten altijd hun schild van geloof dragen zodat vurige pijlen op tijd gestopt worden. De profetische voorbidder moet, of ze nu mogen spreken over wat ze gezien of gehoord hebben in hun binnenkamer, of niet, de leiding van de Heer volgen en geen vrees voor de mens hebben, maar de vreze des Heren in hun hart dragen. Ook moeten ze niet aanvaarden wat anderen hen willen opleggen, namelijk dat zij nooit mogen profeteren. Gelukkig gebeurt dit niet vaak.


DE NAMEN VAN DE POORTWACHTERS EN HUN BETEKENIS.


De poortwachters zijn een beeld van de profetische voorbidders in onze tijd en de Heilige Geest zei mij goed op de betekenis van hun namen te letten.Hij liet me zien dat die namen betrekking hebben op de bediening van een profetische voorbidder, en ook dat daarin specifieke zalvingen voor voorbede beschreven staan. De Heilige Geest beslist welke zalving benodigd is voor elke taak. Dus zelfs wanneer een voorbidder gewend is om in een zekere zalving te functioneren, kan het toch gebeuren dat de Heilige Geest hem/haar een andere zalving of opdracht zal geven op een bepaalde tijd, wanneer dat nodig is. We kunnen er dus niet van uitgaan dat de zalving van een bepaald persoon, altijd hetzelfde zal zijn.


Ook is het belangrijk om te begrijpen dat de bedieningen of ‘taken’soms in elkaar overvloeien. Als wij bijvoorbeeld kijken naar de orde van David dan zien wij dat zekere poortwachters aangesteld werden om bepaalde taken te vervullen en bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Maar op zekere tijden hielpen zij elkaar. De voorbidders werken dus vaak als een team. De Bijbel spreekt ook over ‘overste’ poortwachters, die toezicht hielden en de taken verdeelden onder de andere poortwachters. Er zijn soms groepen van voorbidders en daar zal God dan iemand aanstellen om de leiding te nemen. Deze persoon weet wat de Heer wil doen wanneer zij als team samenkomen. Het hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn want de Heilige Geest zalft wie Hij wil, elke bijeenkomst weer opnieuw. Het is de Heilige Geest, die moet leiden en niet de mens. Zalvingen zijn overdraagbaar, volgens Zijn wil en dus ook de zalving voor leiderschap.


Wanneer wij de betekenis van de namen van de poortwachters bestuderen, zoals de Heilige Geest mij opgedragen had, zullen wij ontdekken dat deze namen ons een beeld geven van de bediening van de poortwachter en van de profetische voorbidder. Er zijn vele namen in het Oude Testament, maar de Heilige Geest maakte mij duidelijk dat alleen bepaalde namen belangrijk waren en deze beschrijven dan de bediening van voorbidding. Ik heb de betekenis van andere namen ook bestudeerd, maar er zijn er zo veel dat ik besloot om alleen die namen te bestuderen die de Heilige Geest mij aanwees. U zult merken dat ik vaak spreek over de betekenis van zekere namen in het Oude Testament. Dat doe ik niet zomaar, maar alleen als de Heilige Geest mij leidt om dit te doen.


1- Sallum

was de ‘overste’ over de poortwachters en zijn naam betekent:


HERSTELLEN, VERGELDEN,

VERDIENDE STRAF VOOR SLECHTE DADEN UITDELENIsrael verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen Sions juichen over hun Koning; Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard (Heb 4:12) is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natien; om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren boeien; om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja. (Psalmen 149:5-9 NBG51) 


Ik geloof dat de volken en koningen hier demonische machten en overheden vertegenwoordigen.


In de brief van Judas zien wij een beschrijving van de goddelozen in ons midden, gedurende de eindtijd en er staat dat Henoch profeteerde dat de Here zou komen met zijn heilige tienduizenden om alle goddelozen te straffen. Jezus zei terwijl Hij op aarde was dat Hij niet gekomen was om te oordelen, maar dat het Woord dat Hij sprak zou oordelen (Heb 4:12). Terwijl het aantal spotters toeneemt, moeten de geliefden van God zichzelf bewaren in de liefde Gods, door zichzelf op te bouwen in hun geloof en door te bidden in de Heilige Geest. Henoch was bekend om zijn intieme relatie met God en is daardoor als zevende van Adam af (zeven is het nummer van perfectie) een beeld van de eindtijd gemeente .


2- AKKUB

betekent:


ACHTERVOLGEN, BIJ DE HIEL GRIJPEN OF AANVALLEN

Wij moeten ons niet laten achtervolgen door de vijand en zijn demonen, maar wij moeten hen achtervolgen.3- TELEM/TALMON 

betekent:


MET KRACHT ONDERDRUKKEN OF SCHUDDEN

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. (Mattheüs 11:12 NBG51)4-MESELEMJA 

1 Kron 9:21- betekent:


VERBONDEN MET JHWH VOOR EEN BEPAALD DOEL/ DIE JHWH VERGELDT

Jezus is onze Hogepriester en Voorbidder, maar Hij wil dat de voorbidders samen met Hem bidden.
5- JEDIAEL 

1 Kron 26 - betekent:


GOD KENNEN, EEN RELATIE MET GOD HEBBEN.

Een voorbidder kent God en heeft een intieme relatie met Hem en God deelt Zijn hartsgeheimen met hem.6- ZEBADJA 

betekent:


SCHENKING VAN JHWH.

Deze bediening is een gave van God aan Zijn Gemeente (Ef. 4:11) en valt onder de bediening van een profeet.7- OTHNI 

betekent:


LEEUW VAN JHWH en ook FORCEREN MET GEWELD.

Sommige voorbidders worden door God gebruikt om te bidden voor de geboorte van iets wat God wil doen. De leeuw brult om zijn prooi te verdedigen. (Jes 31:4, Jes 37:3)8- REFAEL 

betekent:


GOD GENEEST

In Jak. 5:16 en 1 Joh 5:16 zien wij hoe het gebed van de rechtvaardige gehoord wordt en iemand genezen wordt.

En zijn zonden worden hem vergeven.9- ELAM 

betekent:


GEBORGEN ZIJN/ GEHEIM ZIJN

Voorbidding vindt plaats achter gesloten deuren.10- JOAH 

betekent:


GELIJK JHWH

De voorbidder kent Gods hartsgeheimen. Hij/zij is een vriend van God net zoals Abraham dat was.11- SIMRI 

betekent:


WAKEND, OPLETTEND.

Zoals u weet werd de oudste zoon altijd speciaal gezegend, meer dan zijn broeders. Simri was niet de oudste maar zijn vader verhief hem als hoofd van de poortwachters, omdat hij ijverig was.


Zeker is u bekend dat er een gave van de Geest is; de onderscheiding des geestes. Deze gave is niet alleen om te onderscheiden wat van God is en wat niet, maar ook is deze gave ons gegeven opdat wij mogen onderscheiden wat de Geest aan het doen is, en wat Hij nog wil gaan doen in een samenkomst of situatie. Vele profetische voorbidders hebben deze gave en kunnen ‘zien’ of onderscheiden wat de Geest wil doen. U moet goed aan kunnen voelen wat de Heilige Geest wil doen, want wanneer u doorgaat met profeteren terwijl de Geest wil genezen dan kunt u makkelijk de Heer voor de voeten lopen.


We moeten dus kunnen onderscheiden wat de Heer in een samenkomst wil doen en de Heer geeft deze gave aan wie Hij wil. De zalving van Simri en van Sallum is een ‘overste’ zalving en dat hebben we al uitgelegd. Altijd in elke samenkomst zal er iemand zijn die die zalving zal krijgen voor dat moment, zoals de Geest dat wil en die persoon kan dan de leiding nemen. Dat maakt hem/haar op dat moment een ‘overste’. Selah!! (denk hier maar eens over na).


12- SEBUEL

betekent:


GEVANGENE VAN GOD, TERUGBRENGEN, DOEN TERUGKEREN.Deze voorbidder heeft weer een specifieke opdracht van God en ontvangt daarvoor de kracht en zalving die hij nodig heeft. Men zou deze zalving een herderlijke zalving kunnen noemen. Deze voorbidder wordt door God gebruikt om de vreze des Here te brengen en hij/zij kan zien wat er in het menselijk hart omgaat. Zo iemand moet zijn/haar hart bewaren zodat men niet kritisch wordt of oordelend. God wil dat de voorbidder liefdevol is en barmhartig. Wij hebben de liefde van God nodig zoals die beschreven staat in 1 Cor. 13 om een effectieve voorbidder te kunnen zijn. De Heilige Geest vult ons met Gods liefde (Rom 5:5). DE PROFETISCHE VOORBIDDER IN HET NIEUWE TESTAMENT JEZUS, ONZE HOGEPRIESTER EN VOORBIDDER 

GEEFT ONS HIER HET VOORBEELDDe voorbidder volgt het voorbeeld van zijn/haar Meester Jezus: 


Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. (Jes 59:17 )


De helm en het pantser vinden we weer terug in het Nieuwe Testament (Ef. 6:10-18).


en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God." (Efe 6:17)


In Jesaja 59 draagt de Heer deze helm des heils en nodigt ons uit om hetzelfde te doen. Wat de betekenis is van deze helm kunnen wij vinden in Fillip.2:5-11. Het gaat hier om de gezindheid van Christus.


Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises (Filip 2:5-8 )DE PROFETISCHE VOORBIDDER ONTLEDIGT ZICHZELF, NEEMT DE GESTALTE VAN EEN DIENSTKNECHT AAN, 

VERNEDERT ZICH EN WORDT GEHOORZAAM TOT DE DOOD.


DE PROFETISCHE VOORBIDDER HEEFT DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS.


DE PROFETISCHE VOORBIDDER MOET IEMAND ZIJN WIENS LENDENEN

OMGORD ZIJN MET DE WAARHEID EN HIJ/ZIJ MOET GEWILLIG ZIJN OM OP DE BRES TE GAAN STAAN VOOR ZIJN/HAAR MEDEBROEDERSStelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid (Efe 6:14 ) DE LENDENEN ZIJN OMGORD TERWIJL MEN WERKT EN IN BEWEGING IS 


Gaat om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op haar straten, of gij iemand vindt, of er een is, die recht doet, die waarheid zoekt, zo zal Ik haar genadig zijn." (Jer 5:1)


Indien God iemand kan vinden in een stad of kerk die rechtvaardig is en die de waarheid zoekt, zal Hij die stad en/of kerk redden. Toen Jezus stierf op het kruis , zei Hij: „Het is volbracht" en Hij is de Koning der koningen en Heer der heerscharen. Hij heeft de overwinning alreeds voor ons behaald. Wij moeten in die overwinning wandelen. Wanneer b.v. een geest van verdeeldheid probeert te regeren over een stad of gemeente, moeten wij in rechtvaardigheid wandelen en de waarheid zoeken en de vrede najagen. Dan zullen onze gebeden verhoord worden en die geest verliest zijn macht en kan zijn werk niet meer uitvoeren.


DE PROFETISCHE VOORBIDDER DRAAGT DE NAMEN VAN GODS KINDEREN OP ZIJN/HAAR HART

VOOR DE TROON VAN GOD.


Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid" (Efe 6:14)


„Zo zal Aaron de namen der zonen van Israel in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. (Ex 28:29)


Jezus is nu gezeten aan de rechterhand Gods en is onze Hogepriester en Hij leeft voor altijd om voor ons te pleiten, voor ons te bidden. De Heilige Geest is gekomen om ons te helpen met bidden. Hij zegt ons wat Jezus zegt. Soms wil Jezus dat wij samen met Hem bidden en de Heilige Geest deelt dan met ons wat Hij op Zijn hart heeft. (Heb 7:25/ Rom 8:26,27)


DE VOORBIDDER KAN DE VURIGE PIJLEN DIE OP ONS AFGEVUURD WORDEN

TEGENHOUDEN EN DOVEN. DIE VURIGE PIJLEN ZIJN NEGATIEVE WOORDEN DIE UITGESPROKEN WORDEN OVER ONS OF OVER DE GEMEENTE.


neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, (Ef 6:16 )


Het schild in deze tekst is een groot schild in de vorm van een deur, groot genoeg om het hele lichaam te bedekken, gedurende de strijd. De pijlen zijn een beeld van negatieve woorden die uitgesproken worden.


Een moordende pijl is hun tong, die bedrog spreekt; met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste, doch in zijn binnenste legt men zijn hinderlaag. (Jer 9:8 )


Ik lig neder te midden van leeuwen, vlammen spuwende mensenkinderen; hun tanden zijn speer en pijlen, hun tong een scherp zwaard. (Ps 57:4)


In Jesaja 54 staat precies beschreven wat wij met zulke wapens moeten doen:


Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, [die] in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. „ (Jes 54:17 )


En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken hevig, aanhoudend pleiten) bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende (wakker en waakzaam) met alle volharding ( steeds blijven achtervolgen) en smeking voor alle heiligen; (Efe 6:18 )DE PROFETISCHE VOORBIDDER HEEFT DE OPENBARINGSGAVEN VAN DE GEEST NODIG, 

OM DOELTREFFEND TE KUNNEN BIDDEN.


Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. (1 Cor 2:11)


DE PROFETISCHE VOORBIDDER MOET OP GOD WACHTEN OM VAN HEM HET JUISTE WAPEN (ZWAARD) TE ONTVANGEN, VOOR DE SITUATIE WAAR HIJ/ZIJ VOOR BIDT.


en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord (Rhema) van God. (Efe 6:17)


Het ‘’woord van God’‘ is het Griekse woord ‘Rhema", hetgeen betekent: een specifiek woord van God voor die situatie, een opdracht, een verklaring.


DE PROFETISCHE VOORBIDDER IS GEROEPEN EN ALS HET WARE GEZONDEN DOOR GOD EN HIJ/ZIJ ONTVANGT VAN GOD DE VOLHEID VAN DE GEEST OM ZIJN/HAAR TAAK UIT TE VOEREN.


Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. (Joh 3:34)


Laten wij nu weer eens gaan kijken naar Jeremia 23.


Zo zegt de Here der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond. Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De Here heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? (Jer 23:16-18 )


God zegt hier dat niemand Zijn Aangezicht heeft gezocht, achter gesloten deuren, waar de profetische voorbidder zich zou moeten bevinden. Zij hebben niet Zijn specifieke woord voor de situatie ontvangen. Zij hebben niet genoeg tijd besteed, alleen met de Heer. Zij profeteren terwijl God hen niet gezonden heeft. (Jer 23:21).


God zegt dat Hij deze valse profeten ziet die Zijn Aangezicht niet gezocht hebben in gebed en die gesproken hebben terwijl ze daarvoor niet de opdracht hadden gekregen van Hem. (Jer 23:23-28). Door deze profeten heeft het volk de Naam van God vergeten. En dan zegt God:


Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?’(Jer 23:29 )


Het woord dat direkt van God komt, is als een vuur dat verteert en niemand kan stand houden daartegen. Dit woord is zo krachtig als een hamer die een steenrots vermorzelt. De Amplified Bible vertaalt dit als ‘de rots van de meest koppige weerstand of tegenstand’.


Laten wij nu eens naar Job 33 gaan kijken:


Waarom hebt gij tegen Hem getwist, terwijl Hij toch niets van zijn doen verantwoordt? Want God spreekt op een wijze, of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legerstede; dan opent Hij het oor der mensen, en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeve te redden, zijn leven, dat het niet omkome door de spies. (Job 33:13-18)


God spreekt en er wordt geen acht geslagen op wat Hij zegt. Dan spreekt Hij weer in een droom en waarschuwt iemand, opdat hij zich van zijn zonde en hoogmoed zal bekeren. Zo verhindert God dat hij in de hel zal belanden. Maar wanneer hij niet wil luisteren, dan disciplineert God hem op een andere manier.


Ook wordt hij door smart op zijn sponde vermaand, terwijl er aanhoudende strijd in zijn gebeente is; dan gruwt zijn binnenste van brood, zijn ziel van begeerlijke spijze; zijn vlees slinkt weg, men ziet het niet meer, zijn beenderen, eens onzichtbaar, steken uit, zodat zijn ziel tot de groeve nadert, zijn leven tot de dodende machten. (Job 33:19-22)


Hij wordt ziek en heeft pijn en komt dicht bij de dood. En dan kan het gebed van een profetische voorbidder hem nog redden. Die kan voor hem op de bres gaan staan. Wanneer wij trots en hoogmoedig worden, misleidt ons hart ons en kunnen wij dat vaak zelf niet zien. En dan kan het zijn dat God de profetische voorbidder stuurt met een woord dat deze van God heeft ontvangen, en dat die persoon helpt om in te zien waar hij gezondigd heeft en hoe hij zich moet bekeren.


Is er dan bij Hem een Gezant, een Uitlegger, een uit duizend, om den mens zijn rechten plicht te verkondigen; Zo zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden. (Job 33:23-2V)


Als er dan iemand door God wordt gezonden met het juiste woord op de juiste tijd, een uit duizend (!) dan zullen de ogen van de persoon met wie God wil spreken geopend worden en hij kan zich bekeren en dan wordt hij genezen. God is hem genadig en zegt Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden. (Job 33:24)


Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid. Hij bidt tot God, en Deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en Hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij ten aanhoren van de mensen en zegt: Ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden; Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht (Job 33:25-28)


U hebt zeker wel gezien nu, dat de profetische voorbidder op de bres kan staan en iemands leven van de ondergang kan redden . Weer wil ik hierbij opmerken dat het belangrijk is dat het Woord dat gebracht word, de waarheid is en op de juiste tijd wordt gebracht. Gods tijd! Als dit niet zo gedaan wordt zal het ook niet die uitwerking hebben zoals God dat wil. De woorden die niet van God zijn en die voortijdig worden uitgesproken zijn waardeloos en God is er niet blij mee. Ook vrome oordelende woorden, die niet gebracht worden in liefde, hebben een vernietigende uitwerking en verharden het hart van diegene voor wie het bedoeld is. Deze woorden helpen niet om te groeien maar brengen gebondenheid.


Hierbij wil ik met u delen wat mij overkwam, om het bovenstaande te illustreren.
PERSOONLIJK GETUIGENIS: 


In de jaren 1969-1971, vlak na mijn bekering, was ik vol vuur voor de Heer en de Heer had mij een gave gegeven om het Woord te brengen en ik werd vaak uitgenodigd om ergens te spreken. Maar mijn leven thuis was nog niet zoals het zijn moest. Ik was zelf op een kostschool geweest toen ik jong was en was niet erg huishoudelijk aangelegd. Wij hadden drie kinderen in de leeftijd van 0, 2 en 3 jaar oud. Wij waren pas geemigreerd naar Zuid Afrika en hadden geen stofzuiger of wasmachine. We moesten helemaal opnieuw beginnen en ik had nooit geleerd om iets uit niets te maken. Met ons huwelijk ging het ook niet zo goed, er was weinig communicatie en geestelijk stonden wij ook niet samen. Mijn man had genoeg aan kerk, een keer per week, op zondag en hij begreep niet waarom ik elke keer als er een dienst was doordeweeks, naar de kerk toe wilde. Ik was verschrikkelijk hongerig voor God en kon er niet genoeg van krijgen.Wij kwamen tot bekering in het ‘staartje’van een grote opwekking en de tastbare tegenwoordigheid van God was heel sterk in de kerk. Het was voor mij ook een soort vlucht uit de werkelijkheid. Maar zodoende rende ik ook weg van mijn verantwoordelijkheden als vrouw, moeder en huisvrouw en vond het wel makkelijk dat ik de kinderen en mijn huis aan de bediende kon overlaten.


En toen kreeg ik twee miskramen achter elkaar. Ik werd geopereerd na de eerste miskraam en mijn lichaam was vol hechtingen, die erg pijnlijk waren. Net voor de eerste miskraam kreeg ik een brief van een voorbidster waarin zij mij waarschuwde dat ik voor mijn man en kinderen moest zorgen en dat ik hen verwaarloosde. God was bezig om mij van verwerping vrij te zetten, maar mensen hadden daar geen begrip voor. Ik had veel verdriet over de babies die ik verloren had. Een welmenende christen vond het nodig om mij te zeggen, terwijl ik aan het huilen was over mijn babies, dat het allemaal mijn eigen schuld was en ik geen baby verdiende en dat het Gods straf was omdat ik mijn gezin verwaarloosde.


Natuurlijk wist ik het beter dan die voorbidders die tot mij spraken. Bob Mumford noemde dat eens’ VRG-verbalised religious garbage’, het geen vrij vertaald betekent, uitgesproken religieuze rotsooi. Ik zei namelijk tegen mezelf: er staat toch in de Bijbel dat als ik mijn gezin meer lief heb dan de Heer, ik niet waardig ben om Zijn volgeling te zijn. En dat is wat ik wilde met mijn hele hart. Ik klampte mij aan de Heer vast. Wanneer ik nu terug kijk, denk ik wel eens dat ik mischien in een inrichting zou beland zijn als Jezus mij niet gered had toen ik 26 jaar oud was. Ik had bevrijding nodig en genezing van verwerping en zeker geen veroordeling. En zo hadden de woorden van de voorbidders geen enkel effect en verhardde mijn hart zich.


In mijn geval was het zoals Paulus over zichzelf zei:


Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. (1 Cor 4:3-5 )


„Ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd". De raadslagen van mijn hart waren dat ik van de Heer hield met alles wat in mij was en voor Hem wilde ik leven. Natuurlijk hield ik van mijn kinderen, heel veel zelfs, maar ik kon niet goed voor hen zorgen.


Na die operatie waren er complicaties en ik had veel pijn en mijn endeldarm schoot in een kramp elke keer wanneer ik mijn voeten op de grond zette. De pijn was zo erg dat ik er vaak bijna flauw van viel. Ik moest dus langer in het ziekenhuis blijven terwijl de chirurg zat te bedenken hoe hij dit kon oplossen. Op een nacht riep ik uit naar de Heer: "Wat is er aan de hand? Wat probeert U mij duidelijk te maken? "Die nacht droomde ik dat ik bezoek kreeg van een echtpaar uit Engeland, die ik kort tevoren bij iemand thuis ontmoet had. Dit echtpaar was op zendingsreis naar Kenia en had die avond gesproken in dat huis. Ik had ze slechts vluchtig ontmoet en ik was alleen, dus zij kenden mijn familie niet. Ik droomde dat zij mij een woord van de Heer brachten. De volgende morgen belde ik de bewuste broeder in wiens huis ik hen ontmoet had en dit was geen toeval natuurlijk, dit echtpaar was weer bij hem thuis voor een dag, op doorreis van Kenia terug naar Engeland. Die avond zouden zij weer een dienst houden en verslag uitbrengen van hun reis. Ik begon te huilen toen ik dat hoorde en vroeg de broeder om hen te vragen te bidden voor mij en als zij een woord van de Heer voor mij hadden of ze dan alsjeblieft naar het ziekenhuis konden komen. Een uur later wandelden zij de zaal op. De broeder kwam naar mij toe. Hij groette mij niet maar begon meteen te spreken: „Zuster, waarom heb je geen geloof voor je genezing? Is het niet omdat je je gezin verwaarloost, is het niet omdat je je man en kinderen verwaarloost? "en de zuster opende haar Bijbel en las:


Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. (1 Tim 5:8)


Oh, nu troffen het zwaard en de hamer doel en ik wist dat God met mij sprak en bekeerde me onmiddelijk en vroeg Hem mij te vergeven. Het was Gods tijd, het was Zijn woord! Het duurde nog een tijd voordat ik geleerd had hoe ik een goede moeder en huisvrouw kon zijn, maar twee dagen nadat ik thuis gekomen was, genas de Heer mij en verdween de pijn. En daarna begon de Heer een werk te doen in ons huwelijk en in mij. De voorbidders die naar mij toekwamen waren niet gestuurd door de Heer. Er bleek namelijk ook een vloek te liggen op ons huwelijk en die moest eerst verbroken worden. Het zou beter geweest zijn als zij eerst de Heer gezocht hadden. Toen het Gods tijd was om met dit onderwerp in mijn leven te delen, was mijn hart voorbereid en kon ik horen wat God zei. 


DE PROFETISCHE VOORBIDDER MOET ZICH ONDERWERPEN AAN DE HEER

(Jak 4:7)


EN ZIJN/HAAR DENKEN MOET VERNIEUWD ZIJN DOOR DE HEILIGE GEEST EN HET WOORD VAN GOD.

(Rom 12:2).


DE HEILIGE GEEST VERWIJDERT ALLE BARRIERES EN VERNIETIGD ALLE BOLWERKEN DIE ONS VERHINDEREN OM GOD TE LEREN KENNEN

(2 Cor 10:4-5)


OPDAT WIJ MOGEN ERKENNEN WAT DE WIL VAN GOD IS, HET GOEDE, WELGEVALLIGE EN VOLKOMENE

(Rom 12:2)


DE PROFETISCHE VOORBIDDER MOET NIET INNERLIJK VERDEELD ZIJN (Jak 1:8) WANT DAN ZAL GOD HEM/HAAR NIET HOREN EN HIJ/ZIJ MOET NIET PASSIEF ZIJN MAAR ZIJN/HAAR LENDENEN (waar de scheppende kracht zich bevindt) VAN HET VERSTAND OMGORDEN.(1Pet 1:13). HUN OGEN MOETEN ZIJ OP DE HEER GERICHT HOUDEN. (Jes. 26:3)
DE PROFETISCHE VOORBIDDER MOET VRIJ ZIJN VAN VROME GEESTEN. Een vrome geest brengt: 


Veroordeling - laat ons zien wat fout is maar helpt ons niet om het weer goed te maken, waardoor we beladen worden met schuldgevoelens.

Veracht vrouwen - verhindert hen om hun juiste plaats in te nemen en te functioneren in het Lichaam van Christus.

Is hardvochtig - woorden brengen wanhoop, geen genezing.


De Heilige Geest brengt:


Correctie en overtuigt ons van zonde zonder ons te veroordelen. Hij helpt ons om te veranderen.

Hij wijst de vrouwen hun juiste plaats en hoe zij moeten functioneren in het Lichaam van Christus.

Hij geeft ons wijsheid van boven, die is zachtmoedig en rein en brengt herstel en genezing.


Ik geloof dat er in de Geest geen onderscheid is tussen man en vrouw, Joods of Grieks.. Maar wij zijn allen één in Christus, allen deel van het zaad van Abraham en mede- erfgenamen met Christus (Gal 3:28,29) De apostel Paulus moest dit aan de Galaten schrijven omdat zij wettisch waren en een vrome geest hadden. De vrome geest brengt onderscheid en gebruikt de wet om meer verschillen en scheidingen tussen ons teweeg te brengen dan er werkelijk zijn in Christus. Wanneer wij erkennen dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus, hoeven wij niet bevooroordeeld te zijn tegenover elkaar. Aan het einde van dit verhaal wilde ik nog even deze opmerking maken. Om zeker te maken dat men begrijpt dat deze boodschap zowel voor vrouwen is als voor mannen, want vrouwen kunnen ook vrome geesten hebben. Zij kunnen zich ook discriminerend gedragen, zelfs tegenover andere vrouwen!


HET IS NU DE TIJD DAT DE PROFETISCHE VOORBIDDERS OP HUN PLAATS GESTELD WORDEN


Wanneer God een werk wil doen, moeten de voorbidders op hun plaats gesteld worden, net zoals Koning David eerst de poortwachters aanstelde om bij de poorten te waken.IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS, WORDT DIT GEDAAN DOOR DE HEILIGE GEEST. (Hij werkt door apostels, profeten en leraren, zoals wij zien in Hand.13. En dit gaat altijd vooraf door gebed) 


Het is belangrijk om te onthouden dat de profetische voorbidder beschikbaar moet zijn voor God, 24 uur per dag en dus is het niet wijs om dan ook nog betrokken te zijn bij andere bedieningen in de kerk, tenzij God dit zegt. Jaren geleden kwam ik zo’n voorbidster tegen, een zuster uit Amerika. Zij vertelde dat God haar gezegd had 24 uur per dag beschikbaar te zijn, om te bidden. Zij was ook een moeder en echtgenote. Zij vertelde ons dat zij een vriendin had in de stad waar zij woonde en die had een kamer voor haar ingericht. Wanneer ze naar de stad moest om boodschappen te doen en de last om te bidden op haar viel, kon zij direkt naar dat huis toegaan, dat dichterbij was dan haar eigen huis. Ze had een eigen sleutel en kon dan gaan bidden in die kamer die ingericht was voor haar, totdat de last van haar hart werd afgenomen en ze klaar was met bidden en dan kon ze weer verder gaan met waar ze mee bezig was.


Ik kende ook een profetische voorbidder in Kaapstad, in Zuid Afrika. Er zijn maar weinig mensen die hem persoonlijk ontmoet hebben, maar de Heer legde het op zijn hart om speciaal voor voorgangers en anderen in de bediening te bidden. Vele voorgangers en leiders belden hem op wanneer zij gebed nodig hadden en hij schreef hun namen op en bad voor hen. Soms gaf de Heer hem een woord voor iemand en als die persoon dan terugbelde gaf hij dat woord aan hem door. Zijn telefoonnummer werd van leider tot leider doorgegeven. Toen ik over zijn bestaan hoorde was hij alreeds in de tachtig.


Sinds ik in Holland ben heb ik twee zulke voorbidders mogen ontmoeten. Ik herkende hen in de Geest. Zij bidden meestal thuis, achter gesloten deuren. Ik merkte op dat beiden een intieme verhouding hadden met hun Heer. Hun liefde voor Hem straalde uit hen. Ik kon Gods tegenwoordigheid bij hen voelen. Beiden waren ze aan het bidden voor de kerk in Nederland en ik hoop dat zij het antwoord op hun gebeden nog mee mogen maken. Simeon in de tempel zag zijn gebeden verhoord toen Jezus in zijn armen werd gelegd.


Ik ben ervan overtuigd dat er in het verborgene vele van zulke voorbidders zijn. De Heer kent hen en zij zijn kostbaar in Zijn ogen. Voor hen is het bidden, een manier van leven. Soms begrijpen ze niet waarom iedereen dat niet zo ervaart. Hoewel deze voorbidders in hun binnenkamer bidden , geloof ik toch dat het nodig is dat zij bewust gemaakt worden van hun roeping en dat zij ook erkend moeten worden. Zij moeten hun rechtmatige plaats innemen in het Lichaam van Christus in deze eindtijd. Wij moeten hen respecteren en hen ondersteunen, zodat zij het werk kunnen doen waarvoor zij geroepen zijn. Wij moeten niet verwachten dat zij effectief kunnen bidden wanneer ze al hun energie moeten besteden om hun hoofd boven water te houden.


Ja deze bediening is een VOLTIJD bediening . Dit staat ook beschreven in het boek van Nehemia die de ‘orde van koning David’ herstelde in zijn tijd. Toen werden de poortwachters gevoed uit de voorraadkamers, zodat zij al hun tijd en energie konden besteden aan de hen opgedragen taak. Selah!! (Dit betekent, sta stil en denk hier eens over na....)


Froukje, Oss, september 2002. 

 

title

Click to add text, images, and other content

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment