The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Maria van Betanie

Johannes 12:3 (NBG) Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. 

Maria heeft een Goede daad verricht

 

Alleen wat voor liefde gedaan word voor Jezus en de naaste zal blijven bestaan.

Door de daad van Maria werd het een kostbare eeuwigheidswaarde.

Ze deed het uit liefde voor de Heer

De geur van Mirre verspreidde zich door het gehele huis. (De geur van liefde verspreidde zich)

 

want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan;

 2 Korintiërs 2:1

 

Kostbare Nardusmirre

 

Toen Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam een vrouw tot Hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd, terwijl Hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe die verkwisting? Want deze (mirre) had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. 10 Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen: Waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 11 De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. 12 Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. 13 Voorwaar, Ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. 

Matteüs 26:6 -13 

Psalm 56:8

 

Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 
 
Psalm 56:9 
 

Tranen bewegen Gods hart

 

Tranen bewegen Gods hart. Tranen worden meestal geassocieerd met vrouwen, maar mannen huilen ook. We huilen als we overweldigd worden van vreugde, verdriet, of scheiding of pijnlijke omstandigheden in het leven.


De bijbel zegt in Psalmen 126:5

5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.


 

Maar hier zal ik schrijven over tranen van een biddende vrouw.

De tranen van een biddende vrouw kan wonderen verrichten. (dat kan zijn een moeder, een oma, een echtgenoot, een zus, een vriend)


 

Psalmen 56:9

9 Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?


 

Deze tranen aan de voeten van Jezus, kunnen genezing herstel (Iemand die ziek is,iemand die bevrijding nodig heeft), een rebellerende dochter/zoon, een verslaafde bij Jezus brengen.

(Welke nood je ook mag hebben)

Jezus zorgt voor ons in al onze zorgen.


Wanneer we ontmoedigd zijn en niemand ons begrijpt weet dat de Heer al onze tranen kent en ziet.


 

Psalmen 39:13a

13 Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep,

Zelfs als we in tranen zaaien, zullen we in vreugde maaien.

 

Als we voor Hem neer buigen en al onze zorgen neerleggen aan zijn voeten, dan zullen opstaan in vreugde.


Tranen bewegen het hart van God.


In Lucas 7:10-15 zien we een weduwe huilen over de dood van haar zoon en Jezus was bewogen en zei tegen haar: huil niet en wekte haar zoon uit de dood.

 

13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

 

Vandaag als we huilen om situatie die dood en levenloos lijken wil God ons hoop geven door leven en opwekking te geven.

 

 

 


 

In Lucas 7:36-43 zien we een vrouw die in zonde leefde, zittende aan de voeten van Jezus en droogt Zijn voeten met haar tranen.


 

37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.

 

Mensen rondom haar begrepen haar niet, maar Jezus zag haar bekeerde hart, haar liefde en zag haar tranen die ze droogde met haar haar aan zijn voeten.

 

44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust.


 

Laten we vandaag in gebed al onze zorgen brengen aan de voeten van Jezus.

Breng al je tranen bij Hem, Hij hoort jou en Hij wil je helpen en ons geven de wensen van ons hart. 

Wees gezegend,

Silvia

 

 

God droogt de Tranen

 


 
"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen."
 
Dat is van de ogen van mensen, die leed en pijn hebben gekend, het kruis hebben gedragen, de zonde hebben doorstreden Alle tranen worden van hun ogen afgewist. En er zijn wat tranen, die vergoten worden in de wereld! Bij al die mensen. Ook uw tranen zijn daarbij. Zij zullen straks worden afgewist. Geweldig, dat ons dat geopenbaard is! Hier komt God tot ons als Vader, die Zijn kinderen troost.
 

God droogt de tranen, ja, en Hij gaat door en droogt ook de bronnen van de tranen. Luister maar:

"De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn..."

Allemaal bronnen van hete tranen.
God wist de tranen af en droogt de bronnen uit
 

 

Zij die met tranen zaaien ...

 

 

Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
 
Lezen; Psalm 126 ; 2 Kronieken 18:1-11
 
Het leven van een gelovige is lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms lijkt het zelfs of niet-gelovigen meer geluk in het leven hebben dan mensen die op God vertrouwen.
Gelovigen hebben echter één ding dat de anderen missen: hoop op Gods toekomst. De niet-gelovige probeert zichzelf gerust te stellen met de gedachte dat met de dood alles afgelopen is.
 
Er blijft hem niets anders over dan alles uit dit aardse leven te halen wat erin zit.
Kinderen van God mogen echter uitzien naar de Heer Jezus.
Wij zullen Hem zien zoals Hij is. Wat een feest zal het zijn als wij Hem ontmoeten!
 
Wie is dan die ene, die in tranen op weg gaat en die de buidel met zaad draagt? Wie het Nieuwe Testament kent, heeft er geen moeite mee in deze eenzame zaaier onze Heiland te herkennen.
 
Als er iemand tranen gehuild heeft, was Hij het wel. Hij was de zaaier, die het woord zaaide in elk mensenhart dat naar Hem wilde luisteren. Hij was ook de grote en verheven Zoon van God.
 
Maar hoewel Hij zo groot en verheven was, werd Hij als een kleine tarwekorrel. Hij moest in de aarde vallen en sterven, opdat Hij veel vrucht zou voortbrengen.
Wat een zwaar en moeilijk zaaien!
Wat een tranen, wat een lijden! Maar 'hij zal thuiskomen met gejuich
'.
Hij ziet nu al resultaten op zijn werk, maar met jubelende vreugde zal Hij straks de geweldige oogst inzamelen, de vrucht op zijn zware werk. 'Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht,' zegt Jesaja 53 over Hem.
 
Ieder die in deze tijd deelt in zijn tranen, zal eens delen in zijn vreugde. Juichend zullen we met Hem de oogst mogen binnenhalen.
 

 

Zalfolie en het zalven ...

 

Zalfolie is het beeld van de Heilige Geest, en het zalven is het beeld van bekrachtigen met … of het bekleden met … de Heilige Geest. Het zalven is ook het reinigen, en het apart zetten voor God, het reinigen en heiligen, opdragen aan GOD, toewijden aan GOD.

Mensen zalven:

Exodus 29:7 (SVV)  En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven.

Leviticus 8:12 (SVV) Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron, en hij zalfde hem, om hem te heiligen.

1 Samuël 9:16 (SVV) Morgen omtrent dezen tijd zal Ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin, dien zult gij ten voorganger zalven over Mijn volk Israel;

Het zalven of bekrachtigen met een zalving, bekrachtiging van de Heilige Geest voor een bepaalde taak, of bediening. Uit eigen kracht kun je dat niet.

1 Koningen 19:16 (SVV) Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten Koning over Israel; en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot Profeet Zalven.

Prediker 9:8 (SVV) Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofdgeen olie ontbreken…

Markus 6:13 (SVV) En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.

1 Kronieken 16:22 (SVV) Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.

Jesaja 10:27 (SVV) En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil.

Colossenzen 1:11 (SVV)  Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;

1 Timotheüs 1:12 (SVV) En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;

Mattheüs 26:7 (NBG) kwam een vrouw tot Hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd, terwijl Hij aanlag.

Johannes 12:3 (NBG) Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis.

Voorwerpen zalven:

Toewijden aan GOD, opdragen aan GOD, apart zetten voor GOD, reinigen en Heiligen voor GOD.

Exodus 40:9 (NBG) Dan zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al wat daarin is, zalven; zo zult gij hem heiligen met al zijn gerei, en hij zal heilig zijn.

Leviticus 8:10  Toen nam Mozes de zalfolie, en zalfde den tabernakel, en al wat daarin was, en heiligde ze.

Exodus 40:11 (SVV) Dan zult gij het wasvat zalven, en deszelfs voet; en gij zult het heiligen.

Exodus 30:26 (SVV) Gij zult daarmede zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis.

De zalving, bekrachtiging van / met de Heilige Geest …

1 Johannes 2:20 (SVV) Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.

1 Johannes 2:27 (SVV) En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

De zalving is de bekrachtiging van / met de Heilige Geest. Een bovennatuurlijke zalving / bekrachtiging voor een bepaalde taak of bediening door GOD gegeven. Voorwerpen zalven is dus het reinigen, en heiligen, en toewijden, het opdragen, het in dienst stellen aan en voor GOD. GOD is Heilig, Zuiver, Rein, Puur.

Leviticus 11:44 (NBG) Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig;

1 Petrus 1:16 (NBG) er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben Heilig…!!!

Als wedergeboren Christen ben je gekocht en betaald door het Bloed van JEZUS, en ook gereinigd en geheiligd door het Bloed van JEZUS. Daarom ben je ook een Tempel van de Heilige Geest: 1 Corinthiërs 6:19 (NBG) Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? De Heilige Geest komt niet in een onreine plaats, gebied, ruimte, mens, … De Zalving zal niet komen op, in, of over, een onrein en onheilige mens, plaats, ruimte, of gebied.

Waar zonde is, zal de zalving wegblijven … De autoriteit in Jezus Naam in je leven komt niet als je in zonde leeft…! Zonde in je leven geeft satan macht over je…! Met zonde in je leven is er geen autoriteit in je leven…! 

Zalfolie is het beeld van de Heilige Geest … Zalven is het bekrachtigen of bekleden met een zalving van de Heilige Geest. 

Handelingen 1:8 (SVV) Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal.

GODS zegen !!

Willem Woortman

2005

 Bron: http://www.jaweh.nl/

 

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment