The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Weest stil en weet dat ik God ben

 

En de Here zegt: 'Wees stil en weet dat Ik God ben!'

En in een andere vertaling staat:
'Wees stil en erken, herken, neem als waarheid aan, weet en begrijp dat Ik God ben.'

En in weer een andere vertaling staat;
'Stop met strijden en erken dat Ik God ben.'

 

Zoek mij in de Stilte

 

 Mijn dochter / zoon 


Elke keer 
als je komt in Mijn tegenwoordigheid 
door gebed 
Verheug Ik mij zeer 
bij het horen van je stem 

Elke keer dat je Mij gedenkt 
Elke keer dat je aan Mij denkt 
Is Mijn hart uitbundig verheugd 

Zo vaak jij voor mij buig 
voor aanbidding 
Hoor Ik steeds een wonderbaarlijke melodie 
Het is als hemel en aarde 
samen komen 
in perfecte harmonie 

Wanneer omstandigheden 
door de drukte van het leven 
je tegen zit 

Kom ... Spendeer je tijd met mij, 
ontmoet Mij in de stilte 
want met jou 
wil ik het delen 
 
 

Wees stil

 

 

Mijn kind wees stil voor Mij,
kniel voor Mijn aangezicht
opdat Ik welwillend zal zijn
in hetgeen gij van Mij vraagt.
Kom voor Mijn aangezicht
richt je hart op Mij
Laat je stem horen in de hemelen,
laat niet af hetgeen jou is toevertrouwt
wees sterk want Ik heb jou sterk gemaakt.
Wees dapper en geef
niet op hetgeen Ik jou heb toevertrouwt.
Zie op Mij alleen Ik ben jou kracht,
Ik ben de vervuller van jou verlangen.
Ik ben het die jou opricht, bidt
tot Mij en Ik zal het doen.
Zoek Mij aangezicht en
Ik zal over u lichten.
Als Mijn licht in u is, wie zal bestaan,
vluchten zullen zij, vluchten
en niet meer wederkomen.
Verjagen zult gij allen die tegen Mij zijn,
wie het ook zij, gij zult hen vermorzelen
de kop pletten door Mijn Woord,
want Mijn Woord is heilig,
Mijn Woord is jouw zwaard.
Mijn gerechtigheid zij in u
en daarom zult gij gerechtigheid
doen aan allen,
wees niet bevreesd.
Ik zal het doen maar gij moet
bidden en
Mijn aangezicht zoeken,
op elke plek, op alle momenten
in alle omstandigheden.
Zie op Mij want Ik doe Mijn werk,
vertrouw op Mij

@Geschreven door Ellen 

 

Wees stil voor mij

 

 

Wees stil voor Mij 

Wees stil voor Mij, zoek Mij in de stilte, heb geen gedachten van twijfel, maar wees zeker van de werken in u. Laat niet toe dat iemand u meesleept in zijn ijdelheid, houd vol Mij te zoeken in Mijn volmaking van de schepping. 

Hoor niet naar hen die twijfel zaaien, maar hoor naar hen die in oprechtheid wandelen en niet uit zijn op eer of winst bejag, maar in oprechtheid der harten Mijn zaken behartigen. 

Loop hen na, maar niet diegenen die vertwijfeld zijn. Ik ben in het moedige hart want ik haat lafheid. Heb als voorbeeld hen die bereid zijn in te leveren, dat wat zij bezitten of dat nu goederen zijn of posities, zalving of gaven. Zij die inleveren dragen het ware hart. 

Wees nooit vertwijfeld, dan zal u nooit wankelen, maar dan zal uw hart standvastig zijn in alle zaken. 

Draag in eerbaarheid de kracht Gods die in u is uit, niet als een kruidenier, maar als een ambassadeur, een vertegenwoordiger van Mijn Koninkrijk welke in u is en welke gereed staat om geopenbaard te worden in hen die Mij waarlijk toebehoren, niet in spreken maar in waarheid door Mijn Geest. 

Zij die hun leven niet hebben liefgehad maar zich hebben gereinigd van alle ongerechtigheid, deze zullen mijn Koninkrijk openbaar maken, deze zoeken hun eigen eer niet, maar eren Mij, zij roepen niet op de straten maar zoeken Mij in hun binnenkamer en hopen op Mijn genade. 

Zij handelen naar hetgeen geschreven staat in de schriften, want deze getuigen van Mij en zij dragen dat getuigenis in zich, leesbaar voor ieder, zuiver en niet te wederleggen. 

Mijn kind, heb vrede in Mij, laat de stilte uw bedekking zijn, hul uzelf in het licht van Mijn Waarheid opdat in u geen leugen wordt gevonden. 

Wees oprecht en mededeelzaam, versterk het zwakke en deel uit aan de noodlijdenden., 

Ik zal u leren aangaande uw wegen. Zoek niet buiten Mij, want in Mij zijn Mijn schatten verborgen, in Mij! Heb daarom vrede in Mij en laat u niets opleggen wat van Mij niet is uitgegaan. 

Wees niet bezorgd over diegenen die Ik aan uw zorg heb toevertrouwd, zij zullen staande blijven en als zij dreigen te vallen zult gij ze uit het stof opheffen. 

Door Mijn Geest zal dit geschieden. Steun niet op eigen kracht, maar steun op Mijn Kracht die in u is en niets zal onmogelijk zijn. 

Heb vrede in Mij, wandel in die vrede, laat vrede uw naam zijn en draag hem in eerbied voor Mijn naam. 

Leer stil te zijn, voor Mijn aangezicht te staan in stille vrede, door alles van mij te verwachten. 
Verwacht het goede en volkomen, het reine en heilige. Verwacht Mij ten volle, opdat u ten volle deel zult hebben aan Mijn leven in u. 

Bron: Zijn bruid  

 

STILTE

 

 
Stilte 

Stilte een fase van rust in het bestaan. 
Even terug kijken , wat heb ik gedaan. 
Loop ik niet te hard , ga ik niet te snel . 
Kan ik het nog volgen , red ik het nog wel. 

Soms gun ik mij de rust niet , wil altijd maar gaan 
Neem ik geen tijd om te luisteren , om te verstaan 
Stille tijd , een tijd om te verlangen 
Om naar Hem te luisteren , aan Zijn lippen te hangen 

Stille tijd een oase van rust in mijn denken, 
Een tijd om alleen aan God te schenken. 
Met Hem te delen wat mij bezig houd op deze aarde 
Met Hem te zoeken naar Zijn normen en waarden. 

Elke dag een tijd mag plannen , reserveren voor Hem. 
Stil mag wezen door te luisteren naar Zijn stem. 
Mijn hart opent zich alleen voor U , majesteit 
Heel mijn leven , Uw stille tijd.
 
@Willem Balke
 

 

Psalm 27:4

 

 

 

Eén ding heb ik van de HERE gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des HEREN
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen,

en om te onderzoeken in zijn tempel. 

Psalm 27:4 

 

STIL ZIJN ...

 

STIL ZIJN ... STILTE 
 
Stil zijn opent een kanaal van communicatie tussen ons en de hemel. Ieder van ons heeft achtergrondgepraat dat plaatsvindt in ons denken. Hoofdruis, zoals mijn vriend, de Britse psycholoog Jim McNeish het noemt, is een innerlijke stem, een soundtrack voor onze levens (soundtrack: geluidsspoor, geheel van vooraf opgenomen achtergrondgeluiden in een film, noot v.d. vert.). Het is vergelijkbaar met een special feature op een DVD (special feature: extra bestand bij een film, met bijvoorbeeld een becommentarieerde impressie van het wordingsproces van de film, noot v.d. vert.): een voortdurende, één richting opgaande stroom van gepraat in ons bewustzijn, dat commentaar levert op ons leven zoals het zich ontvouwt. Stilte gaat niet over het tot rust komen op een bepaalde locatie, hoewel dat vaak helpt, maar over het stil maken van die stem in je hoofd. Er is discipline voor nodig om die stem tot rust te brengen, maar je moet het wel doen. En je kunt het doen, omdat God bij je is. 

Het is dit aanvankelijke hoofdruis dat we omzetten in “gebeden” wanneer we ons te snel haasten tot voorbede. Omdat we onszelf niet stil gemaakt hebben, bidden we in onze eigen kracht, en komen we bij Gods deur onder het gewicht en de paniek van de omstandigheden die ons voor ogen staan. We spreken vaak en zijn zelden stil – eigenlijk zijn we helemaal het tegenovergestelde van God. 

God is altijd stil en Hij spreekt zelden. Dus er is een verschil tussen de Heer die spreekt in ons, en de Heer die spreekt tot ons. Wanneer we zeggen: “Hé, God sprak tot mij,” dan is meestal het volgende gebeurd: uit een opslagplaats van woorden, gedachten, overwegingen, gesprekken en de Bijbel, die we meedragen in onze geest, heeft God iets uitgekozen dat Hij eerder tegen je heeft gezegd en heeft Hij dit teruggebracht in je bewustzijn. Zoals een computergebruiker een bestand opent, haalt God de schat naar boven die Hij al heeft opgeslagen in ons. “Hé, ja,” denken we, “dat heeft betekenis. Dat is de Heer die spreekt.” Bij het zwijgen van God zijn Zijn woorden de leestekens, en wanneer God spreekt, is het een hele gebeurtenis. Wanneer Hij tot je spreekt, wordt er iets meegedeeld. 
Zijn aanwezigheid is diepgaand. Ooit sprak Hij éénmaal, en de hele aarde ontstond. Wanneer God spreekt gebeurt er iets, wordt er iets door elkaar geschud, wordt er iets geschapen en geproduceerd. Wanneer de Heer tot ons spreekt, is er altijd een dynamisch overblijfsel van Zijn aanwezigheid dat bij ons blijft – het is een sleutelmoment! 
In Psalm 46:10 zei God tegen David: “Wees stil, en weet dat Ik God ben.” Het was een woord dat een diep besef van de aanwezigheid van God gaf aan David toen hij verkeerde in moeilijke omstandigheden. Het is interessant dat Psalm 46 begint met een aardbeving en eindigt met “Wees stil.” Alleen God kan praten over stilte midden in een aardbeving. Wanneer het hele landschap van je leven verschuift onder je voeten, kan alleen God zeggen: “Wees stil, en weet dat ik God ben.” 

Kennis van God komt door vrede en stilte. God wil ons de strijd inzenden, maar als we van tevoren al geen stilte vinden, hoe zullen we dan ooit vrede vinden tijdens het gevecht? Rust is ons beste wapen tegen de vijand, omdat rust ons in staat stelt te schuilen in onze geheime plaats (lett. vert. vanuit het Engels wat in het Nederlands vaak wordt vertaald met “schuilplaats,” noot v.d. vert.) in God. De duivel haat je met een kwaadwilligheid en kwaadaardigheid die onvoorstelbaar is, maar hij is niet dom: hij zal je niet het heilige der heiligen – de aanwezigheid van God zelf – injagen, omdat hij weet wie hij daar zal ontmoeten. We hebben het nodig te leren hoe God te gebruiken als onze toevlucht, als onze burcht, als onze hoge plaats, als onze verborgen plaats waar de vijand ons niet kan raken. Als de vijand je niet kan vinden, kan hij je niet verwonden. God heeft voorzien in een geheime plaats in Hem voor jou. 

Je moet je vermogen verliezen om in paniek te raken als je gaat wandelen met God. Je moet je vermogen verliezen om bezorgd en angstig te zijn als je gaat wandelen met God. Er is een verborgen plaats weggelegd voor ieder van ons. God is liefde en in Zijn liefde heeft Hij een plaats gereserveerd waar je kunt leven in Hem ongeacht de omstandigheden. Hij houdt ervan mensen te leren waar die plaats is, omdat wanneer Zijn kinderen terechtkomen in hun geheime plaats, ze in staat zijn ten volle het leven te genieten. Het maakt niet uit welke moeilijkheid tot hen komt – ze kunnen de uitdaging aan. Zonder stilte is onze ervaring met God beperkt. Stilte is de voorloper van rust in de Heer; een geestelijke discipline die ons meetrekt in een voortdurende ervaring van Zijn aanwezigheid. Het is deze rust, deze stilte, deze verborgen plaats van God, die ruimte geeft aan onafgebroken gemeenschap met Hem; het geeft ruimte aan wat de Bijbel noemt onophoudelijk gebed. 

Graham Cooke 

Vertaald door Lisette van Veluw 

bron: www. davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.   

 

Bereid je voor door gewoon te rusten

 

Bereid je voor door gewoon te rusten
 
IK BEN je aan het roepen in een diepere plaats van aanbidding die je niet eerder hebt ervaren, een plaats waar je je kunt koesteren in Mijn tegenwoordigheid net zoals je je in stromen van levend water bevindt die vanuit de troon van God constant stromen. Ja, IK BEN je aan het roepen om dichter dan je ooit bent geweest te komen om je voor te bereiden voor wat komen gaat, want je hebt de verkwikking nodig die alleen in de schuilplaats van het hart van de Vader plaatsvindt. 

Maak je los van de zorgen van de wereld. Laat ze allemaal achter in de handen van je Vader want Hij zorgt heel erg goed voor je en is meer dan in staat om voor ze te zorgen. Rust gewoon in Mijn tegenwoordigheid en concentreer je alleen maar op die dingen die Ik je beloofd hebt. Geloof zonder twijfel of weifeling wat er ook voor ogen is. 

Geloof alleen voor het beste en kijk naar het goede wat kan plaatsvinden in iedere situatie, want dit is de tijd en het uur om te kiezen wie je zult geloven. Zullen het de liegende omstandigheden zijn, omdat wanneer ze tegen Mijn woord en wil voor jouw leven ingaan, ze……leugens zijn. Of zul je op Mijn beloften staan die in Mijn volmaakte timing openbaar zullen worden? Geloof het goede in iedere situatie want werkelijk alle dingen zullen medewerken ten goede wanneer je Me liefheb en volgens Mijn voornemen geroepen bent. 

Rust nu maar gewoon in Mij en concentreer je op Mijn trouw. Wees getrouw en geloof tot in de dood en Ik zal je een kroon des levens geven. Onderzoek je hart of je echt in Mij rust. Wanneer dat niet zo is, dan moet je je gedachten en acties in lijn brengen met Mijn woord. Haal die vergeefse overleggingen van het slechtste wat er kan gebeuren neer wanneer je door het vuur gaat. 

Herinner je Mijn trouw van Mijn bevrijding en herstel aan anderen en alle keren dat Ik je voorheen bevrijd heb. Ik betwijfel Mijn beloften nooit. IK BEN altijd constant. Je kunt op Mij rekenen dat Ik Mijn woord houd. Misschien niet zoals jij dat verwachtte, maar geloof dat Mijn wegen volmaakt zijn. Ik weet wat er nodig is om je te transformeren naar Mijn beeld. Weet je niet dat IK BEN je Vader is en Ik weet wat het beste is. Vetrouw Mij gewoon altijd. 

Ja, geloof Mij en blijf trouw en Ik zal je een kroon des levens geven. En er zal een tijd komen dat je voor Mijn troon zal buigen en deze voor Mij zal werpen. Ik zal je altijd gezondheid en goed geluk brengen wanneer je op Mij vertrouwt. Herinner je dat dit de dag van verlossing is. Dit is het uur waarin je kiest om in Mij te rusten of dat je de wind blijft najagen. 

Ik hou van je en verlang je om je op een diepere plaats in Mij te brengen, maar je moet leren om stil te worden en iedere gelegenheid te nemen om voor Mij te komen. Laat de zorgen van deze wereld je niet ontmoedigen. Maak je niet druk over de timing van dingen of je die schuldlimiet zal halen. Heb ik niet gezegd dat Mijn volk nooit zal bedelen om een brood. Ik zal altijd je mond vullen met goede dingen wanneer je hart gericht is op Mij. 

Want dit is de tijd van de laatste trompet, wees dus gereed door te rusten in Mij. Zoals diepte tot diepte roept, zal iedere hindernis verdwijnen zoals de regen op het veld. Want het grote wegvallen zal komen wanneer velen zonder dat ze er erg in hebben zullen worden weggenomen, maar voor diegenen die gereed zijn, zij zullen de tijd en het uur kennen want ze hebben zichzelf gereed gemaakt in de schuilplaats. Zij zullen de drang in hun geest kennen “kom hogerop,” en zij zijn Mijn roep van dichtbij nagevolgd. 

Dus wanneer Ik je roep om van de zorgen van de dag los te komen, volg Mij, want Ik zal je voorzeker leiden naar die stromen van levend water en Ik zal je voorbereiden door de verfrissing van Mijn Geest. En Mijn vreugde en vrede zal je sterkte zijn, want dit is het laatste uur voor het wegnemen van Mijn heiligen. Woord ter toetsing gegeven door Yolanda Ballard 


vertaald door Jefferie Lammers bron: www. davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd. 

 

IN DE STILTE

 

In de Stilte ...

Het is beter om te zwijgen, het is beter om niet te praten, het is beter naar stilte te luisteren, want daarin ligt waarheid. Woorden bedriegen, ze kunnen de waarheid niet bevatten. Alleen in stilte is waarheid, het antwoord kan alleen in de stilte gevonden worden. Luister daarom naar de stilte diep van binnen, luister naar de Geest, open je voor Zijn Wijsheid en voel zijn Licht. Je hart zal ik openen, als je Mij toelaat. Je weg zal ik verlichten, als je Mij er om vraagt. Wijsheid zal ik je schenken, als je je ervoor openstelt. Harmonie kan Ik je geven, als je bereid bent te luisteren. Stilte is het antwoord op alles, woorden kunnen nooit een antwoord zijn. Waar woorden zijn is geen stilte, waar woorden zijn is geen wijsheid, waar woorden zijn is verwarring. De ene vraag roept de andere op, en zo komt er nooit een antwoord. Denken kan geen antwoord bieden, waar denken is kan alleen chaos zijn. Je weet al alles wat je weten moet, je bent precies op de plaats waar je moet zijn. Geen reden om te denken, geen reden om je te verplaatsen, geen reden om te praten. Luister naar de stilte in je hart, luister naar Diegene die altijd bij je is, Die altijd bij je was en altijd bij je zal zijn. De stilte is eeuwig en waar, de stilte stelt geen vragen, maar is het antwoord. Geen vragen, alleen maar zwijgen, geen denken, alleen maar rust. Buig voor God Laat je trotse ego rusten. Laat God's warmte binnen en voel ZIjn Zegen binnenstromen. Wanneer je diep zoekt in je hart, wanneer je even echt stil kunt zijn, dan zul je puurheid vinden. Als je je ogen kunt sluiten, even alleen kunt zijn, dan zul je Liefde ontmoeten. Het geheim is om even te stoppen met denken, het ratelen te beëindigen en kijken naar wat er dan overblijft. Jij bent niet je problemen, jij bent niet je denken; probeer te kijken naar wat je wel bent. Wees wie je bent, een wezen van pure schoonheid

Bron: Zijn Bruid 

 

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment