The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Gebed van een Wachter

 

 

http://i40.tinypic.com/a29p29.jpg 
 
Gebed van een wachter
 
Abba, Vader, ik zegen U als de Hoofdwachter,
dank U voor het voorrecht dat ik een medewachter mag zijn met U.
Ik vraag U om me te helpen om U intiemer te leren kennen,
en om U, de Hoofdwachter, beter lief te leren hebben.
 
Vader, help me, om te leren waken.
Leer me door de voorbeelden uit de Bijbel,
uit de geschiedenis en uit onze eigen tijd,
hoe ik als wachter kan groeien in mijn bediening.
Leer me hoe ik de wacht van de vijand kan overwinnen,
hoe ik les kan leren van de vijgenboom en van de bomen,
en hoe ik de tekenen van de eindtijd
en de komt van de Messias, kan onderscheiden.
 
Vader, ik geloof dat U me wilt helpen om een trouwe wachter te zijn.
Help me om te waken en bidden opdat ik niet in verzoeking val.
Leer me, om een wachter te worden voor U.
Help me, om mijn plaats op de wachttoren in te nemen
en om te begrijpen wat het betekent om een wachter te zijn voor U
in deze laatste dagen, Heer God.
Ik dank U voor het voorrecht dat ik een wachter voor U mag zijn
in de stad Jeruzalem, of waar u me geplaatst hebt in de wereld.
help me om getrouw te zijn in alle aspecten
van het wachterschap, waartoe U me geroepen hebt.
 
Ik geloof dat U, de ware Wachter, door mij heen waakt.
Heer, Mijn god. Mag ik u zien van oog tot oog in Sion.
Wanneer ik kijk in Uw ogen die zijn als vuurvlammen,
mag ik dan de dingen ook zien als door Uw ogen.
Leer me om een wachter te zijn voor U
en Uw wegen te kennen, opdat ik erin zal kunnen wandelen.
Dan zult U mij voorbereiden
en zal de weg bereid worden voor de komst van de Messias!
Dank U, Vader.
 
 
  
Uit het boek van:
 
 Tom Hess
De Wachters
 
  


http://i42.tinypic.com/2ni7f5s.jpg


God zegt;
'Mensenkind, Ik heb jou tot wachter aangesteld over het huis Israëls. Wanneer je uit mijn mond een woord hoort, zul je hen in mijn naam waarschuwen'.
 
 Ik geloof dat God ons allemaal roept om wachter te zijn.
Als je Ez. 33 leest dan zie je dat de wachter is aangesteld over een bepaald gebied en de verantwoordelijkheid heeft om te waarschuwen als er een vijand aankomt.
De wachter staat op zijn wachtpost en kijkt als het ware uit de uitkijktoren over het land. Hij kijkt of er 'het zwaard' komt, of de vijand optrekt, en wanneer hij gevaar signaleerd dan blaast hij op de bazuin om zijn volk te waarschuwen.
Opnieuw wordt Ezechiël aangesteld als wachter. Hij is geroepen om Gods woord te spreken. Ezechiël is geroepen om tot de goddelozen te spreken en een oproep tot bekering te doen. Ezechiël doet nog veel meer.
Maar waar het om gaat is  dat ik geloof dat ook in deze tijd God wachters zoekt om op de bres te staan, om in de wachttoren te staan en uit te kijken over het land, of dat gebied waar God jou over gesteld heeft om de wachter te zijn en te waarschuwen als de vijand komt of er gevaar dreigt.
 
Hoe kan je een wachter zijn?
Door voorbede te doen en te focussen op het hart van God.
Door aanbidding en je hart en gedachten onder het gezag van Jezus te brengen zal Hij je ook zijn gedachten bekent maken. Door Hem te aanbidden en je hart helemaal op Hem te richten kan je komen, als het ware, in de troonzaal van God.
Hij wil ons reinigen en heiligen. Hij wil ons zijn opdrachten geven.
En dan krijgen we ook een stukje verantwoordelijkheid om datgene wat Jezus spreekt ook uit te werken, door gebed of door soms door te waarschuwen als er een gevaar dreigt.
 
Durf je je plek in te nemen en een wachter zijn voor dat gebied waar God je voor geroepen heeft?
Uiteindelijk zijn Gods gedachten vol leven,
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, deHEER.

Kom tot inkeer en leef! (EZ 18 +33)

  

Ik kom in uw Hieligdom binnen

 

Ik kom in uw heiligdom binnen,

't voorhangsel ga ik voorbij.

Ik breng U mijn offer, een zoete geur,

vrucht van wat U deed in mij.

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.

't Gaat nu alleen om uw eer.

't Reukwerk van mijn lofgezang

stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van mijn Koning.

Samen met mijn stem hef ik

ook mijn handen op tot U,

het loflied komt diep uit mijn hart.

 


Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht

komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht

komen U toe, God van 't heelal. 

 

 

TOT DIENST BEREID


 
2 Kronieken 7:14
14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
 
TOT DIENST BEREID
 
Maak mij geheel de Uwe,Heer.
Leer mij slechts leven tot Uw eer,
dat 'k niet meer vraag naar eigen wil,
maar U steeds volg,gehoorzaam,stil.
 
Zó in dit volgen maakt U mij
van alle last en zorgen vrij.
Mijn tijden toch zijn in Uw hand.
Kort is de reis naar 't Vaderland
 
Dáár is mijn plaats,mijn eeuwig Huis,
door U verworven op het kruis,
toen U,Heer,'t al voor mij volbracht
en voor mijn zonden werd geslacht.
 
Wat vrees ik dan op weg naar Huis ?
Ik zie Uw liefde op het kruis.
Die liefde is mijn onderpand,
dat 'k veilig kom in 't Vaderland.
 
Ik heb een taak op reis daarheen,
maar U,Heer,laat mij nooit alleen.
Ik mag vertrouwen op Uw kracht
die in mijn zwakheid wordt volbracht.
 
Daarom bid ik:Leer mij uw weg,
dat'k eigen wensen nederleg
en al wat U mij geeft,aanvaard,
zodat Uw vrede mij bewaart.
 
Uw wil te doen,Uw weg te gaan,
met deze bede kan 'k volstaan.
Zo maakt U mij tot dienst bereid
en is mijn leven U gewijd. 
  
@Uit Het Woord Der Waarheid
 
 
Psalmen 90:16-17
16 Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
 

 

EEN BEWOGEN HART

 

Een bewogen hart is omzien naar de armen.
Een bewogen hart is omzien naar de zieken.
Een bewogen hart is omzien naar de zwakke.
Een bewogen hart is omzien
naar de verbrokene van hart.
Een bewogen hart is op zoek gaan
naar de zielen die Jezus nodig hebben
Een bewogen hart is klaar staan
voor iemand die het nodig heeft.
Een bewogen hart is niets terug
te willen ontvangen, geven van jezelf,
Een bewogen hart is onvoorwaardelijke liefde.
  
Heer, maak mij bewogen zoals U was
toen U hier op aarde wandelde.
Heer, verander mijn hart meer en meer.
Ik wil zijn zoals U.
Ik wil lief hebben zoals U lief heb.
Ik wil omzien naar de verbroken van hart.
Ik wil omzien naar de zieken
Ik wil omzien naar de zwakken
Ik wil omzien naar hen
die het nodig hebben.

Beweeg mijn hart zoals Uw hart is.
Verweven in U.
Een in U, wil ik zijn.

 

GEBROKENHEID

 
Gebrokenheid
 
1. Gebrokenheid is buigen 
2. Gebrokenheid is de gewilligheid en de openheid om te erkennen en openlijk te belijden dat je fout bent geweest 
3. Iemand die gebroken is, is overtuigbaar 
4. Gebrokenheid is: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde” 
5. Gebrokenheid is de gewilligheid om anderen te vergeven 
6. Gebrokenheid is in nederigheid voor je overtuiging staan 
7. Gebrokenheid is aan het einde van eigen kracht komen 
8. Gebrokenheid is berouw 
9. Vergeving werkt gebrokenheid 
10. Gebrokenheid verandert mensen 
11. Gebrokenheid is wachten op Gods tijd 
12. Gebrokenheid is je in crisistijden aan God onderwerpen en genade van Hem verwachten 
13. Gebrokenheid is machteloosheid in smart 
14. Gebrokenheid openbaart zich ook in droefheid over andermans hardheid 
15. Een gebroken hart is barmhartig en vol genade voor een ander 
16. Gebrokenheid geeft meer gevoel voor een ander 
17. Gebrokenheid geeft anderen weer een kans 
18. Gebrokenheid zorgt dat je de last voelt van degenen die verloren dreigen te gaan 
19. Gebrokenheid is afhankelijkheid van de Heere 
20. Gebrokenheid draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus (Gal. 6:1-5)
 

Strijders Gebed

 
Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.
Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.
 
 
 
Hemelse Vader, ik buig mij voor uw aangezicht en ik aanbid U en prijs U heilige naam. Ik bedekt mijzelf met het bloed van de Here Jezus Chrisitus  als bescherming tijdens deze tijd van gebed. Ik geef mijzelf in elk deel van mijn leven geheel over aan U. Niets houd ik voor mijzelf. Ik verzet mijzelf tegen al de werkingen van satan die mij zou willen verhinderen tijdens deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de Ware en Levende God.
Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.
 
Satan, in de naam van de Here Jezus Christus gebied ik je mijn aanwezigheid te verlaten met al je demonen en ik stel het bloed van de Here Jezus Christus tussen ons in.
 
Hemelse Vader, ik aanbid U en prijs Uw naam. ik erken dat U waardig bent te ontvangen al de glorie en de eer en de lofprijs. Ik vernieuw mijn band met U dat de Heilige Geest mij in deze tijd van gebed zal bijstaan. Ik dank U hemelse Vader dat U mij hebt lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. en dat U de Here Jezus gezonden hebt om als mijn plaatsvervanger te sterven, zodat ik verlost zou worden.
Ik dank U ervoor dat de Here Jezus Christus als mijn vertegenwoordiger kwam en dat U al mijn zonder vergeven heb door Hem.
U heb mij eeuwig leven gegeven. Alles is in orde tussen U en mij, omdat  U mij dezelfde volmaakte gerechtigheid gegeven hebt die de Here Jezus Chrisitus heeft.
Ik dank U dat U mij volmaakt gemaakt hebt, omdat ik verbonden ben met Hem, en dat U zich aan mij aangeboden hebt als degene die mij dagelijks helpt en sterke geeft.
 
Hemelse Vader, open mijn ogen opdat ik zal zien hoe groot U bent en dat de voorziening voor deze dag volkome is. Ik neem in de naam van de Here Jezus Christus mijn plaats in de hemelse gewesten met Christus en daarom zijn al de overheden en machten ( machten der duisternis en boze geesten) onder mijn voeten.
Ik dank U dat de overwinning die de Here Jezus Christus behaald heeft voor mij aan het kruis en door zijn opstanding  aan mij gegeven zijn, en dat ik met Christus Jezus gezeten ben in de hemelse  gewesten en daarom verklaar ik dat al de overheden en machten al de boze geesten mij onder de voeten zijn in Jezus Naam.
 
Ik dank U voor de wapenrusting Gods die U mij gegeven hebt en daarom doe ik nu de gordel der waarheid aan en ik bekleed mij met het pantser der gerechtigehid en ik doe aan mijn voeten de schoenen van vrede en ik draag op mijn hoofd de helm des heils.
Ik til het schild des geloofs op en houd het voor mij en mijn om mij te beschermen tegen de brandende pijlen van de vijand en ik neem mijn hand en zwaard des geestes dat is het WOORD van God om het te gebruiken tegen de machten der duisternis in mijn leven en doe deze wapenrusting  aan en leef en bid in volkome afhankelijkheid van U en uw Heilige Geest.
 
Hemelse Vader, ik dank u dat de Here Jezus al de duivelse overheden en machten beroofd heeft (van hun macht) en dat Hij ze openlijk voor spot heeft gezeten zo over hen gezegenvierd heeft toen Hij stierf aan het kruis.
Ik claim mij deze overwinning volledig toe voor mijn leven van vandaag .
 
Ik verwerp uit mijn leven alles waarvan de satan mij bedekt of openlijk beschuldigd en ik verwerp ook zijn verleidingen in Jezus naam. 
 
Ik verklaar dat het Woord van God waar is en ik verkies vandaag te leven in het licht van Gods Woord.
 
Hemelse Vader, Ik verkies in gehoorzaamheid aan u te leven en gemeescnhap met U te hebben. Mijn leven behoord U toe.
Open mijn ogen zodat ik zal zien welke gebieden in mij leven U niet kunnen behagen. Werk in mijn leven zodat satan geen grond heeft tegen mij te gebruiken. Wijs me al mijn zwakheden aan. Wijs me alles waarmee ik nog klaar moet komen in mijn leven, zodat ik U kan behagen. In alles kies ik voor U en het werk van de Heilige Geest is mijn leven.
 
In geloof leg ik mijn oude natuur af om te staan in de volledige overwinning van het kruis waar de Here Jezus Christus mij gereinigd heeft met zijn boed van de macht van de oude natuur.
Ik doe de nieuwe mens aan en sta in de volledige overwinning over de zonde. Daarom leg ik vandaag de oude natuur met egoisme af en doe de nieuwe mens aan met zijn liefde. Ik leg de oude natuur met zijn vrees af en doe de nieuwe aan met zijn moed. ik doe de oude mens met zijn zwakte weg en de nieuwe aan met kracht. Ik doe vandaag de oude mens met zijn bedriegelijke verlangens af en doe de nieuwe aan met zijn gerechtigheid en reinheid.
 
Ik sta geheel en al in de overwinning en de verheerlijking van de Zoon van God waar al overheden en machten Hem onderworpen zijn en ik claim mijn plaats in Christus op waar ik overwinnaar met Hem ben over al de vijanden van mijn ziel.
Here Jezus, Ik bid dat U mij zult vervullen met Uw heilige Geest en dat de Heilige Geest elke afgod in mij zal verbreken en elke vijand zal verdrijven.
 
Ik dank U Hemelse vader, dat U Uw wil in mijn dagelijks leven tot uitdrukking brengt en dat U mij dat gewezen heb in uw Woord. En daarom claim ik alles voor vandaag wat God voor mij heeft. Ik dank U dat U mij gezegend heb met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus.
Ik dank u dat U mij een levend hoop gegeven hebt, omdat de Here Jezus Christus uit de dood is opgestaan.
Ik dank U dat U ervoor heb gezorgd hebt dat ik vandaag kan leven. Vervul mij met de heilige Geest met liefde,  blijdschap en zelfbeheersing. Ik erken dat dit uw wil is voor mij. Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God. Daarom weiger ik mijn gevoelens te geloven en mij eraan over te geven. Daarom houd ik het schild des geloof omhoog tegen de beschuldigingen en de verdachtmakingen  die de satan in mijn denken wil plaatsen zodat ik die leugens zou gaan geloven. Ik claim vandaag de volledige wil van God voor mij op.
 
Hemelse Vader, in de Naam van de Here Jezus Christus geef ik mijzelf geheel aan u over als een leven offer. Ik wil niet gelijkvormig zijn aan deze werld. Ik verkies te veranderd te worden door de vernieuwing van mijn denken. En ik bid dat U zult openbaren wat uw wil is. En dat zult maken dat ik vandaag geheel en al kan leven naar wat u wil is.
 
 
Hemelse Vader, Ik dank U dat de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn, niet menselijk, maar MACHTIG, omdat God zo MACHTIG  maakt, zodat ik sterke verstingen kan neer halen, redeneringen opzij kan schuiven en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God.
En zo neem ik elke gedachte gevangen om haar  te onderwerpen aan de Here Jezus Christus.
 
En daarom haal ik vandaag alle sterke muren van de satan in mijn leven neer en ik verbreek al de plannendie de satan tegen mij gemaakt heeft. Ik breek de muren van de satan af die hij in mijn verstand geplaatst heeft en ik geef mijn verstand over aan U, gezegend Heilige Geest.
 
Hemelse Vader, Ik weet dat U ons niet  gegeven hebt een geest van vrees, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Ik breek de muren af die satan vandaag geplaats heeft in mijn gevoelens en ik geef mijn gevoelsn over aan U en ik verkies voor het nemen van de juiste beslissingen in het geloof.
Ik breek de muren af die satan vnadaag geplaats heeft in mijn lichaamen ik geef mijn lichaam aan u, omdat ik erken dat mijn lichaam een tempel is van uw Heilige Geest en ik ben blij met uw genade en uw goedheid.
 
Hemelse Vader, Ik bid dat U mij een herleving zult geven, mij zult verkwikken gedurende de dag: wijs mij de manier aan waarop satan de waarheid in mijn leven verhindert, de manier waarop hij mij verzoekt, tegen mij liegt, en de manier waarom hij de waarheid in mijn leven nadoet en verdraait.
Maak het mogelijk dat ik zo ben dat U tevreden over mij bent. Maak dat ik vurig ben in het bidden. Maak dat ik vurig van geest ben en denk zoals U denkt en dat ik U de plaats in mijn leven geeft die U toekomt.
En nu bedekt ik mijzelf weer met het bloed van Jezus Christus en bid dat U, Heilige Geest, dat vandaag in mijn leven tot uitdrukking brengt alles wat het kruis doet, alles wat de opstanding doet en wat de verheerlijking van de Here Jezus Christus doet en alles wat Pinksteren doet.
 
Ik geef mijzelf over aan U Here God en ik weiger de moed te verliezen.
U bent God die hoop geeft. U heb getoont dat U macht hebt door Jezus Christus uit de dood op te doen staan. Ik neem voor mijzelf Uw volledige overwinning op al de machten van satan die werken in mijn leven en ik verwerp deze machten en ik bid in de naam van de Here Jezus Christus en dank Hem.
 
AMEN
 
 
Ga God loven en prijzen.
Maak hem groot
Verheelijk zijn naam
Geef hem de eer en aanbidding die Hem alleen toekomt.
Gods rijke zegen

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment